Spurgeon Preken In Het Nederlands


Welkom, u treft hier de preken en geschriften pagina. Wist u dat dit archief één van de grootste Nederlands-talige database bevat met werken van CH Spurgeon, de Prins der Predikers? Daardoor zal uw zoekopdracht door middel van de zoekbalk dan ook in de meeste gevallen een relevant antwoord geven. (tip) Lees elke dag vertaalde overdenkingen op social media en op dit archief.


 

Diversen
 1. Een dienstknecht van God Aanbevolen leesboekje voor jong en oud
 2. Laat de kinderen tot Mij komen, Over de christelijke opvoeding
 3. Praatjes van Jan Ploeger (scan)
 4. Jan Ploegers plaatjes bij nieuwe praatjes (scan)
 5. Alles uit genade
 6. Rondom de poort tot de smalle weg (Theologienet)
 7. Geheimenisvolle bezoeken
 8. De hel, een realiteit!
 9. Godslasterlijke inwerpingen
 10. Geen vruchten op de prediking
 11. Zoekt en gij zult vinden
 12. Herleving onder de Joden
 13. Rondom de enge poort
 14. Een ernstige oproep tot bekering
 15. God met ons, (kerst)
 16. Een kind is ons geboren, (kerst)
 17. Een nieuwjaarswens
 18. Spurgeon op een begrafenis
 19. Spurgeon op een bruiloft
 20. De juiste viering van het Heilig Avondmaal
 21. Belijdenis van zonden
Genesis
 1. In Christus heeft de Heere voorzien, Genesis 22:14
 2. Koren in Egypte, Genesis 42:1,2
Exodus
 1. Heiligheid en onheiligheid, Exodus 11:7
 2. Reukwerk en licht, Exodus 30:7,8
 3. Mozes voorspraak, Exodus 32:14
 4. Uitverkiezing geen ontmoediging voor zoekers, Exodus 33:19
Leviticus
 1. Volledig melaats, volmaakt genezen, Lev. 13:12-13
Numeri
 1. De verhoging van de koperen slang, Numeri 21:49
 2. De beste oorlogskreet, Numeri 23:21
Deuteronomium
 1. Aardse voorspraak van hemelse vreugde, Deuteronomium 1:25
 2. Uitverkoren tot heiligheid, Deuteronomium 10:14-16
 3. Memento Mori, Deuteronomium 32:29
Jozua
 1. Gods hand in de geschiedenis, Jozua 24:4
Richteren
 1. Handen vol honing, Richteren 14:8-9
Ruth
 1. Uw God is mijn God. Ruth 1:16
 2. Ruths loon, Ruth 2:12
 3. Aren lezen, Ruth 2:15b
1 Samuel 
 1. Het recht van de Koning, 1 Samuel 2:3
 2. Gehoorzaamheid beter dan offerande, 1 Samuel 15:22
1 Koningen
 1. Abia, of iets goeds van de Heere, 1 Koningen 14:13
 2. Gehoorzaamheid: Handelen naar Gods Woord, 1 Koningen 18:36
2 Koningen
 1. Een gebed voor jou! 2 Koningen 6:17
1 Kronieken
 1. Het gebed van Jabez, 1 Kronieken 4:10
 2. Ware zoekers - Zekere vinders, 1 Kronieken 28:9
2 Kronieken
 1. Gods Woord en ons woord, 2 Kronieken 32:8
Nehemia
 1. De twee wachters - bidden en waken, Nehemia 4:9
Job
 1. Hoe satan de gelovige observeert, Job 1:8
 2. Zout voor het witte des dooiers, Job 6:6
 3. Heb ik te weinig berouw? Job 13:22
 4. Ik weet: mijn Verlosser leeft, Job 19:25-27
 5. Psalmen in de nacht, Job 35:10
Psalmen
 1. Een ernstige uitnodiging om te geloven, Psalm 2:12
 2. Bekeren of verteren, Psalm 7:13
 3. Gods liefde voor de arme, Psalm 10:14
 4. Geheimenisvolle bezoeken, Psalm 17:3
 5. Het kennen van Gods liefde, Psalm 17:7
 6. Onmetelijke schuld, Psalm 19:13
 7. Verborgen zonden, Psalm 19:13B
 8. Uitroepen vanaf het kruis, Psalm 22:2
 9. Een geneesmiddel voor een zwak hart, Psalm 31:25
 10. Verschillende diepten van berouw, Psalm 32:3-4
 11. Bidden, het bewijs van Godsvrucht, Psalm 32:6
 12. Zien op Jezus, Psalm 34:5
 13. Het onderwijs op de zondagsschool, Psalm 34:12
 14. De troost van de zekerheid van Gods beloften, Psalm 48:9
 15. Lofzangen en geloften in Sion aanvaard, Psalm 65:2-3
 16. Lente in het hart, Psalm 65:11
 17. Een God die kroont met zegen, Psalm 65:12
 18. Gods lof nog groter maken, Psalm 71:14
 19. Pleiten op het Woord, Psalm 74:20
 20. Over het gebed, Psalm 86:6-7
 21. Troost in verdrukking, Psalm 88:4
 22. Een eeuwige lofzang, Psalm 89:2-3
 23. Het gebed van de jongeman, Psalm 90:14
 24. Blijdschap voor droefheid, Psalm 90:15-17
 25. Een preek voor jonge mensen, Psalm 116:16
 26. Het gebed van de leerling, Psalm 119:27
 27. Tot wie moeten wij komen, Psalm 130:7
 28. De blijde dienst van de dagelijkse lofprijzing, Psalm 145:1-2
 29. Een gebroken hart, Psalm 147:3
 30. Vorst en dooi, Psalm 147:16-18
Spreuken
 1. Troost voor een verslagen geest, Spreuken 18:14
 2. De bouwgrond van de luiaard, Spreuken 24:30-32
Hooglied
 1. Liefde tot Jezus, Hooglied 1:7
 2. Krank zijn van de liefde van Jezus, Hooglied 5:8
 3. Jezus is gans begeerlijk, Hooglied 5:16
 4. Het afscheidswoord van de Bruidegom, Hooglied 8:13
Jesaja
 1. De blijdschap van de oogst, Jesaja 9:2
 2. Een vraag voor de kerstdagen, Jesaja 9:5
 3. Een nieuw loflied voor nieuwe harten, Jesaja 12:1
 4. Het verlangen van de ziel in geestelijke duisternis, Jesaja 26:9
 5. Goed advies voor moeilijke tijden, Jesaja 26:20
 6. De verwerpers van het Evangelie vermaand, Jesaja 28:12
 7. De ploeger, Jesaja 28:24
 8. De beste tarwe, Jesaja 28:25
 9. Dorsen, Jesaja 28:27,28
 10. Vreugde over vergeving van zonden door Jezus, Jesaja 38:17
 11. Vernieuwing van kracht, Jesaja 40:31
 12. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, Jesaja 43:2b
 13. Een vriendelijke uitnodiging, Jesaja 43:26
 14. Troost in de duisternis, Jesaja 50:10
 15. Het schaap voor het aangezicht van zijn scheerders, Jesaja 53:7
 16. Christus' relatie met zondaren de bron van Zijn glorie, Jesaja 53:12
 17. Kopen zonder geld, Jesaja 55:1
Jeremia
 1. Huwelijksontrouw, Jeremia 2:36
 2. Redenen tot berouw, Jeremia 8:6
 3. De weggeworpen gordel, Jeremia 13:1-11
 4. De HEERE heeft gesproken; zult u niet horen? Jeremia 13:15-17
 5. Heerlijke beloften voor bezwijkende ballingen, Jeremia 30:17
 6. Gehoorzaamheid komt van God, Jeremia 31:33
 7. Oproep aan de ongelovigen, Jeremia 4:8-12
Klaagliederen
 1. Het lijden van Christus, Klaagliederen 1:12
Ezechiel
 1. Een preek voor jonge mannen en jonge vrouwen, Ezechiel 12:27
 2. Genade en schuld, Ezechiel 16:1-2
 3. Een nieuw hart, Ezechiel 36:26
Hosea
 1. Kom tot de Heere, Hosea 14:2-4
Amos
 1. De volgeladen wagen, Amos 2:13
 2. Het ploegen op rotsen, Amos 6:12
Micha
 1. Het wonder van Bethlehem, Micha 5:1
 2. De vleeswording en geboorte van Christus, Micha 5:1
Habakuk
 1. Zicht op ongerechtigheid, Habakuk 1:3
 2. Luthers verjaardag, Habakuk 2:4
Zacharia
 1. Wonderlijk! Wonderlijk! Zacharia 8:6
 2. De geopende fontein, Zacharia 13:1
Mattheus
 1. En u zult Hem de naam Jezus geven, Mattheus 1:21
 2. De wijzen, de ster en de Zaligmaker, Mattheus 2:2
 3. De ster en de wijzen, Mattheus 2:9-10
 4. Strijd tegen satan, Mattheus 4:11
 5. Vissers van mensen, Mattheus 4:19
 6. De kaars, Mattheus 5:15,16
 7. De zesde bede, (Leid ons niet in verzoeking) Mattheus 6:13
 8. Klopt en u zal opengedaan worden, Mattheus 7:7
 9. De twee bouwers en hun huizen, Mattheus 7:24-27
 10. Hemel en hel, Mattheus 8:11-12
 11. Eerst de genezing en dan het dienen, Mattheus 8:14-15
 12. Wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven, Mattheus 9:1,2
 13. Wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden, Mattheus 9:20-22
 14. De vraag van de Heere aan de twee blinden, Mattheus 9:27-30
 15. De weg van de eenvoudige tot de vrede, Mattheus 9:27-30
 16. Volharding in heiligmaking, Mattheus 10:23
 17. Jezus, de Vriend van zondaren, Mattheus 11:19
 18. Het oude Evangelie voor de nieuwe eeuw, Mattheus 11:28
 19. De gelijkenis van de bruiloft, Mattheus 12:2,3,4
 20. In geloof gehoorzamen. Mattheus 12:10,13
 21. Een lieflijke troost voor zwakke heiligen, Mattheus 12:20
 22. Gezaaid onder de doornen, Mattheus 13:7
 23. De parel van grote waarde, Mattheus 13:45,46
 24. Jezus geen spooksel, Mattheus 14:26
 25. Klein geloof en groot geloof, Mattheus 14:31 15:28
 26. De hondekes, Mattheus 15:26,27
 27. Hoop in hopeloze gevallen, Mattheus 17:17
 28. Een uitzichtloze situatie door ongeloof, Mattheus 17:19-21
 29. De stem uit de wolk en de stem van de Geliefde, Mattheus 17:57
 30. Gelijk een kindeke, Mattheus 18:3
 31. Een verloren schaap, Mattheus 18:12,13
 32. Naastenliefde, teken van vrucht dragen, Mattheus 19:19
 33. Bijzondere verzoening, Mattheus 20:28
 34. De verdorde vijgenboom, Mattheus 21:17-20
 35. Arbeid in de wijngaard des Heeren, Mattheus 21:28
 36. De twee zonen, Mattheus 21:28-32
 37. Vroeg en laat in de wijngaard, Mattheus 22:1,3,5,6
 38. Zij, zulks niet achtende, Mattheus 22:5
 39. De bruiloft werd vervult met aanzittende gasten, Mattheus 22:10
 40. Wat is het bruiloftskleed? Mattheus 22:11-13.
 41. De twee talenten, Mattheus 25:22,23
 42. De schapen en de bokken, Mattheus 25:31-36
 43. De laatste scheiding, Mattheus 25:32
 44. Onze schuld aan Christus dood, Mattheus 27:24-25
 45. De doornenkroon, Mattheus 27:29
 46. De drie-urige duisternis, Mattheus 27:45
 47. De steen afgewenteld, Mattheus 28:2
 48. Het lege graf, Mattheus 28:6
 49. De Opgestane, Mattheus 28:6
 50. De tarwe in de schuur, Mattheus 30:30
Markus
 1. De zegen van een christelijk gezin, Markus 1:29-33
 2. De Heere en de melaatse, Markus 1:40-42
 3. Jezus toorn en droefheid over harde harten, Markus 3:5
 4. Het zaad op de steenachtige grond, Markus 4:6
 5. Het zaad groeiende in het verborgen, Markus 4:26-29
 6. Wat de veldarbeiders wel, en wat zij niet in staat zijn te doen, Markus 4:26-29
 7. Christus slapende in het schip, Markus 4:38
 8. Van vier gedragen, Markus 5:16-26
 9. Christus' hulpprediker in Dekapolis, Markus 5:17-19
 10. Verwondering over het ongeloof, Markus 6:6
 11. Zijt welgemoed, Ik ben het; vreest niet, Markus 6:45-52
 12. Het wonder der broden, Markus 6:52
 13. De mensen als bomen wandelende, Markus 8:22-25
 14. Waar het bezwaar ligt, Markus 9:23
 15. Hebt goede moed Hij roept u, Markus 10:46-52
 16. Heiligmaking is vrucht dragen, Markus 11:3
 17. Christus in Gethsemane, Markus 14:32
 18. Vanaf de akker tot de dienst gedwongen, Markus 15:21
 19. Doop en wedergeboorte, Markus 16:15,16
Lukas
 1. De onrechtvaardige rechter, Lukas 1-8
 2. Geen plaats voor Christus in de herberg, Lukas 2:7
 3. Het eerste kerstlied, Lukas 2:14
 4. Heilig werk voor de kerst, Lukas 2:17-20
 5. Sommigen meenden dat Hij in het gezelschap was, Lukas 2:44
 6. Nazareth, of Jezus door Zijn vrienden verworpen, Markus 4:28-30
 7. Tweeërlei visvangst, Lukas 5:4
 8. De voorbereidende gebeden van Christus, Lukas 6:12-13
 9. Blinde leidslieden der blinden, Lukas 6:39,40
 10. Fondamenten, Lukas 6:46-49
 11. De hoofdman over honderd, Lukas 7:4-9
 12. Jongeling, is dit voor u? Lukas 7:11-17
 13. De vrouw die een zondares was, Lukas 7:37,38
 14. De schuld kwijtgescholden, Lukas 7:42
 15. Het zaligmakend geloof. Lukas 7: 50 en 18: 42
 16. De gelijkenis van de zaaier, Lukas 8:4-8
 17. Satans vaardigheid, zijn macht en zijn doel, Lukas 8:12
 18. Ten laatste genezen, Lukas 8:43,44
 19. De vrouw die Jezus' kleed aanraakt, Lukas 8:43,44
 20. Zij was niet verborgen, Lukas 8:47
 21. De laatste aanslag van de duivel, Lukas 9:42
 22. De barmhartige Samaritaan (leerrede ten behoeve van ziekenhuizen) Lukas 10:25-37
 23. De barmhartige Samaritaan (goed nieuws voor u) Lukas 10:33
 24. Martha en Maria, Lukas 10:38-42
 25. Satan uitgedreven door de sterkere, Lukas 11:21-26
 26. Uitzien naar de wederkomst, Lukas 12:37,38
 27. De onvruchtbare vijgenboom, Lukas 13:7,8
 28. Het oprichten van de neergebogene, Lukas 13:10-13
 29. Het grote avondmaal, Lukas 14:17
 30. Het grote avondmaal, Lukas 14:18
 31. Dwing hen in te komen, Lukas 14:23
 32. De man die een toren wilde bouwen (overrekend de kosten) Lukas 14:28-30
 33. De gelijkenis van het verloren schaap, Lukas 15:4-7
 34. De verloren penning, Lukas 15:8-10
 35. De terugkeer van de verloren zoon, Lukas 15:20
 36. De verloren zoon (het ontvangst van zondaren), Lukas 15:22-23
 37. De eeuwige kloof, Lukas 16 : 26
 38. Een prediker uit de doden, Lukas16:31
 39. Vertrouw alleen op Hem, Lukas 17:12, 14
 40. Waar zijn de negen? Lukas 17:15-19
 41. Wanneer moeten wij bidden? Lukas 18:1
 42. De onrechtvaardige rechter, Lukas 18:1-8
 43. De lastige weduwe, Lukas 18:1-8
 44. De Farizeeër en de Tollenaar, Lukas 18:13
 45. De dienstknechten en de ponden, Lukas 19:12,13
 46. O Sion! Loof uw God, Lukas 19:37-40
 47. De worsteling in Gethsemané, Lukas 22:44
 48. Christus' eerste kruiswoord, Lukas 23:34a
 49. De onverstandigheid van het ongeloof, Lukas 24:25
 50. Christus, de enige troost, Lukas 24:38
 51. Beginnende van Jeruzalem, Lukas 24:47
 52. Het ontvangst van de verloren zoon, Lukas 25:20
Johannes
 1. Het gehoorzamen van Christus bevelen, Johannes 2:5
 2. Alzo lief heeft God de wereld gehad, Johannes 3:16
 3. Geloof in niemand dan Jezus alleen, Johannes 3:18
 4. De Samaritaanse vrouw, Johannes 4:15
 5. Jezus over het werk van Zijn Vader, Johannes 4:34
 6. Het geloof van de koninklijke hoveling, Johannes 4:46-53
 7. Geloof en haar kenmerken, Johannes 4:48
 8. Wil je gezond worden? Johannes 5:6
 9. Wacht niet, maar kom, Johannes 5:8
 10. Jezus te Bethesda, Johannes 5:1-9 (wachten veranderd in geloof)
 11. De komende opstanding, Johannes 5:28,29
 12. De ongelovige willen niet komen, Johannes 5:40
 13. De vrije wil, niet meer dan een slaaf, Johannes 5:40
 14. Jezus wist wat Hij doen zou, Johannes 6:6
 15. Uitverkiezing: de wil van de Vader, Johannes 6:39,40
 16. Onze onmacht, Johannes 6:44
 17. Gehoorzaamheid doet leven, Johannes 8:51-53
 18. Gods werken geopenbaard, Johannes 9:3
 19. De ogen van de blinde geopend, Johannes 9:3,4
 20. Andere schapen en één kudde, Johannes 10:16
 21. De schapen en hun Herder, Johannes 10:27
 22. Het eeuwige leven, Johannes 10:28
 23. De veiligheid van de gelovigen, Johannes 10:29,30
 24. Geliefd en toch bedroefd, Johannes 11:3
 25. Een mysterie. De heiligen treurende en Jezus blijde, Johannes 11:14,15
 26. Gods liefde en onze liefde, Johannes 11:36
 27. Het ontbinden van lazarus, Johannes 11:43,44
 28. Het sterven van de tarwekorrel, opdat hij vrucht drage, Johannes 12:23-25
 29. Christus verhoogd, Johannes 12:32
 30. De wonderbare magneet, Johannes 12:32,33
 31. Uw hart worde niet ontroerd, Johannes 14:1-4
 32. Vrede van Jezus, Johannes 14:27
 33. Zonder Christus niets, Johannes 15:5
 34. Gehoorzame vrienden, Johannes 15:14
 35. Onze verantwoordelijkheid, Johannes 15:22
 36. De drievoudige overtuiging van de Heilige Geest, Johannes 16:8-11
 37. De eenzaamheid van Christus en de onze, Johannes 16:31-32
 38. Hebt goede moed Ik heb de wereld overwonnen, Johannes 16:33
 39. Het gebed van de Verlosser, Johannes 17:24
 40. De Koning der Joden, Johannes 19:19
 41. Christus' kortste kruiswoord, Johannes 19:28
 42. Het stervenswoord van Christus voor Zijn Kerk, Johannes 19:30
 43. Een vrouw ontmoet de Opgestane, Johannes 20:10-16
Handelingen
 1. De Hemelvaart en de wederkomst praktisch beschouwd, Handelingen 1:10-11
 2. De Heere is waarlijk opgestaan, Handelingen 1:11
 3. Een gezicht van een jongeling, Handelingen 2:17
 4. Heiligmaking: gelijkvormig worden aan het beeld van Christus, Handelingen 4:13
 5. Begrijpt u Gods Woord? Handelingen 8:30-33
 6. Jezus de rechter, Handelingen 10:42
 7. Een voorbeeld van tot Christus komen, Handelingen 16:14
 8. Geloof, de weg naar de hemel, Handelingen 16:31
 9. Hebt u de Geest ontvangen? Handelingen 19:2
 10. Een Evangelie om voor te sterven, Handelingen 20:24
 11. Hebt goede moed, want gelijk gij te Jeruzalem van Mij betuigd hebt.., Handelingen 23:10-13
 12. De geloofwaardigheid van de opstanding, Handelingen 26:8
 13. De bekering van Saulus van Tarsen, Handelingen 26:14
 14. Zijt goedsmoeds; want ik geloof Gode, dat het alzo zal zijn, Handelingen 27:18-25
Romeinen
 1. Een ernstige vraag, Romeinen 2:4
 2. Het oordeel over de verborgen dingen, Romeinen 2:16
 3. Rechtvaardiging uit genade, Romeinen 3:24
 4. Christus voorgesteld tot een verzoening, Romeinen 3:25
 5. De leer van genade leidt niet tot zonde, Romeinen 6:14,15
 6. Uitverkiezing is God met ons, Romeinen 8:21
 7. Uitverkorenen: vaten der barmhartigheid, Romeinen 9:23,24
 8. Christus het einde der wet, Romeinen 10:4
 9. Ben ik wel uitverkoren? Romeinen 10:20-21
 10. Vrije genade, Romeinen 10:20,21
 11. Een gedenkteken voor de doden en een stem voor de levenden, Romeinen 10:59
1 Korintiers
 1. Christus de gekruisigde, 1 Korintiërs 1:23,24
 2. Christus, ons Paaslam, 1 Korintiërs 5:7b
 3. Troost voor degenen die in verzoeking zijn, 1 Korintiërs 10:13
2 Korintiers
 1. Troost naar de mate van het geestelijk lijden, 2 Korintiërs 1:5
 2. De verdwijnende tent en het blijvende huis, 2 Korintiërs 5:1
 3. Zich bij de kerk voegen, 2 Korintiërs 5:8
 4. Loflied op de hoogste gave, 2 Korintiërs 9:15
 5. Kracht in zwakheid, 2 Korintiërs 12:10
 6. Verblind door satan, 2 Korintiërs 4:4
Galaten
 1. Uw Goddelijk beroep, Galaten 2:20
 2. De prediking des geloofs, Galaten 3:2
 3. Oproep aan de onbekeerden, Galaten 3:10
Efeziers
 1. Ere zij de Vader, Efeze 1:3,4
 2. Door de Vader begenadigd, Efeze 1:6
 3. Opstanding met Christus, Efeze 2:4,5
 4. De Tabernakel van de Allerhoogste, Efeze 2:22
 5. De top van de ladder, Efeze 3:19
 6. Navolgers Gods, Efeze 5:1
 7. Strijden met het Woord van God, Efeze 6:17
Filippenzen
 1. Christus' motief en het onze, Fillippenzen 1:29
 2. Bekering tot behoudenis, Filippenzen 2:12
 3. De kracht van Christus opstanding, Filippenzen 3:20,21
 4. Vrede boven alle verstand, Filippenzen 4:7
 5. Heiligmaking door de kracht van Christus, Filippenzen 4:13
 6. De vulling van ledige vaten, Filippenzen 4:19
Kolossenzen
 1. Geestelijke kennis en haar invloed op het leven, Kolossenzen 1:9,10
 2. Christus, Kolossenzen 1:27
 3. Christus is overwinnaar, Kolossenzen 2:15
2 Timotheus 
 1. Geloof, zeker zalig worden, 2 Timotheus 1:12
 2. Het eerlijk verkondigen van Gods Woord, 2 Timotheus 2:15
Titus
 1. De leerschool van de genade, Titus 2:11-14
1 Thessalonicenzen
 1. Satans tegenstand, 1 Thessalonicenzen 2:18
 2. Vreugde in Jezus,1 Thessalonicenzen 5:1b
2 Thessalonicenzen
 1. Geloof en haar groei, 2 Thessalonicenzen 1:3
 2. Leerstuk van uitverkiezing, 2 Thessalonicenzen 2:13,14
Hebreeën 
 1. Het medelijden van Christus met Zijn volk, Hebreeën 2:18
 2. Geloof alleen, Hebreeën 11:4
 3. De gehoorzaamheid van geloof, Hebreeën 11:8
 4. Een les uit de grote onsteltenis, Hebreeën 12:27
Jakobus
 1. Vreugde en beproeving, Jakobus 1:2-4
1 Petrus
 1. De troost van beproeving, 1 Petrus 1:7
 2. Het gebed verhindert, 1 Petrus 3:7
 3. Ons vernederen voor God, 1 Petrus 5:6
 4. De briesende leeuw, 1 Petrus 5:8,9
2 Petrus
 1. Persoonlijke uitverkiezing, 2 Petrus 1:10,11
 2. Heiligmaking: opwas in de genade en kennis van de Heere Jezus, 2 Petrus 3:1
1 Johannes
 1. Voor de kinderen van God, 1 Johannes 2:12,13
 2. Bereid uzelf voor op de wederkomst, 1 Johannes 2:28
 3. De werken van de duivel verbroken, 1 Johannes 3:8
 4. Gods liefde tot de heiligen, 1 Johannes 3:16
 5. Bevel tot Geloof, 1 Johannes 3:23
 6. Hierin is de liefde, 1 Johannes 4:10,11
 7. Een plechtige aanklacht tegen de ongelovigen, 1 Johannes 5:10
Openbaringen
 1. Christus tweede komst, Openbaringen 1:7
 2. Zie Hij komt met de wolken, Openbaringen 1:7
 3. Het bewaren van Gods Woord, Openbaringen 3:8-10
 4. De Hemelse heerlijkheid, Openbaringen 7:16-17
 5. Satan is woedend, Openbaringen 12:1-17
 6. Overwinning over satan, Openbaringen 12:11
 7. De grote witte troon, Openbaringen 20:11
 8. Het Lam is het licht, Openbaringen 21:23
 9. En zij zullen Zijn aangezicht zien, Openbaring 22:4

 

Send this to a friend