22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Uw uitnemende liefde is beter dan wijn

Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Hooglied 1:2

Niets geeft de gelovige zoveel vreugde als de gemeenschap met Christus. Hij smaakt met anderen het genot van de gewone zegeningen van het dagelijkse leven, hij kan zich verheugen in alle gaven en werken Gods, maar in die alle afzonderlijk, ja, in die allen verenigd heeft hij zulk een heerlijk genot niet als in de onvergelijkbare persoon van zijn Heere! Hij heeft wijn, die geen wijngaard op aarde immer opleverde; Hij heeft brood, dat al de korenvelden van Egypte nimmer konden voortbrengen. Waar kan zulk een zoetheid worden gevonden als wij hebben gesmaakt in de gemeenschap met onze Beminde? In onze schatting zijn de genietingen der aarde weinig beter dan draf, vergeleken bij Jezus, het hemels manna; oneindig liever een bete van Christus’ brood en een enkele teug uit de beker van Zijn gemeenschap, dan een gehele wereld vol vleselijk genot. Wat is het draf bij het koren? Wat is het schitterend namaaksel bij de ware diamant? Wat is een droom bij het heerlijke genot van de werkelijkheid? Wat is de blijdschap van de aarde in haar meest overspannen vreugde, vergeleken bij onze Heere Jezus in Zijn diepste vernedering? Als u iets afweet van het innerlijke leven des geloofs kan het u niet onbekend zijn, dat onze hoogste, reinste, blijvende vreugde de vrucht is van de boom des levens, die is in het midden van Gods paradijs. Geen lente levert zulke frisse waterstromen als de wel, waaruit de Messias het water van het leven doet vloeien. Elke aardse zegen is uit de aarde aards; maar de vertroostingen van Christus’ nabijheid zijn, evenals Hij zelf, uit de hemel hemels. In onze gemeenschap met Jezus hebben wij nooit enige leegte te betreuren; er is geen droesem in deze wijn geen dode vlieg in deze apothekerszalf. De blijdschap des Heeren is duurzaam en blijvend. De ijdelheid heeft haar niet gekend, maar degelijkheid en voorzichtigheid getuigen dat zij de toets van de jaren doorstaat, en waard is voor tijd en eeuwigheid “het enig waar genot” te heten. Tot versterking, vertroosting, opwekking en verkwikking haalt geen wijn, in vergelijking bij de liefde van Christus. Dat wij deze avond met volle teugen daaruit drinken. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend