23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Ik wil het, word gereinigd.


Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Ik wil het, word gereinigd. Markus 1 vers 41

In het begin hoorde de duisternis het bevel van de Almachtige: ‘Laat er licht zijn!’, en onmiddellijk was het licht. Het woord van de Heere Jezus is even krachtig als dit scheppingswoord. De verlossing heeft haar wachtwoord, net zoals de schepping dit had. Jezus spreekt en het is er. De melaatsheid week niet voor menselijke geneesmiddelen, maar verdween terstond toen de Heere zei: ‘Ik wil het!’ De zieke vertoonde geen hoopgevende tekenen van herstel; de natuur werkte niet met deze genezing mee. Alleen het woord van de Heere zorgde voor de genezing van de kwaal. Er kwam geen andere hulp aan te pas. Een zondaar bevindt zich in een nog slechtere toestand dan deze melaatse; laat hij daarom het voorbeeld navolgen: tot Jezus gaan, en voor Hem op de knieën vallen. Laat hij zijn geloof gebruiken, hoe klein het ook is; zelfs al gaat dit niet verder dan: ‘Heere, als U het wilt, kunt U mij reinigen!’ Hij hoeft niet te twijfelen aan de uitkomst van dit gebed. Jezus geneest allen die tot Hem komen, en Hij stuurt niemand terug.  Als wij het verhaal waaruit onze tekst is gehaald, nalezen, ontdekken we dat Jezus de melaatse aanraakte. Deze onreine en melaatse man doorbrak de regels van de ceremoniële wet en was zelfs tot in het huis doorgedrongen, maar Jezus berispte hem niet; Hij verbrak Zelf de wet door hem tegemoet te gaan. Hij ruilde met de melaatse, want terwijl Hij hem reinigde, werd Hij door deze aanraking volgens de Levitische wet onrein. Op deze zelfde manier werd Jezus Christus voor ons tot zonde gemaakt, hoewel Hij in Zichzelf geen zonde kende. Hij deed dit om ons voor God rechtvaardig te maken.  O, dat arme zondaren tot Jezus zouden gaan en in de kracht van Zijn plaatsvervangend werk zouden geloven. Ze zouden de kracht van Zijn vriendelijke aanraking snel leren kennen. De hand die de zinkende Petrus redde, die de heiligen ondersteunt, die de gelovige kroont, diezelfde hand zal elke zoekende zondaar aanraken en hem terstond reinigen. De liefde van de Heere Jezus is de bron van alle zaligheid. Hij heeft ons lief, Hij ziet ons aan, en wij leven!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend