Selecteer een zoekfilter
Zoek in titel
Zoek in inhoud

Spurgeon Preken

Meest gelezen preken in afgelopen 7 dagen

Een ernstige uitnodiging om te geloven, Psalm 2:12

Bekeren of verteren, Psalm 7:13

Gods liefde voor de arme, Psalm 10:14

Christus’ gebed en Christus’ pleidooi, Psalm 16:1

Geheimenisvolle bezoeken, Psalm 17:3

Het kennen van Gods liefde, Psalm 17:7

Onmetelijke schuld, Psalm 19:13

Verborgen zonden, Psalm 19:13B

Uitroepen vanaf het kruis, Psalm 22:2

Jezus, het voorbeeld van heilige lofprijzing, Psalm 22:23, 24

Een triomfantelijke intocht, Psalm 24:9

Een geneesmiddel voor een zwak hart, Psalm 31:25

Verschillende diepten van berouw, Psalm 32:3-4

Bidden, het bewijs van Godsvrucht, Psalm 32:6

Zien op Jezus, Psalm 34:5

Het onderwijs op de zondagsschool, Psalm 34:12

Opwekking: Gods grote daden in het verleden en heden, Psalm 44:2

De genade die op de lippen van Jezus is uitgestort, Psalm 45:3

De almachtige Strijder, Psalm 45:4-6

De vreugde van de Man van smarten, Psalm 45:8

De troost van de zekerheid van Gods beloften, Psalm 48:9

Lofzangen en geloften in Sion aanvaard, Psalm 65:2-3

Lente in het hart, Psalm 65:11

Een God die kroont met zegen, Psalm 65:12

Gods lof nog groter maken, Psalm 71:14

Pleiten op het Woord, Psalm 74:20

Over het gebed, Psalm 86:6-7

Troost in verdrukking, Psalm 88:4

Een eeuwige lofzang, Psalm 89:2-3

De Christus van het volk, Psalm 89:20

Het gebed van de jongeman, Psalm 90:14

Blijdschap voor droefheid, Psalm 90:15-17

Engelenbescherming in bepaalde wegen, Psalm 91:11

Zou Die het oor plant. niet horen?, Psalm 94:9

Een lied van bevrijding, Psalm 105:37

Danklied van een verloste, Psalm 116:1-8

Een preek voor jonge mensen, Psalm 116:16

Dankbaarheid voor verlossing uit het graf, Psalm 118:17, 18

Het gebed van de leerling, Psalm 119:27

Tot wie moeten wij komen, Psalm 130:7

De blijde dienst van de dagelijkse lofprijzing, Psalm 145:1-2

Een gebroken hart, Psalm 147:3

Vorst en dooi, Psalm 147:16-18

Blijdschap en gedachtenis, Hooglied 1:4

Zelfonderzoek en verootmoediging, Hooglied 1:6

Liefde tot Jezus, Hooglied 1:7

De liefde van de bruidskerk, Hooglied 1:7

De goede herderin, Hooglied 1:7,8

Een bundeltje mirre, Hooglied 1:13

De roos en de lelie, Hooglied 2:1

De lelie tussen de doornen, Hooglied 2:2

De appelboom in het woud, Hooglied 2:3

De reeën en de hinden, Hooglied 2:7

Een lente sermoen, Hooglied 2:10-13

De jonge druifjes, Hooglied 2:13

Mijn liefste is mijn, Hooglied 2:16

Uit de duisternis tot het licht, Hooglied 2:17

Het koninklijk paar in de fraaie koets, Hooglied 3:6-11

Bespreid met liefde, Hooglied 3:10

De tegenwoordigheid van Christus, onmisbaar voor het leven van Zijn Kerk, Hooglied 4:4, 5

Hoe Christus over Zijn volk oordeelt, Hooglied 4:10, 11

Wat de kerk voor Jezus is, Hooglied 4:12

Een geheim en toch geen geheim, Hooglied 4:12, 15

Mijn gaarde, Zijn gaarde, Hooglied 4:16

De Koning in Zijn gaarde, Hooglied 5:1

Slapende en toch wakende, een raadsel, Hooglied 5:1

Nader en dierbaar, Hooglied 5:2-8

Krank zijn van de liefde van Jezus, Hooglied 5:8

De Enige Bruidegom en Zijn bruid, Hooglied 5:9

Boven tienduizend, Hooglied 5:10

Specerijen, reukwater, leliën en mirre, Hooglied 5:13

Jezus is gans begeerlijk, Hooglied 5:16

De Kerk zoals ze moet zijn, Hooglied 6:4

De ogen die geweld doen, Hooglied 6:5

De wagenen van Ammi-Nadib, Hooglied 6:12

Strijd van binnen, Hooglied 6:13

Leunende op haar Liefste, Hooglied 8:5

Sulammith’s bede, Hooglied 8:6, 7

Zonder geld en zonder prijs, Hooglied 8:7

Ter opwekking, Hooglied 7:11-13

Het afscheidswoord van de Bruidegom, Hooglied 8:13

Kom haastelijk!, Hooglied 8:14

De Bijbel, Hosea 8:12

Kom tot de Heere, Hosea 14:2-4

En u zult Hem de naam Jezus geven, Mattheus 1:21

De wijzen, de ster en de Zaligmaker, Mattheus 2:2

De ster en de wijzen, Mattheus 2:9-10

Strijd tegen satan, Mattheus 4:11

Vissers van mensen, Mattheus 4:19

De kaars, Mattheus 5:15,16

De zesde bede, (Leid ons niet in verzoeking) Mattheus 6:13

Klopt en u zal opengedaan worden, Mattheus 7:7

De twee bouwers en hun huizen, Mattheus 7:24-27

Hemel en hel, Mattheus 8:11-12

Eerst de genezing en dan het dienen, Mattheus 8:14-15

Wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven, Mattheus 9:1,2

Wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden, Mattheus 9:20-22

De vraag van de Heere aan de twee blinden, Mattheus 9:27-30

De weg van de eenvoudige tot de vrede, Mattheus 9:27-30

Volharding in heiligmaking, Mattheus 10:23

Jezus, de Vriend van zondaren, Mattheus 11:19

Het oude Evangelie voor de nieuwe eeuw, Mattheus 11:28

De gelijkenis van de bruiloft, Mattheus 12:2,3,4

In geloof gehoorzamen. Mattheus 12:10,13

Een lieflijke troost voor zwakke heiligen, Mattheus 12:20

Gezaaid onder de doornen, Mattheus 13:7

De parel van grote waarde, Mattheus 13:45,46

Jezus geen spooksel, Mattheus 14:26

Klein geloof en groot geloof, Mattheus 14:31 15:28

De hondekes, Mattheus 15:26,27

Hoop in hopeloze gevallen, Mattheus 17:17

Een uitzichtloze situatie door ongeloof, Mattheus 17:19-21

De stem uit de wolk en de stem van de Geliefde, Mattheus 17:57

Gelijk een kindeke, Mattheus 18:3

Een verloren schaap, Mattheus 18:12,13

Naastenliefde, teken van vrucht dragen, Mattheus 19:19

Bijzondere verzoening, Mattheus 20:28

De verdorde vijgenboom, Mattheus 21:17-20

Arbeid in de wijngaard des Heeren, Mattheus 21:28

De twee zonen, Mattheus 21:28-32

Vroeg en laat in de wijngaard, Mattheus 22:1, 3, 5, 6

Zij, zulks niet achtende, Mattheus 22:5

De bruiloft werd vervult met aanzittende gasten, Mattheus 22:10

Wat is het bruiloftskleed? Mattheus 22:11-13

Het engelenleven, Mattheus 22:30

De twee talenten, Mattheus 25:22, 23

De schapen en de bokken, Mattheus 25:31-36

De laatste scheiding, Mattheus 25:32

Onze schuld aan Christus dood, Mattheus 27:24-25

De doornenkroon, Mattheus 27:29

De drie-urige duisternis, Mattheus 27:45

Het gescheurde voorhangsel, Mattheus 27:50,51

De steen afgewenteld, Mattheus 28:2

Het lege graf, Mattheus 28:6

De Opgestane, Mattheus 28:6

De opdracht van de zendeling, Mattheus 28:18, 19

De tarwe in de schuur, Mattheus 30:30

De onrechtvaardige rechter, Lukas 1-8

Innige barmhartigheid, Lukas 1:77-79

Geen plaats voor Christus in de herberg, Lukas 2:7

Het eerste kerstlied, Lukas 2:14

Heilig werk voor de kerst, Lukas 2:17-20

Komt, maak God met mij groot, Lukas 2:17-20

Simeons Zwanenzang, Lukas 2:29,30

Sommigen meenden dat Hij in het gezelschap was, Lukas 2:44

Nazareth, of Jezus door Zijn vrienden verworpen, Lukas 4:28-30

Tweeërlei visvangst, Lukas 5:4

De voorbereidende gebeden van Christus, Lukas 6:12-13

Blinde leidslieden der blinden, Lukas 6:39,40

Fondamenten, Lukas 6:46-49

De hoofdman over honderd, Lukas 7:4-9

Jongeling, is dit voor u? Lukas 7:11-17

De vrouw die een zondares was, Lukas 7:37,38

De boetvaardige zondares, Lukas 7:37,38

De schuld kwijtgescholden, Lukas 7:42

Het zaligmakend geloof. Lukas 7:50 en 18:42

De gelijkenis van de zaaier, Lukas 8:4-8

Satans vaardigheid, zijn macht en zijn doel, Lukas 8:12

Ten laatste genezen, Lukas 8:43,44

De vrouw die Jezus’ kleed aanraakt, Lukas 8:43,44

Zij was niet verborgen, Lukas 8:47

De laatste aanslag van de duivel, Lukas 9:42

De barmhartige Samaritaan (leerrede ten behoeve van ziekenhuizen) Lukas 10:25-37

De barmhartige Samaritaan (goed nieuws voor u) Lukas 10:33

Martha en Maria, Lukas 10:38-42

Satan uitgedreven door de sterkere, Lukas 11:21-26

Uitzien naar de wederkomst, Lukas 12:37, 38

De onvruchtbare vijgenboom, Lukas 13:7, 8

Het oprichten van de neergebogene, Lukas 13:10-13

Het grote avondmaal, Lukas 14:17

Het grote avondmaal, Lukas 14:18

Dwing hen in te komen, Lukas 14:23

De man die een toren wilde bouwen (overrekend de kosten) Lukas 14:28-30

De gelijkenis van het verloren schaap, Lukas 15:4-7

De verloren penning, Lukas 15:8-10

Medeleven en verbondenheid van de twee werelden, Lukas 15:10

De verloren Zoon; Belijdenis van zonde, Lukas 15:11-32

De terugkeer van de verloren zoon, Lukas 15:20

De verloren zoon (het ontvangst van zondaren), Lukas 15:22-23

De eeuwige kloof, Lukas 16:26

Een prediker uit de doden, Lukas16:31

Vertrouw alleen op Hem, Lukas 17:12, 14

Waar zijn de negen? Lukas 17:15-19

Wanneer moeten wij bidden? Lukas 18:1

De onrechtvaardige rechter, Lukas 18:1-8

De lastige weduwe, Lukas 18:1-8

De Farizeeër en de Tollenaar, Lukas 18:13

Zalig maken wat verloren is, Lukas 19:10

De dienstknechten en de ponden, Lukas 19:12,13

O Sion! Loof uw God, Lukas 19:37-40

Christus’ gebed voor Petrus, Lukas 22:32a

De worsteling in Gethsemané, Lukas 22:44

Christus’ eerste kruiswoord, Lukas 23:34a

De moordenaar aan het kruis, Lukas 23:39-43

De moordenaar aan het kruis, Lukas 23:42, 43

De onverstandigheid van het ongeloof, Lukas 24:25

Christus, de enige troost, Lukas 24:38

Beginnende van Jeruzalem, Lukas 24:47

Beginnen in Jeruzalem, Lukas 24:47 (Nieuwe vertaling)

Het ontvangst van de verloren zoon, Lukas 25:20

Het hart geopend voor de grote Verlosser, Johannes 1:12, 13

Zie het Lam Gods, Johannes 1:29

De eerste vijf discipelen, Johannes 37:52

Het gehoorzamen van Christus bevelen, Johannes 2:5

Alzo lief heeft God de wereld gehad, Johannes 3:16

Geloof in niemand dan Jezus alleen, Johannes 3:18

Jezus als zielenwinner, Johannes 4:7

De Samaritaanse vrouw, Johannes 4:15

Jezus over het werk van Zijn Vader, Johannes 4:34

Het geloof van de koninklijke hoveling, Johannes 4:46-53

Geloof en haar kenmerken, Johannes 4:48

Wil je gezond worden? Johannes 5:6

Wacht niet, maar kom, Johannes 5:8

Jezus te Bethesda, Johannes 5:1-9 (wachten veranderd in geloof)

De komende opstanding, Johannes 5:28,29

De ongelovige willen niet komen, Johannes 5:40

De vrije wil, niet meer dan een slaaf, Johannes 5:40

Jezus wist wat Hij doen zou, Johannes 6:6

Uitverkiezing: de wil van de Vader, Johannes 6:39,40

Onze onmacht, Johannes 6:44

Gehoorzaamheid doet leven, Johannes 8:51-53

Gods werken geopenbaard, Johannes 9:3

De ogen van de blinde geopend, Johannes 9:3,4

Andere schapen en één kudde, Johannes 10:16

De schapen en hun Herder, Johannes 10:27

Het eeuwige leven, Johannes 10:28

De veiligheid van de gelovigen, Johannes 10:29, 30

Geliefd en toch bedroefd, Johannes 11:3

Een mysterie. De heiligen treurende en Jezus blijde, Johannes 11:14, 15

Gods liefde en onze liefde, Johannes 11:36

Het ontbinden van lazarus, Johannes 11:43, 44

Het sterven van de tarwekorrel, opdat hij vrucht drage, Johannes 12:23-25

Christus verhoogd, Johannes 12:32

De wonderbare magneet, Johannes 12:32,33

Uw hart worde niet ontroerd, Johannes 14:1-4

Vrede van Jezus, Johannes 14:27

Zonder Christus niets, Johannes 15:5

Jezus’ liefde, Johannes 15:9

Gehoorzame vrienden, Johannes 15:14

Onze verantwoordelijkheid, Johannes 15:22

De drievoudige overtuiging van de Heilige Geest, Johannes 16:8-11

De eenzaamheid van Christus en de onze, Johannes 16:31-32

Hebt goede moed Ik heb de wereld overwonnen, Johannes 16:33

Het gebed van de Verlosser, Johannes 17:24

De eerste verschijning van onze Heere voor Pilatus, Joh. 18:38

De Koning der Joden, Johannes 19:19

Christus’ kortste kruiswoord, Johannes 19:28

Het stervenswoord van Christus voor Zijn Kerk, Johannes 19:30

Veronderstellende dat Hij de hovenier was, Johannes 20:15

Een vrouw ontmoet de Opgestane, Johannes 20:10-16

De liefde – de vrucht van het geloof, Johannes 21:15-17

Satans tegenstand, 1 Thessalonicenzen 2:18

Vreugde in Jezus, 1 Thessalonicenzen 5:1b

Geloof en haar groei, 2 Thessalonicenzen 1:3

Leerstuk van uitverkiezing, 2 Thessalonicenzen 2:13, 14

Christus tweede komst, Openbaringen 1:7

Zie Hij komt met de wolken, Openbaringen 1:7

Het bewaren van Gods Woord, Openbaringen 3:8-10

De Hemelse heerlijkheid, Openbaringen 7:16-17

Satan is woedend, Openbaringen 12:1-17

Overwinning over satan, Openbaringen 12:11

Het duizendjarig vrederijk, Openbaringen 20:4-6

De grote witte troon, Openbaringen 20:11

Het Lam is het licht, Openbaringen 21:23

En zij zullen Zijn aangezicht zien, Openbaring 22:4

Kom, wees welkom!, Openbaringen 22:17

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.