25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Een knecht is niet meer als zijn meester

Het zij de discipel genoeg, dat hij worde gelijk zijn meester. Mattheus 10:25

Uw lot zal in deze wereld niet beter zijn dan die van uw Heiland.

Niemand zal deze uitspraak willen weerleggen, want het zou ongepast zijn als de knecht boven zijn heer gesteld zou worden. Hoe werd onze Heere toen Hij op aarde was, behandeld? Werden Zijn aanspraken erkend, Zijn bevelen opgevolgd, Zijn deugden aanbeden door degenen tot wie Hij kwam om hen te zegenen? Nee, Hij was veracht en door de mensen verworpen. Zijn plaats was buiten de legerplaats en Hij droeg Zijn kruis. Gaf de wereld Hem troost en rust?

De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen. Dit ongastvrije land bood Hem geen onderdak: het wierp Hem uit en kruisigde Hem. Als u een volgeling van Jezus bent en in woord en wandel Christus standvastig navolgt, dan kunt u verwachten dat dit het lot zal zijn van dat gedeelte van uw geestelijk leven dat in zijn uiterlijke ontwikkeling door de mensen zal worden opgemerkt. Ze zullen het behandelen zoals ze de Heiland behandeld hebben – ze zullen het verachten.

Het is een droevige zaak als een kind van God door de wereld geprezen wordt.

Denk maar niet dat wereldse mensen u zullen bewonderen, of dat, hoe heiliger u leeft en hoe meer u op Christus zult lijken, zij u vriendelijker zullen behandelen. Ze hadden geen enkele waardering voor de geslepen diamant, hoe zouden ze dan waardering kunnen hebben voor de ruwe diamant? Als ze de Meester van het huis Beëlzebul genoemd hebben, waar zullen ze dan degenen, die bij Zijn gezin horen, voor uit maken? Als we meer op Christus zouden lijken, zouden we door onze vijanden nog meer gehaat worden.

Het is een droevige zaak als een kind van God door de wereld geprezen wordt. Het is een kwalijk teken als we een verdorven wereld horen applaudisseren en een christen horen toeroepen: ‘Goed gedaan‘ hij mag zichzelf dan wel eens onderzoeken en zich afvragen of hij juist niet iets verkeerd gedaan heeft als de onrechtvaardigen hem hun goedkeuring geven. Laten we onze Meester trouw zijn en geen vriendschap hebben met een blinde en lage wereld, die Hem lastert en verwerpt. Het zij verre van ons een erekroon te zoeken, waar onze Heere een doornenkroon vond.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend