Spurgeon Preken

Meest gelezen preken in afgelopen 7 dagen

Aardse voorspraak van hemelse vreugde, Deuteronomium 1:25

Uitverkoren tot heiligheid, Deuteronomium 10:14-16

Memento Mori, Deuteronomium 32:29

Uw God is mijn God. Ruth 1:16

Ruths loon, Ruth 2:12

Aren lezen, Ruth 2:15b

Een ernstige uitnodiging om te geloven, Psalm 2:12

Bekeren of verteren, Psalm 7:13

Gods liefde voor de arme, Psalm 10:14

Christus’ gebed en Christus’ pleidooi, Psalm 16:1

Geheimenisvolle bezoeken, Psalm 17:3

Het kennen van Gods liefde, Psalm 17:7

Onmetelijke schuld, Psalm 19:13

Verborgen zonden, Psalm 19:13B

Uitroepen vanaf het kruis, Psalm 22:2

Jezus, het voorbeeld van heilige lofprijzing, Psalm 22:23, 24

Een triomfantelijke intocht, Psalm 24:9

Een geneesmiddel voor een zwak hart, Psalm 31:25

Verschillende diepten van berouw, Psalm 32:3-4

Bidden, het bewijs van Godsvrucht, Psalm 32:6

Zien op Jezus, Psalm 34:5

Het onderwijs op de zondagsschool, Psalm 34:12

Opwekking: Gods grote daden in het verleden en heden, Psalm 44:2

De genade die op de lippen van Jezus is uitgestort, Psalm 45:3

De almachtige Strijder, Psalm 45:4-6

De vreugde van de Man van smarten, Psalm 45:8

De troost van de zekerheid van Gods beloften, Psalm 48:9

Lofzangen en geloften in Sion aanvaard, Psalm 65:2-3

Lente in het hart, Psalm 65:11

Een God die kroont met zegen, Psalm 65:12

Gods lof nog groter maken, Psalm 71:14

Pleiten op het Woord, Psalm 74:20

Over het gebed, Psalm 86:6-7

Troost in verdrukking, Psalm 88:4

Een eeuwige lofzang, Psalm 89:2-3

De Christus van het volk, Psalm 89:20

Het gebed van de jongeman, Psalm 90:14

Blijdschap voor droefheid, Psalm 90:15-17

Engelenbescherming in bepaalde wegen, Psalm 91:11

Zou Die het oor plant. niet horen?, Psalm 94:9

Een lied van bevrijding, Psalm 105:37

Danklied van een verloste, Psalm 116:1-8

Een preek voor jonge mensen, Psalm 116:16

Dankbaarheid voor verlossing uit het graf, Psalm 118:17, 18

Het gebed van de leerling, Psalm 119:27

Tot wie moeten wij komen, Psalm 130:7

De blijde dienst van de dagelijkse lofprijzing, Psalm 145:1-2

Een gebroken hart, Psalm 147:3

Vorst en dooi, Psalm 147:16-18

Blijdschap en gedachtenis, Hooglied 1:4

Zelfonderzoek en verootmoediging, Hooglied 1:6

Liefde tot Jezus, Hooglied 1:7

De liefde van de bruidskerk, Hooglied 1:7

De goede herderin, Hooglied 1:7,8

Een bundeltje mirre, Hooglied 1:13

De roos en de lelie, Hooglied 2:1

De lelie tussen de doornen, Hooglied 2:2

De appelboom in het woud, Hooglied 2:3

De reeën en de hinden, Hooglied 2:7

Een lente sermoen, Hooglied 2:10-13

De jonge druifjes, Hooglied 2:13

Mijn liefste is mijn, Hooglied 2:16

Uit de duisternis tot het licht, Hooglied 2:17

Het koninklijk paar in de fraaie koets, Hooglied 3:6-11

Bespreid met liefde, Hooglied 3:10

De tegenwoordigheid van Christus, onmisbaar voor het leven van Zijn Kerk, Hooglied 4:4, 5

Hoe Christus over Zijn volk oordeelt, Hooglied 4:10, 11

Wat de kerk voor Jezus is, Hooglied 4:12

Een geheim en toch geen geheim, Hooglied 4:12, 15

Mijn gaarde, Zijn gaarde, Hooglied 4:16

De Koning in Zijn gaarde, Hooglied 5:1

Slapende en toch wakende, een raadsel, Hooglied 5:1

Nader en dierbaar, Hooglied 5:2-8

Krank zijn van de liefde van Jezus, Hooglied 5:8

De Enige Bruidegom en Zijn bruid, Hooglied 5:9

Boven tienduizend, Hooglied 5:10

Specerijen, reukwater, leliën en mirre, Hooglied 5:13

Jezus is gans begeerlijk, Hooglied 5:16

De Kerk zoals ze moet zijn, Hooglied 6:4

De ogen die geweld doen, Hooglied 6:5

De wagenen van Ammi-Nadib, Hooglied 6:12

Strijd van binnen, Hooglied 6:13

Leunende op haar Liefste, Hooglied 8:5

Sulammith’s bede, Hooglied 8:6, 7

Zonder geld en zonder prijs, Hooglied 8:7

Ter opwekking, Hooglied 7:11-13

Het afscheidswoord van de Bruidegom, Hooglied 8:13

Kom haastelijk!, Hooglied 8:14

De Bijbel, Hosea 8:12

Kom tot de Heere, Hosea 14:2-4

En u zult Hem de naam Jezus geven, Mattheus 1:21

De wijzen, de ster en de Zaligmaker, Mattheus 2:2

De ster en de wijzen, Mattheus 2:9-10

Strijd tegen satan, Mattheus 4:11

Vissers van mensen, Mattheus 4:19

De kaars, Mattheus 5:15,16

De zesde bede, (Leid ons niet in verzoeking) Mattheus 6:13

Klopt en u zal opengedaan worden, Mattheus 7:7

De twee bouwers en hun huizen, Mattheus 7:24-27

Hemel en hel, Mattheus 8:11-12

Eerst de genezing en dan het dienen, Mattheus 8:14-15

Wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven, Mattheus 9:1,2

Wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden, Mattheus 9:20-22

De vraag van de Heere aan de twee blinden, Mattheus 9:27-30

De weg van de eenvoudige tot de vrede, Mattheus 9:27-30

Volharding in heiligmaking, Mattheus 10:23

Jezus, de Vriend van zondaren, Mattheus 11:19

Het oude Evangelie voor de nieuwe eeuw, Mattheus 11:28

De gelijkenis van de bruiloft, Mattheus 12:2,3,4

In geloof gehoorzamen. Mattheus 12:10,13

Een lieflijke troost voor zwakke heiligen, Mattheus 12:20

Gezaaid onder de doornen, Mattheus 13:7

De parel van grote waarde, Mattheus 13:45,46

Jezus geen spooksel, Mattheus 14:26

Klein geloof en groot geloof, Mattheus 14:31 15:28

De hondekes, Mattheus 15:26,27

Een uitzichtloze situatie door ongeloof, Mattheus 17:19-21

De stem uit de wolk en de stem van de Geliefde, Mattheus 17:57

Gelijk een kindeke, Mattheus 18:3

Een verloren schaap, Mattheus 18:12,13

Naastenliefde, teken van vrucht dragen, Mattheus 19:19

Bijzondere verzoening, Mattheus 20:28

De verdorde vijgenboom, Mattheus 21:17-20

Arbeid in de wijngaard des Heeren, Mattheus 21:28

De twee zonen, Mattheus 21:28-32

Vroeg en laat in de wijngaard, Mattheus 22:1, 3, 5, 6

Zij, zulks niet achtende, Mattheus 22:5

De bruiloft werd vervult met aanzittende gasten, Mattheus 22:10

Wat is het bruiloftskleed? Mattheus 22:11-13

Het engelenleven, Mattheus 22:30

De twee talenten, Mattheus 25:22, 23

De schapen en de bokken, Mattheus 25:31-36

De laatste scheiding, Mattheus 25:32

Onze schuld aan Christus dood, Mattheus 27:24-25

De doornenkroon, Mattheus 27:29

De drie-urige duisternis, Mattheus 27:45

Het gescheurde voorhangsel, Mattheus 27:50,51

De steen afgewenteld, Mattheus 28:2

Het lege graf, Mattheus 28:6

De Opgestane, Mattheus 28:6

De opdracht van de zendeling, Mattheus 28:18, 19

De tarwe in de schuur, Mattheus 30:30

De onrechtvaardige rechter, Lukas 1-8

Innige barmhartigheid, Lukas 1:77-79

Geen plaats voor Christus in de herberg, Lukas 2:7

Het eerste kerstlied, Lukas 2:14

Heilig werk voor de kerst, Lukas 2:17-20

Komt, maak God met mij groot, Lukas 2:17-20

Sommigen meenden dat Hij in het gezelschap was, Lukas 2:44

Nazareth, of Jezus door Zijn vrienden verworpen, Lukas 4:28-30

Tweeërlei visvangst, Lukas 5:4

De voorbereidende gebeden van Christus, Lukas 6:12-13

Blinde leidslieden der blinden, Lukas 6:39,40

Fondamenten, Lukas 6:46-49

De hoofdman over honderd, Lukas 7:4-9

Jongeling, is dit voor u? Lukas 7:11-17

De vrouw die een zondares was, Lukas 7:37,38

De boetvaardige zondares, Lukas 7:37,38

De schuld kwijtgescholden, Lukas 7:42

Het zaligmakend geloof. Lukas 7:50 en 18:42

De gelijkenis van de zaaier, Lukas 8:4-8

Satans vaardigheid, zijn macht en zijn doel, Lukas 8:12

Ten laatste genezen, Lukas 8:43,44

De vrouw die Jezus’ kleed aanraakt, Lukas 8:43,44

Zij was niet verborgen, Lukas 8:47

De laatste aanslag van de duivel, Lukas 9:42

De barmhartige Samaritaan (leerrede ten behoeve van ziekenhuizen) Lukas 10:25-37

De barmhartige Samaritaan (goed nieuws voor u) Lukas 10:33

Martha en Maria, Lukas 10:38-42

Satan uitgedreven door de sterkere, Lukas 11:21-26

Uitzien naar de wederkomst, Lukas 12:37, 38

De onvruchtbare vijgenboom, Lukas 13:7, 8

Het oprichten van de neergebogene, Lukas 13:10-13

Het grote avondmaal, Lukas 14:17

Het grote avondmaal, Lukas 14:18

Dwing hen in te komen, Lukas 14:23

De man die een toren wilde bouwen (overrekend de kosten) Lukas 14:28-30

De gelijkenis van het verloren schaap, Lukas 15:4-7

De verloren penning, Lukas 15:8-10

Medeleven en verbondenheid van de twee werelden, Lukas 15:10

De verloren Zoon; Belijdenis van zonde, Lukas 15:11-32

De terugkeer van de verloren zoon, Lukas 15:20

De verloren zoon (het ontvangst van zondaren), Lukas 15:22-23

De eeuwige kloof, Lukas 16:26

Een prediker uit de doden, Lukas16:31

Vertrouw alleen op Hem, Lukas 17:12, 14

Waar zijn de negen? Lukas 17:15-19

Wanneer moeten wij bidden? Lukas 18:1

De onrechtvaardige rechter, Lukas 18:1-8

De lastige weduwe, Lukas 18:1-8

De Farizeeër en de Tollenaar, Lukas 18:13

Zalig maken wat verloren is, Lukas 19:10

De dienstknechten en de ponden, Lukas 19:12,13

O Sion! Loof uw God, Lukas 19:37-40

Christus’ gebed voor Petrus, Lukas 22:32a

De worsteling in Gethsemané, Lukas 22:44

Christus’ eerste kruiswoord, Lukas 23:34a

De moordenaar aan het kruis, Lukas 23:39-43

De moordenaar aan het kruis, Lukas 23:42, 43

De onverstandigheid van het ongeloof, Lukas 24:25

Christus, de enige troost, Lukas 24:38

Beginnende van Jeruzalem, Lukas 24:47

Beginnen in Jeruzalem, Lukas 24:47 (Nieuwe vertaling)

Het ontvangst van de verloren zoon, Lukas 25:20

Het hart geopend voor de grote Verlosser, Johannes 1:12, 13

Zie het Lam Gods, Johannes 1:29

Het gehoorzamen van Christus bevelen, Johannes 2:5

Alzo lief heeft God de wereld gehad, Johannes 3:16

Geloof in niemand dan Jezus alleen, Johannes 3:18

De Samaritaanse vrouw, Johannes 4:15

Jezus over het werk van Zijn Vader, Johannes 4:34

Het geloof van de koninklijke hoveling, Johannes 4:46-53

Geloof en haar kenmerken, Johannes 4:48

Wil je gezond worden? Johannes 5:6

Wacht niet, maar kom, Johannes 5:8

Jezus te Bethesda, Johannes 5:1-9 (wachten veranderd in geloof)

De komende opstanding, Johannes 5:28,29

De ongelovige willen niet komen, Johannes 5:40

De vrije wil, niet meer dan een slaaf, Johannes 5:40

Jezus wist wat Hij doen zou, Johannes 6:6

Uitverkiezing: de wil van de Vader, Johannes 6:39,40

Onze onmacht, Johannes 6:44

Gehoorzaamheid doet leven, Johannes 8:51-53

Gods werken geopenbaard, Johannes 9:3

De ogen van de blinde geopend, Johannes 9:3,4

Andere schapen en één kudde, Johannes 10:16

De schapen en hun Herder, Johannes 10:27

Het eeuwige leven, Johannes 10:28

De veiligheid van de gelovigen, Johannes 10:29, 30

Geliefd en toch bedroefd, Johannes 11:3

Een mysterie. De heiligen treurende en Jezus blijde, Johannes 11:14, 15

Gods liefde en onze liefde, Johannes 11:36

Het ontbinden van lazarus, Johannes 11:43, 44

Het sterven van de tarwekorrel, opdat hij vrucht drage, Johannes 12:23-25

Christus verhoogd, Johannes 12:32

De wonderbare magneet, Johannes 12:32,33

Uw hart worde niet ontroerd, Johannes 14:1-4

Vrede van Jezus, Johannes 14:27

Zonder Christus niets, Johannes 15:5

Jezus’ liefde, Johannes 15:9

Gehoorzame vrienden, Johannes 15:14

Onze verantwoordelijkheid, Johannes 15:22

De drievoudige overtuiging van de Heilige Geest, Johannes 16:8-11

De eenzaamheid van Christus en de onze, Johannes 16:31-32

Hebt goede moed Ik heb de wereld overwonnen, Johannes 16:33

Het gebed van de Verlosser, Johannes 17:24

De Koning der Joden, Johannes 19:19

Christus’ kortste kruiswoord, Johannes 19:28

Het stervenswoord van Christus voor Zijn Kerk, Johannes 19:30

Veronderstellende dat Hij de hovenier was, Johannes 20:15

Een vrouw ontmoet de Opgestane, Johannes 20:10-16

De liefde – de vrucht van het geloof, Johannes 21:15-17

Satans tegenstand, 1 Thessalonicenzen 2:18

Vreugde in Jezus, 1 Thessalonicenzen 5:1b

Geloof en haar groei, 2 Thessalonicenzen 1:3

Leerstuk van uitverkiezing, 2 Thessalonicenzen 2:13, 14

Christus tweede komst, Openbaringen 1:7

Zie Hij komt met de wolken, Openbaringen 1:7

Het bewaren van Gods Woord, Openbaringen 3:8-10

De Hemelse heerlijkheid, Openbaringen 7:16-17

Satan is woedend, Openbaringen 12:1-17

Overwinning over satan, Openbaringen 12:11

Het duizendjarig vrederijk, Openbaringen 20:4-6

De grote witte troon, Openbaringen 20:11

Het Lam is het licht, Openbaringen 21:23

En zij zullen Zijn aangezicht zien, Openbaring 22:4

Kom, wees welkom!, Openbaringen 22:17

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.