24 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Strijden met het Woord van God

Strijden met het Woord van God

Neemt het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. Efeze 6:17

Een christen behoort een strijder te zijn. De goede strijder van Jezus Christus moet niet verwachten dat hij het gemakkelijk zal hebben in deze wereld, want deze wereld is een slagveld. Ook moet hij niet rekenen op vriendschap met deze wereld, omdat dat vijandschap met God betekent. Zijn plicht is het voeren van een strijd. Terwijl hij zijn ontvangen wapenrusting aantrekt, moet hij zichzelf voorhouden: “Deze wapenrusting waarschuwt mij voor gevaar, bereidt mij voor op de strijd en wijst mij op de te verwachten tegenstand”.

Uit de oproep van de apostel om te “staan” blijkt dat zelfs het standhouden moeilijk voor ons is. In het strijdgewoel worden we heel gemakkelijk omver gelopen. We zullen overwinnen als we staande blijven, maar verloren gaan als de vijand ons onder de voet loopt. U moet de wapenrusting dragen om stand te kunnen houden, en om uzelf te handhaven op de plaats, waar de Overste Leidsman u heeft gesteld. Als nu alleen het standhouden al zoveel aandacht vraagt, is wel duidelijk wat de werkelijke strijd vragen zal. De apostel spreekt dan ook zowel van “weerstaan” als van “staan”. Naast de verdediging is ook de aanval noodzakelijk. Het is onvoldoende om slechts niet overwonnen te worden, u hebt de plicht zelf de overwinning te behalen. Vandaar dat een helm om ons hoofd te beschermen niet voldoende is. Ook een zwaard is nodig om de vijand aan te vallen. We hebben dus een zware strijd te voeren, waarbij we moeten standhouden en aanvallen. Hiervoor hebben we de volledige wapenrusting uit Gods wapenmagazijn en alle kracht van de machtige God van Jacob zelf, nodig.

Uit onze tekst blijkt duidelijk dat we onze verdediging en overwinning alleen door de goede strijd kunnen realiseren. Velen zoeken hun heil in een compromis, maar de ware christen slaagt niet in het vinden hiervan. Bedrieglijke taal hoort niet op heilige lippen thuis. De tegenstander, de duivel, is dé uitvinder van de leugen, en degenen die aan zijn kant staan kennen die kunst van de dubbelzinnigheid. Heiligen verafschuwen haar echter. Als wij onderhandelen over een vredesverdrag en resultaat proberen te boeken met behulp van bedrog, zullen we onszelf op deze verkeerd ingeslagen weg tegenkomen. Onze Overste heeft ons niet bevolen om onder zo gunstig mogelijke voorwaarden een wapenstilstand te bedingen. We moeten geen concessies doen. Er wordt wel wanneer wij een beetje water bij de wijn doen, de wereld dat ook wel doet. Op die manier kan er iets goeds bereikt worden. Als we bijvoorbeeld niet te streng en te bekrompen zijn, zal de zonde een vriendelijker karakter krijgen. We moeten ons niet zo totaal afzijdig houden van de zonde; als we minder afstand houden zullen we zien dat de zonde niet zo’n afschrikwekkend uiterlijk heeft als we wel denken. Als wij onze bekrompenheid laten varen, zal de wereld onze ruimere opvattingen over tie leer eerder accepteren, zodat zij ook niet meer zo gebrand zijn op een misstap van onze kant. Niets van dit alles! Dit is een totale misvatting van de opdracht die wij van onze Bevelhebber gekregen hebben. Als er vrede gesloten moet worden, zal Hij ervoor zorgen. Maar nu luidt Zijn opdracht totaal anders.

We moeten er niet op hopen dat we de overwinning behalen door neutraal te blijven of door een wapenstilstand te tekenen. We zijn verplicht om te blijven strijden. We moeten niet proberen ons geliefd bij de tegenpartij te maken, door aan zijn bijeenkomsten of feestmaaltijden deel te nemen. Zulke orders worden niet gegeven. We moeten onze wapens ter hand nemen en uittrekken in de strijd.

Ook moet u er niet van uitgaan dat u de overwinning toevallig zult behalen. Nog nooit is iemand door een gelukkig toeval zalig geworden. Door zorgeloosheid kan ontzettend veel beschadigd worden, maar het tegenovergestelde, de overwinning, kan er niet mee bereikt worden. Als wij “Gods water over Gods akker laten lopen” effenen wij de weg naar het verderf. Het is niet Gods opdracht om stil en rustig te zijn en de zaken licht op te nemen. We moeten daarentegen altijd bidden en waakzaam zijn. De essentie van onze tekst is: “Neem het zwaard! Neem het zwaard!”. Dat betekent dus niet dat we moeten praten, redeneren, onderhandelen of compromissen sluiten. Als een donderstem klinkt het: “Neem het zwaard!”. De stem van de Bevelhebber klinkt luid als een bazuin en roept ons toe: “Neem het zwaard!”. Een christen is alleen gehoorzaam aan de tekst als hij openlijk, beslist, duidelijk en moedig het zwaard ter hand neemt. We moeten met het zwaard in de hand de weg naar de hemel inslaan. Over deze opdracht: ’’neem het zwaard”, wil ik tot u spreken. Moge de Heilige Geest mij helpen.

Het is opvallend dat, hoewel wij over meerdere verdedigingswapens mogen beschikken, er maar één wapen voor de aanval wordt genoemd. Gewoonlijk was de Romeinse soldaat voorzien van zowel een speer als een zwaard. We hebben verschillende afbeeldingen gezien van soldaten uit een éliteleger, die op wacht stonden. Zij hadden haast altijd een speer in de rechterhand, terwijl het zwaard aan hun zijde hing. Paulus had er heel goede redenen voor om ons maar één wapen voor de aanval te geven. Dit wapen is geschikt voor alle strijd. We moeten enkel en alleen het zwaard gebruiken. Als u dus ten strijde trekt, dient u er op te letten dat u dit wapen bezit. Omdat u geen ander wapen hebt, dient u hiervoor zorg te dragen. Laat de stem van de Bevelhebber tot u doordringen: “Neem het zwaard! Neem het zwaard!”, alvorens u in de strijd te begeven.

Bedenk in de eerste plaats, dat het zwaard, dat u ter hand moet nemen, het zwaard van de Geest is, namelijk Gods Woord. Dat is ons eerste punt van overdenking. Ons tweede punt komt ook duidelijk naar voren uit de tekst: het zwaard moet ons eigendom zijn. We krijgen dus de opdracht om het zwaard van de Geest te nemen, om het vervolgens tot ons eigen zwaard te maken.

In de eerste plaats: Het Woord van God, dat alleen ons wapen moet zijn, heeft een edele oorsprong, want het is “het zwaard van de Geest”. Het heeft de eigenschappen van een zwaard, die het heeft gekregen van de Geest van God.

We zien dat de Heilige Geest een zwaard heeft. Hij is kalm als de dauw, zacht als de olie om iemand te zalven, lieflijk als de koelte van de avondwind en vredig als een duif. En toch voert Hij in een andere gedaante een dodelijk wapen. Hij is de Geest van het oordeel en van het brandende vuur, en Hij draagt het zwaard niet voor niets. Van Hem kan gezegd worden: ”De Heere is een strijder, HEERE is Zijn naam.”

Het Woord van God in de handen van de Geest veroorzaakt diepe wonden en doet het hart van de mens bloeden. Misschien herinneren sommigen van u zich hoe dit zwaard u zondag na zondag in het hart stak. Verwondde het u niet zo diep, dat u er boos om werd? U nam u bijna voor om het luisteren naar de Evangelieprediking te staken. Maar het zwaard achtervolgde u, het drong door tot in de verste schuilhoeken van uw ziel en liet u uit duizenden wonden bloeden. Tenslotte werd u in uw hart geraakt. Die wond was dodelijk en niemand kon u weer levend maken dan Hij, die u verwond had. Herinnert u zich nog hoe uw zonden daarna stuk voor stuk werden verslagen? Hun hoofden werden op het blok gelegd, en de Geest trad met het zwaard op als de beul. En, Goddank, werden daarna ook uw twijfels, uw wanhoop en ongeloof door hetzelfde zwaard in stukken gehouwen. Het Woord gaf u leven, maar allereerst doodde het u. Onder de eerste werkingen van de Geest Gods, van Wie het zwaard nooit zijn uitwerking mist, was uw ziel als een slagveld na een grote en bloedige veldslag.

Geliefden, de Geest Gods is in elk geslacht in staat van oorlog met “het Amalek” van het kwaad en de dwaling. Hij zal niets sparen van het kwaad, dat op dit moment alle volken in haar greep heeft, en niet rusten voordat al deze “Kanaanieten” vernietigd zijn. De Heilige Geest verheerlijkt Christus niet alleen met dat wat Hij schept, maar ook met dat wat Hij verwoest. Die strijd mag afmattend zijn, maar zal alle eeuwen blijven doorgaan, totdat de Heere Jezus zal verschijnen. Tot aan de eeuwigheid zal de Geest Gods de liefde trouw blijven tegenover de haat, de waarheid tegenover de dwaling, de heiligheid tegenover de zonde, en Christus tegenover de Satan. Hij zal de overwinning wegdragen en zij, die met Hem zijn, zullen in Zijn kracht meer dan overwinnaars zijn. De Heilige Geest heeft de oorlog verklaard en het Zwaard, dat Hij draagt, is tweesnijdend.

De Heilige Geest voert geen ander zwaard dan het Woord van God. Dit heerlijke Boek, met de uitspraken van God, is het enige wapen dat de Heilige Geest uitkiest om in de oorlog te gebruiken. Het is een geestelijk wapen en past daarom bij de Heilige Geest. De wapens zijn niet aards; vervolging, bevoordelen, geweld, omkoping, pracht, grootheid, afschrikking of overmacht zal Hij nooit gebruiken. Zijn instrument is het Woord, dat bij Zijn natuur en werk past, dat Hij tot stand brengt. Omdat het een geestelijk wapen is, is het krachtig door God. Eén slag met het Woord van God zal de geest van de mens splijten, van top tot teen, omdat het zo scherp is. Zelfs als de mens vanwege langdurig zondigen als het ware een harnas aanheeft, zal toch het Woord Gods het ijzer van “het Noorden” en het koper verbreken. De Heilige Geest is in staat de mens de Goddelijke kracht van het Heilige Woord te laten voelen tot in de diepste diepte van zijn bestaan. Er is geen wapen zo geschikt om te strijden tegen de menselijke geest, dat zo scherp, doordringend en machtig is. Dat wapen kan, de “samenvoegselen en het merg te verdelen” en de gedachten en bedoelingen van het hart bloot te leggen. In handen van de Geest maakt het Woord geen oppervlakkige vleeswonden, maar Het doorboort het hart en verwondt het op zo’n manier, dat alleen bovennatuurlijke kracht het kan genezen. Het gewonde geweten zal bloeden en zich dag en nacht van zijn pijnen bewust zijn. En al zou het duizenden geneesmiddelen zoeken, slechts één zalf zal de door het zwaard toegebrachte wond kunnen genezen. Dit wapen is tweesnijdend, zeer scherp geslepen, zodat het overal zal wonden en doden. Daarom moet u, kritische mensen, nauwgezet toezien hoe u dit zwaard hanteert, omdat het ook u kan verwonden. Als u uzelf niet bekeert zal het u doden. Degene die dit Woord gebruikt in de strijd van de Heere kan de aardse hoop en het ongelovig vrezen ermee bestrijden. Met de ene kant kan hij de liefde tot de zonde doden en met de andere kant de hoogmoed van de eigengerechtigheid. Dit wonderlijke zwaard van Gods Geest is in alle opzichten een overwinnend wapen.

Het Woord is het enige wapen, dat door de Geest wordt gebruikt. Ik weet dat de Heilige Geest ook de prediking gebruikt. Maar dat doet Hij slechts in de mate waarin die preken het Woord van God uitdragen. Ook godsdienstige boeken worden alleen gebruikt door de Heilige Geest als zij, al is het met andere woorden, het Woord van God brengen. Overtuiging, bekering en troost worden alleen door het Woord van God teweeggebracht. Begrijp dus dat het verstandig is om het Woord van God voor heilige doeleinden te gebruiken. De Geest heeft ruimschoots de macht om uit Zichzelf te spreken, buiten het geschreven Woord om. De Heilige Geest is God en daarom de grootste Geest in het heelal. In Hem woont alle wijsheid. Hij heeft de wetten van de natuur en de voorzienigheid uitgedacht. De Heilige Geest is de grote Leraar van de menselijke geest. Hij heeft Bezaleël en al de voormannen in de woestijn geleerd om het fijn linnen, het goud en het kunstig snijwerk voor de tabernakel te maken. Zijn kennis van alle kunsten en wetenschappen staat op een niveau, dat mensen nooit zullen bereiken. Toch wil hij deze zaken niet gebruiken in zijn heilige strijd. In de strijd van het verbond gebruikt hij noch filosofie, noch wetenschap, noch retorica. In de strijd tegen de machten van de duisternis gebruikt Hij zijn zwaard: het Woord van God. “Er is geschreven” is de zwaardslag, die verplettert. Woorden, die God door heilige mannen in vroeger tijden heeft gesproken en in de Bijbel liet opschrijven vormen het wapen, de strijdbijl van de Geest. Dit Boek bevat het Woord van God en Is het Woord van God. De Heilige Geest beschouwt het als zo’n onweerstaanbaar wapen tegen het kwaad, dat Hij alleen dit wapen gebruikt tegen de machten van de duisternis.

Het Woord is het zwaard van de Geest, omdat Hij het zelf gemaakt heeft. Hij wil geen wapen gebruiken dat door menselijk denkwerk is ontstaan. Zo kan het zwaard zich niet verheffen tegen de hand, die het gebruikt. De Heilige Geest heeft Gods bedoeling en voornemen geopenbaard aan de geest van heilige, godvruchtige mensen. Hij sprak het Woord in hun hart en Hij heeft hen doen denken, zoals Hij wilde dat ze moesten denken. Zo schreven zij wat Hij wilde, waartoe ze door de Heilige Geest werden geïnspireerd. Lof komt de Heilige Geest toe, omdat Hij het niet beneden Zich achtte om zo veel schrijvers te gebruiken, terwijl Hij zelf de Auteur is van de Bijbel. Wij zijn dankbaar voor Mozes, David, Jesaja, Paulus, Petrus en Johannes. Maar bovenal zijn we dank verschuldigd aan de Heilige Geest, de hoofdredacteur, de ‘innerlijke’ Auteur van de hele Bijbel.

Een strijder moet goed toezien op het fabrikaat van zijn zwaard. Een goed werkman heeft pas vertrouwen in zijn zwaard als hij het zelf gemaakt en gehard heeft en het verschillende keren door het vuur heeft laten gaan. Hij doet er alles aan om een volmaakt zwaard te krijgen. Over het algemeen levert men tegenwoordig slecht werk af.

Aangenomen werk zal altijd gebrekkiger zijn dan werk, dat iemand voor zichzelf maakt. Dit laatste zal waarschijnlijk heel goed gebeuren, want de maker moet er op kunnen vertrouwen. De Heilige Geest heeft de Bijbel zelf gemaakt. Ieder deel van de Bijbel draagt Zijn opschrift en zegel. De uitkomst is een zwaard, dat de Heilige Geest waardig is, een echt Jeruzalems zwaard van Hemels maaksel. Hij heeft een Goddelijk vermaak in het gebruik van dit wapen, dat op een Goddelijke manier is gemaakt. Hij gebruikt het dan ook op een heerlijke manier.

Het Woord van God is ook het zwaard van de Geest, omdat Hij het zelf geslepen heeft. Ik geloof dat de Goddelijke inspiratie er niet alleen toen, maar ook vandaag nog is. De Bijbel is ook nu nog door God ingegeven; nog altijd ademt de Heilige Geest door de gekozen woorden. De scherpte van het zwaard wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van de Heilige Geest. Als Hij niet aanwezig was en er niet door werkte, zou het Woord zijn scherpte missen. Veel mensen lezen de Bijbel zonder er meer geestelijk voordeel uit te putten, dan uit een oude almanak. Predikanten kunnen Gods Woord preken met ernst en goede bedoelingen, maar als Gods Geest niet tegenwoordig is kunnen ze net zo goed een maatschappelijke verhandeling houden. Zonder de Heilige Geest zal het resultaat uitblijven. De Heilige Geest vervoert Zich niet met de bolide van het moderne gedachtengoed, maar in de koets van de Bijbel. De Bijbel is als de ark van het verbond, waarin de gouden kruik met het manna ligt, omgeven met het licht van de glans Gods. De Geest van God werkt in, door en met het Woord. Als wij ons aan dat Woord houden kunnen wij ervan verzekerd zijn dat de Heilige Geest met ons zal zijn en dat er kracht zal uitgaan van onze getuigenis. Laten wij de gezegende Geest bidden om scherpte in onze preken opdat het niet zo zou zijn, dat het alleen bij woorden blijft. Verhoor dit gebed, Heilige Geest!

Het is het Zwaard van de Geest, omdat Hij alleen ons kan leren hoe we op een goede manier met de Bijbel moeten omgaan. Een jong iemand denkt misschien dat hij zijn Bijbel kan nemen om er meteen op de juiste wijze en met resultaat uit te preken. Deze houding berust op een grote vergissing. Het zwaard kan degene die er in overmoedige hoogmoed mee zwaait, verwonden. Alleen degene die door God (al van voor het begin der wereld) geroepen en in de strijd geoefend is, kan het Woord Gods op de juiste manier hanteren. De kinderen van God worden herkend aan hun liefde en eerbied voor het Woord van God, dat een heel andere plaats krijgt dan mensenwoorden. Let maar eens op de lammetjes in de wei. Tussen duizend ooien en lammetjes zoekt en vindt ieder lam zijn eigen moeder. Zo weet ook een kind van God waar hij “de melk” moet zoeken, waarmee zijn ziel gevoed wordt. De schapen van Christus herkennen de stem van de Herder in het Woord. Een vreemde stem zullen zij niet volgen, omdat zij die niet herkennen. Gods eigen kinderen hebben het onderscheidingsvermogen om Gods eigen Woord te ontdekken en te proeven. Ze zullen door listen van mensen niet worden misleid. Gods kinderen kennen de Bijbel als door een innerlijk instinct. Het nieuwe leven, dat God door de Heilige Geest heeft gegeven, houdt van de Bijbel en leert haar voor heilige doeleinden te gebruiken. Jonge strijder, u moet het oefenterrein van de Heilige Geest opzoeken, zodat u een geoefend strijder wordt. Het zal niet veel uithalen als u geleerde wetenschappers bezoekt, want die weten niet hoe geestelijke wapens gehanteerd moeten worden. In hun wetenschap kunnen zij zeer bedreven zijn, maar van de Godswetenschap en het hoe dat te gebruiken, weten zij niets. In de zaken van het Woord zijn wij volledig onkundig, totdat wij op de school van de Heilige Geest komen. Hij moet uit Christus nemen om het ons te laten zien. Hij moet ons leren hoe we het zwaard moeten grijpen door het geloof en het vast te houden door waakzaam te zijn, zodat wij de aanval van de vijand kunnen afslaan. Dan kunnen wij ook de oorlog in het land van de vijand doen uitbreken.

Wie dit zwaard kan gebruiken en er zich een weg mee kan banen door zijn tegenstanders is goed onderwezen. Hij zal op het laatst als overwinnaar uit de strijd komen. Hoewel onze Leraar uitstekend is, kan er veel tijd overheen gaan, voordat wij die kunst beheersen. De mensen, die dertig of veertig jaar gestreden hebben, weten dat we zelfs dan de kunst van het zwaardvechten nog niet volledig beheersen. Ik weet dat ik zelf nog steeds dagelijks onderwijs nodig heb om het gebruik van dit geheimzinnige wapen te leren. Het wapen is tot veel meer in staat, dan ik ooit gedacht heb. Het is het zwaard van de Geest, dat geschikt is om gebruikt te worden door een almachtige arm. Daarom is het ook in staat veel meer uit te richten, dan wij vermoeden. Heilige Geest, leer ons om met Uw zwaard nieuwe wapenfeiten uit te voeren!

Maar het is bovenal het zwaard van de Geest omdat Hij de grote Meester is, Die het ons leert gebruiken. Ik wenste dat Hij nu tot ons zou komen, om ons te laten zien hoe Hij met dit zwaard kan verwonden. In deze kerk hebben we Hem vele keren aan het werk gezien. Er bevonden zich hier veel mensen, die door de Heere verwond waren. We hebben gezien hoe dit zwaard haast onoverwinnelijke twijfelzucht, bezorgdheid en ongeloof wegnam. We hebben gezien hoe de Geest vele slachtoffers maakte door het gepredikte Woord, dat overtuigde van zonde. Zonde werd hierdoor als zonde gezien en de mensen vielen als dood neer voor de Heere en Zijn wet. Wij weten wat het gebruik van het zwaard door de Geest van God kan betekenen, omdat in ons innerlijk de bewijzen nog aanwezig zijn van Zijn vermogen. Hij heeft onze twijfel en angst vernietigd en alle wantrouwen, dat ons benauwde, weggenomen.

Er was eens een kind van God, dat dikwijls twijfelde, zelfs aan de fundamentele waarheden van de Godsdienst. Hij verafschuwde deze gemoedstoestand, maar kon niet loskomen van de slechte gewoonte om allerlei verkeerde vragen te stellen. Op zijn gebed kwam de Geest Gods, die hem overtuigde van de hoogmoed van zijn verstand en van de goddeloosheid om zijn mening te stellen tegenover het Woord van de Heere. Vanaf die dag werd hij nooit meer door ongeloof aangevochten. Bij het licht van de Heilige Geest zag hij de dingen heel helder. En dit zien is écht zien. De grote reus Twijfel wordt dodelijk gewond door het zwaard van de Geest. Omdat de Geest de gelovige zo overtuigend de waarheid laat zien, wordt alle achterdocht door volledig vertrouwen vervangen. Als de Heilige Geest afrekent met de vleselijke en visuele begeerten en het hoogmoedige leven, liggen die aan zijn voeten, als trofeeën van behaald succes. Want zo machtig is Zijn wapen, het Woord van God! De Heilige Geest is machtig in het gebruik van het zwaard en Hij wenst geen ander wapen te gebruiken. Laten wij het ook gebruiken met vreugde. Hoewel het het zwaard is van de Geest, kan onze zwakke hand het toch nemen. We zullen dan zelfs ondervinden dat daardoor ook iets van de Goddelijke kracht in ons zal komen.

Is het niet een grote eer voor u, als strijders van het kruis, als u bevel krijgt het zwaard van de Geest te vatten? De pas aangeworven soldaat wordt het zwaard van de veldheer niet toevertrouwd. Maar hier wordt u toegerust met het wapen van God, de Heilige Geest. U wordt geroepen om dat heilige zwaard te dragen, dat op zo’n bijzondere manier door de Heere zelf wordt gebruikt. Dit zwaard, en geen ander, moeten we dragen. Als in uw bange hart de vraag rijst: “Waarmee, o God, moet ik nu mijn vijanden bestrijden?” antwoordt de Heilige Geest: “Hier, neem Mijn eigen zwaard. Ik heb er grote wonderen mee verricht en niemand zal tegen u op kunnen.” Denk aan de bijzondere macht van dit zwaard in uw eigen leven. Dan neemt u het met vertrouwen en kunt u het met een rustig hart gebruiken in de strijd. Het Woord van God, dat u bekeerde, kan iedereen bekeren. Als het uw hoogmoed en wil heeft overwonnen, is datzelfde ook mogelijk bij uw kinderen en buren. Omdat het Woord tot stand bracht wat bij u gebeurde, kunt u ervan overtuigd zijn, dat geen enkel geval hopeloos is voor Zijn macht. Let er dan op, dat u vanaf dit moment geen enkel ander wapen gebruikt dan het zwaard van de Geest, het Woord van God.

Nu kom ik bij het tweede deel van mijn toespraak: het Woord van God is het zwaard van de Geest, maar het moet ook ons zwaard zijn! Ik ben verplicht om hier veel te herhalen van wat ik al gezegd heb. We hebben een zwaard nodig. Onze strijd is geen kinderspel, maar bittere ernst. We hebben te doen met woeste, wrede vijanden, die alleen met scherpe wapens benaderd kunnen worden. Vuistslagen zijn niet voldoende in deze strijd; het scherpe zwaard zal gevoeld moeten worden. U kunt wel vreedzaam van aard zijn, maar uw vijanden zijn dat niet. Al zou u de christelijke strijd als een spel zien, dan nog zien uw vijanden dat niet zo. Zij hebben uw ondergang op het oog. Alleen uw eeuwige ondergang geeft het boze hart van de Satan en diens volgelingen voldoening. U moet geen vlag laten wapperen, of de trom slaan, maar het zwaard gebruiken. En nog wel een bijzonder scherp zwaard.In deze strijd zult u een zwaard nodig hebben, dat zelfs door boze geesten gevoeld wordt. Een zwaard, dat in staat is door te gaan tot “de verdeling der ziel, des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs”.

Als u deze strijd als overwinnaar overleeft, zult u dit scherpe zwaard voortdurend moeten blijven gebruiken. De vijand legt zich toe op uw hart en ontziet niets. Een speer of pijl en boog zijn niet geschikt in deze strijd, want de vijand is u te dicht genaderd. Alleen een man-tot-man- gevecht blijft over. Broeders, onze vijanden bevinden zich niet alleen in ons huis, maar ook in ons hart. Ik heb een vijand in mijn binnenste, die altijd dichtbij is, en ik kan niet van hem weg komen. Ik weet dat die vijand me zal wurgen als hij de kans krijgt. Als onze vijanden zich op een afstand bevonden konden we hen bestrijden met een werpwapen. Dat kan namelijk op grote afstand dodelijk treffen. Dat zou ons leven een stuk gemakkelijker maken. Maar dat is niet zo! Ze liggen aan de deur en zelfs binnen in ons, op kleinere afstand dan onze handen en voeten. Daarom moeten we het korte zwaard, de Bijbel, nemen om er op kleine afstand en dadelijk mee te verwonden. Een steen of slinger helpen ons hier niet, alleen het zwaard is nuttig. U moet uw vijand doden, voordat de vijand u doodt. De situatie van christenen is gelijk aan die van de Schotse Hooglanders in de oorlog, van wie de aanvoerder zei: “Mannen, daar zijn ze! Als jullie de vijand niet doden, moeten jullie zelf sterven”. Er is geen plaats voor vrede. Tot aan het einde van het leven is er een strijd van leven op dood.

Om aan te kunnen vallen is het zwaard nodig. Ik heb al verschillende keren gezegd, dat het voor christenen niet voldoende is om alleen te waken tegen de zonde of de verzoeking af te weren. Het is ook nodig om de machten van het kwaad aan te vallen. De aanval is de beste verdediging. Begin de strijd in het land van de vijand. Probeer terrein te winnen op uw tegenstander, dan zal hij u minder kunnen schaden. Wees niet alleen nuchter, maar bestrijd de dronkenschap aktief. Wees niet tevreden omdat u zelf niet bijgelovig bent, maar bestrijd bijgeloof, overal waar u het tegenkomt. Bid niet alleen als u bidden moet, maar bid altijd, ook om de uitbreiding van Gods koninkrijk. Zeg niet alleen: “Ik zal Satan buiten mijn gezin houden door mijn kinderen goed op te voeden”, maar ga naar de zondagsschool en onderwijs andere kinderen. Zo brengt u de oorlog over de grenzen heen. God beware ons volk voor oorlog! Maar stel dat wij oorlog moesten voeren met een Europees land, dan zou ik zeker zeggen: ’’Laten de Europeanen vechten op hun eigen gebied, buiten onze grenzen.” Het is verstandig de oorlog op het gebied van de vijand te laten woeden. Als wij de duivel meer bestreden hadden op zijn eigen terrein, de wereld, dan zou hij de kerk nooit zo ver binnengedrongen zijn. Val aan met het zwaard, omdat het uw roeping is en omdat het de beste verdedigingsmethode is.

We hebben het zwaard nodig voor de echte strijd. Denkt u dat u zich de hemel in kunt dromen? Of dat u er naar toe rijdt in de koets van gemakzucht? Dan vergist u zich grandioos. Er vindt een daadwerkelijke strijd plaats. Uw tegenstanders is het dodelijke ernst, neem daarom uw zwaard.

Ik zeg het nog een keer: wij hebben het zwaard van de Geest, het Woord van God, nodig. We zeggen David na: “Er is zijns gelijken niet, geef het mij”. Het heeft zulke wonderlijke dingen gedaan, dat het onze voorkeur heeft boven alles. Alleen dit wapen kan zich met het wapen van de vijand meten. Als wij de duivel met het menselijke verstand bestrijden, zal het bij de eerste confrontatie al in splinters geslagen worden. U bent in gevaar als u niet een echt Jeruzalems zwaard hanteert. Uw wapen zal bij het handvat afbreken, en wat zal het gevolg voor u zijn? U zult weerloos zijn, met het handvat nog in uw handen, een mikpunt voor de spot van uw tegenstanders.

Dit zwaard moet u hebben, een ander zal de vijand niet kunnen doorsteken. Een ander zal ook niet de hele strijd door geschikt blijven. Wat is er na twintig jaar over van de vrome voornemens, die u toen u jong was had? Wat blijft er over van de kracht van uw toewijding? We kunnen er helaas zo slecht van op aan! Wat zou er, na dertig jaar strijd, van ons overblijven, als we het Woord van God niet hadden om op te steunen? Het Woord van de Heere blijft in eeuwigheid. Dat kan van niets anders gezegd worden. Wij kunnen voorspoedig zijn in onze jeugd, maar als we op oudere leeftijd de eeuwige Waarheid niet kennen, zullen we vergaan.

Ik kan dit zwaard iedereen aanbevelen, wie of hoe u ook bent. Het voegt zich naar ieders hand. Jongelui en grijsaards kunnen het op dezelfde manier gebruiken. Kinderen van een weeshuis of van de zondagsschool kunnen allebei het Woord van God gebruiken in de strijd van hun jonge leven. De Bijbel kan een gids zijn in het jongste leven en het beïnvloeden. U, die al grijs bent, en de 70 of 80 al gepasseerd bent, zult uw Bijbel meer dan ooit waarderen en ondervinden dat dit zwaard het beste wapen is, dat veteranen in de strijd kunnen gebruiken. Jonge mensen, hier is een zwaard dat voor elk van u geschikt is en uitstekend past in de hand van de zwaksten en zachtmoedigsten. De Heilige Geest heeft ons van de Bijbel voorzien, een wapen, dat geschikt is voor zowel mensen met een hoge als met een lage intelligentie, voor hoogontwikkelden als voor minder ontwikkelden. Het is een wonderlijk zwaard, dat door het geloof een bijzondere bmikbaarheid en geschiktheid laat zien.

Wat anderen ook zullen opmerken, voor ons is dit het zwaard bij uitstek. Het wordt de strijder niet toegestaan zelf zijn wapenrusting uit te kiezen. Hij is verplicht de wapens te dragen, die de koning voor hem heeft bestemd. In het leger van Christus is het zwaard het voorgeschreven wapen. Het zwaard van de Geest, Gods Woord, wordt u dringend geadviseerd. Als u het zwaard hoogmoedig inruilt voor een ander wapen, staat dit gelijk aan opstand. Kom, laten we allemaal het Woord van God nemen en het meer koesteren dan dat we voorheen deden. Want dit is de opdracht: “Neem het zwaard van de Geest, namelijk het Woord van God”.

Let op dit bevel. We hebben een zwaard nodig, sterker nog, we hebben dit zwaard nodig en we zijn verplicht het te nemen. Er wordt ons dus niet verteld dat wij het mogen neerleggen. De eis om het zwaard te nemen is tijdloos; een wapenstilstand komt niet ter sprake. Voor een soldaat, die in dienst van de koningin staat, komt een tijd dat hij zijn wapenrusting en uniform mag afleggen, maar voor een christen komt die tijd niet. Als je de laatste tijd je oor te luisteren legt lijkt het of er van het hoofdkwartier orders zijn uitgegaan om het zwaard van de Geest neer te leggen en een gemakkelijker wapen te gebruiken. Publiek vermaak, muziekuitvoeringen, toneelvoorstellingen worden gebruikt om datgene te bereiken, waarin het Evangelie zou falen. Dat is een treurige zaak. Als iemand dit onbenullig speelgoed wil uitproberen, moet hij het maar doen. Maar volgens mij hebben ze geen opdracht van de Heere om dit soort dingen te doen. Probeer deze zaken maar uit om te zien wat zij teweegbrengen. Maar neem deze proef op eigen risico en de gevolgen van deze mislukking zullen op uw eigen hoofd neerkomen.

De werkelijke orders luiden dat we het zwaard van de Geest moeten nemen. Nieuwe bevelen zijn door de Overste Leidsman van onze zaligheid niet uitgevaardigd. Vanaf de dagen van Paulus geldt het woord: “Neem het zwaard van de Geest”. Er wordt ons niet gezegd om het zwaard voor de sier aan de meer te hangen. Er zijn mensen, die een fraai gebonden exemplaar van de Bijbel als pronkstuk op hun salontafel leggen. De familiebijbel is een kostbaar voorwerp. Maar ik vraag u om de Bijbel niet alleen daarom te waarderen.

Als een soldaat de strijd intrekt, is het niet de bedoeling dat zijn zwaard in de tent wordt opgehangen en ook niet om er alleen maar mee Ie zwaaien. Het wordt hem gegeven om het te gebruiken. We moeten het zwaard ook niet in de schede steken. Veel mensen, die de Bijbel nemen, leveren er zoveel kritiek op of voegen er zoveel eigen denkbeelden aan loe, dat de scherpte niet meer wordt gevoeld. Veel mensen gebruiken hun minachting voor de Goddelijke inspiratie van de Bijbel als een schede, waarmee het zwaard bedekt wordt. Hun overvloedige kennis is een heel mooie schede, waarin zij het zwaard opbergen. Ze voegen er aan loe: “Blijf daar, zwaard van de Heere, rust en houd je stil!”. Als wij onze hele ziel hebben gelegd in de prediking en de mensen de kracht ervan voelen, proberen ze angstvallig het Woord krachteloos te maken door hun ongelovige theorieën of wereldgezindheid. Gedurende de hele week houden zij stevig het Woord gevangen, omdat ze bang zijn dat de scherpte ervan hen zal verwonden. Het is de schede van de huidige ontwikkeling, filosofie of vooruitgang. Het Woord zit erin opgesloten als in een doodkist.

We moeten het Woord niet begraven onder andere zaken, maar het zien als een zwaard. Dat betekent volgens mij in de eerste plaats dat wij het moeten geloven. Geloof elk deel van de Bijbel. Neem het aan met een waar geloof. Niet alleen met het geloof van een uiterlijke belijdenis, door te zeggen: “Dit is rechtzinnig”. Geloof het zoals u een feit uit het dagelijks leven gelooft. En als u het gelooft, bestudeer het dan. Ik wenste dat we het Woord grondiger zouden onderzoeken. Zijn er niet sommigen onder u, die niet alles wat de Heere gesproken heeft hebben gehoord of gelezen? Zijn er gedeelten in de Bijbel, die u nooit hebt gelezen? Het is bedroevend als er één regel in de Bijbel zou zijn, die u nog nooit onder ogen is gekomen. Lees toch de Bijbel helemaal, vanaf het begin tot het einde. Begin morgen, nee, vandaag, en zet met regelmaat door. Lees alle heilige Boeken, terwijl u erover nadenkt en bidt. Laat het nooit zover komen, dat God waarheden in Zijn Woord heeft gegeven, die u nog nooit gelezen hebt. Onderzoek het Woord en werk eraan om de betekenis ervan te begrijpen. Dring diep door in de geest van de Goddelijke inspiratie van de Bijbel. Wie het diepst graaft in deze “mijn”, zal de grootste hoeveelheid goud vinden. Van de mijnen in Cornwall werd gezegd dat hoe dieper men afdaalde, men des te meer erts vond. Dit is ook zo met de “mijnen” van de door God ingegeven Bijbel. Hoe dieper u gaat onder de leiding van de Heilige Geest, hoe groter loon u ontvangt voor uw werk. Neem het zwaard met de vaste greep van een oprecht geloof. Houd het vast door volledige kennis. Oefen u elke dag in het gebruik van het Woord. Het zwaard moet genomen worden voor een zeer hevige strijd. Het zal niet lang duren, voordat u in de wereld, waarin wij leven, de gelegenheid zult hebben om het te gebruiken. U zult het moeten gebruiken om er mee af te weren, om er mee te doorsteken, om er mee te verwonden en om er mee te doden. “Waar moet ik beginnen?”, vraagt iemand. Begin thuis, bij u zelf, dan heeft u al voor een hele tijd handenvol werk! Als u al de opstandelingen in uw eigen huis, oftewel uw eigen hart, heeft overwonnen (en ook al veel eerder) kunt u beginnen met de mensen rondom u in de wereld en in de gemeente. In uw eigen hart zult u een roversbende vinden, die uitgeroeid moet worden. Het is altijd nodig om het zwaard te blijven gebruiken op uw eigen terrein. Maak eerst een eind aan de burgeroorlog, voordat u in het buitenland aan het werk gaat. Als de strijd in de stad “Mensenziel” goed is afgelopen, sla dan pas het beleg om hart van uw vriend, kind of buurman. Kijk om u heen, de wereld ligt in zonde. De dwaling krijgt de overhand, reusachtige leugenstelsels houden stand. Nog altijd wordt de mens naar beneden gesleurd door de aartsbedrieger. Als we denken aan de miljoenen mensen, die het verderf tegemoet gaan door zonde en dwaling, vliegt ons zwaard haast uit de schede. Ik bid voor een geweldige stormloop tegen de machten van de duisternis.

Nogmaals, wij moeten dit zwaard nemen met een doel voor ogen. We moeten het gebruiken met het doel staande te kunnen blijven en weerstand te kunnen bieden. Als u wilt blijven standhouden moet u het zwaard nemen en uw twijfels vernietigen. Hoe fel zijn de aanvallen van het ongeloof! Hier is de twijfel aan uw uitverkiezing. Doorsteek haar met het Woord. Daar heb je de twijfel met betrekking tot het dierbaar bloed van Christus. Houw hem compleet in stukken met de belofte uit het Woord, dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En zo zijn er nog vele twijfels te noemen. Sla, zo snel als uw arm kan bewegen, met bijbelteksten door alle ontkenningen van de Bijbelse waarheid heen, en rijg ze aan de degen van het Woord. Het is goed voor u om al deze twijfels zo snel mogelijk te doden. Speel er niet mee, maar bestrijd ze in volle ernst. U zult ook ondervinden, dat verzoekingen in groten getale op u afkomen. Ga ze tegemoet met de opdrachten van de Bijbel, en versla zelfs de begeerte tot het kwaad door de toepassing van het Woord door de Heilige Geest. Ontmoedigingen zullen opkomen als een morgendamp. Moge het Woord van God ze verdrijven door de heldere, warme zonnestralen van de beloften! Uw beproevingen nemen toe; alleen door het onfeilbare Woord van God zult u in staat zijn om ongeduld en wantrouwen te overwinnen. U kunt uw beproevingen verdragen met geduld, als u dit wapen gebruikt om er de bezorgdheid mee te doden. U zult weerstand kunnen bieden in de kwade dag. En als u alles gedaan heeft en het zwaard in uw hand is, zult u stand kunnen houden.

U moet niet alleen zelf standhouden, maar u moet ook zielen winnen voor Christus. Probeer op geen andere manier de zonde te bestrijden of een ziel te winnen voor Christus dan met het zwaard van de Geest. Hoe lacht de duivel als wij buiten de Bijbel en de Heilige Geest ommensen proberen te bekeren! Hij lacht spottend om onze dwaasheid. Wat kunt u uitrichten als u als kinderen speelt met een houten zwaard? Wat vermag u tegen mensen, die van het hoofd tot de voeten bedekt zijn met het stalen harnas van de zonde? Leraars op zondagsscholen, onderwijs uw kinderen steeds meer in het zuivere Woord van God. Predikanten van het Evangelie, streef niet naar oorspronkelijkheid, maar wees tevreden met de zaken van Christus het volk voor te houden. Want zo werkt de Heilige Geest en het is verstandig om Zijn methode te volgen en gebruik te maken van Zijn zwaard. Geen zondaar in uw omgeving zal behouden worden dan door de kennis van de grote waarheden die in Gods Woord vervat zijn. Niemand zal ooit bekeerd worden tot het geloof en het leven in Christus, buiten de voortdurende toepassing van de waarheid door de Geest om. Ik hoor groot gejuich en rumoer van alle kanten over grote dingen die staan te gebeuren. Laat dat maar eens zien. Ze zeggen: “De hele wereld zal in “de kerk” worden opgenomen”. Ik vrees dat de wereld er niet op vooruitgaat door de opname in zo’n kerk. Zij, die zo hoogmoedig roemen kunnen beter het wijze woord tot zich door laten dringen: “Die zich aangordt beroeme zich niet, als die zich losmaakt”. Als de kampioen uitgaat met een ander zwaard dan het Woord van God kan hij zich beter stil houden. Want als hij terugkomt is zijn zwaard gebroken, zijn schild verdwenen en hijzelf helemaal bedekt met schande. Wie het Woord van de Heere verlaat, staat een zekere nederlaag te wachten.

Ik sluit af door u er aan te herinneren dat de tekst in de tegenwoordige tijd staat: Neem nu het zwaard van de Geest. Wat een verschillende mensen zien wij hier vanmorgen. De gelovigen zijn omringd door allerlei gevaren. Laat een ieder van hen het zwaard van de Geest nemen om elke vijand te overwinnen. Hier zijn ook mensen die zoeken, mensen die christen wensen te worden, maar het niet kunnen bereiken. Iemand zegt: “Ik heb zondige gewoonten, die bijzonder sterk zijn”. Strijd tegen die zondige gewoonten met de Bijbel als het zwaard van de Geest. Alleen op die manier kunt u uw boze hart overwinnen. Zoek een tekst uit de Bijbel, waarmee u uw zonden kunt doorsteken of tot in de kern kunt vernietigen. “Ik word zo vreselijk bestreden door Satan”, roept een ander, “de laatste tijd moet ik op allerlei manieren zijn aanvallen verdragen”. Dan bent u de eerste niet, die dit ondervindt; onze Heere werd in de woestijn verzocht door de duivel. Hij zou Satan met duizenden wapens hebben kunnen bestrijden, maar Hij koos voor dit ene wapen: “Er is geschreven”. Hij heeft de vijand zo ernstig verwond met dit scherpe zwaard, dat de aartsvijand met dit wapen probeerde terug te slaan. Hij begon ook met: “Er is geschreven”. Maar juist met dit wapen verwondde hij zichzelf, want hij haalde de teksten niet juist en volledig aan. De Meester sloeg hem al snel dit wapen uit handen en verwondde hem nog ernstiger. Volg dit voorbeeld van de Heere na. “Ja, maar”, zegt iemand, “ik ben zo terneergeslagen”. Strijd tegen die verslagenheid met het Woord van God. Een ander zegt: “De dokter heeft me geadviseerd een beetje alcohol te nemen om wat opgewekter te worden”.

Drankgebruik wordt nogal eens op doktoren geschoven, waardoor hun naam dikwijls misbruikt wordt. U gebruikt dit “medicijn”, omdat u het zo graag lust. Probeer eens om uw neerslachtigheid te bestrijden met het Woord van God; u zult een volmaakt medicijn ontdekken. Ik ben erachter gekomen, dat als ik een belofte van God als een snoepje onder mijn tong leg. en het daar de hele dag bewaar, dat ik gelukkig ben. Maar als ik geen Bijbels woord kan vinden om mij te troosten, wordt mijn innerlijk verdriet hoe langer hoe zwaarder. Strijd tegen wanhoop en twijfel met het zwaard van de Geest. Ik weet niet in welke bijzondere moeilijkheid u zich op dit moment bevindt, maar ik geef u dit advies voor de heilige strijd: “Neem het zwaard van de Geest, het Woord van God”. U moet iedere vijand verslaan, en dit is het enige wapen dat u nodig hebt. Als u de zonde en het ongeloof wilt overwinnen moet u een zwaard nemen, zoals bijvoorbeeld dit: “Wendt u naar Mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde”. En als u uzelf op deze manier tot Hem keert, zult u behouden zijn. De twijfel zal sterven en de zonde zal worden gedood. God schenke u de hulp van Zijn Geest. Om Christus’ wil.

Amen.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend