25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Denk aan de zwakken

Zoekende het beste voor zijn volk. Esther 10:3

Heb uw medegelovige lief.

Mordechai had zijn land en volk oprecht lief, en daarom lukte het hem, toen hij onder Ahasveros tot de hoogste plaats verheven werd, door zijn macht de voorspoed van Israël te bevorderen. Daarom was hij een type van Jezus, die op de troon van Zijn heerlijkheid niet zichzelf zoekt, maar Zijn macht tot zegen van Zijn volk gebruikt. Het zou goed zijn als elke christen een Mordechai van de kerk wilde zijn, en naar zijn gaven voor haar voorspoed zorgde.

Sommigen van ons zijn op plaatsen gezet, waardoor zij overvloed en invloed bezitten; laat deze mensen hun Heere in hun aanzienlijke stand eren en voor de aanzienlijke van de aarde getuigen. Anderen hebben, wat veel beter is, nauwe gemeenschap met de Koning der koningen; laten ook zij dagelijks voor de zwakken, de twijfelmoedigen, de verzochte en de troosteloze mensen pleiten. Het zal tot hun eer zijn, als zij vaak de voorspraak zijn voor degenen, die in duisternis zijn en de troon van genade niet durven naderen.

Uw beloning zal niet uitblijven.

Wijze gelovigen kunnen hun Meester dienen, als zij hun talenten voor het algemene belang gebruiken, en van hun hemelse geleerdheid mededelen aan anderen, door hen in de dingen van God te onderwijzen. De minste onder het volk van Israël kon het welzijn van zijn volk zoeken, en zijn begeerte om voor het volk van God te arbeiden zal, ook als hij niet meer geven kan, in gunst worden aangenomen. Het is beide, de meest Christelijke en de gelukkigste loopbaan voor een gelovige, als hij ophoudt om voor zichzelf te leven.

De man of vrouw die anderen zegent, zal zelf gezegend worden.  Aan de anderen kant is het zoeken van onze eigen persoonlijke grootheid een goddeloos en ongelukkig plan, waarvan de weg pijnlijk en het eind noodlottig zal zijn. En nu kom ik tot de vraag, mijn vriend, mijn vriendin, zoekt u met al uw macht het welzijn van de kerk in uw omgeving? Ik vertrouw, dat u haar geen nadeel doet door uw bitterheid en zedeloosheid, en haar niet verzwakt door haar te verwaarlozen. Vrienden, verenig u met al de armen van de Heere, draag hun kruis, doe hun zoveel goed als u kunt, uw beloning zal niet uitblijven. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend