25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

U zult uw loon ontvangen

Roep de arbeiders en geef hun het loon. Mattheus 20:8

Er ligt veel troost in opgesloten iets voor Jezus te doen.

God is een goede Betaalmeester; Hij beloont Zijn knechten zowel terwijl zij hun werk verrichten, als wanneer zij het hebben volbracht; en bij het loon behoort ook een goed geweten. Indien u tot een mens met getrouwheid over Jezus hebt gesproken, dan kunt u, wanneer u zich ‘s avonds ter ruste begeeft, u gelukkig gevoelen door de gedachte: “ik heb heden mijn geweten bevrijd van die man zijn bloed.” Er ligt veel troost in opgesloten iets voor Jezus te doen. O! welk een zaligheid, juwelen in Zijn kroon te plaatsen, en Hem vrucht te doen zien van de arbeid van Zijn ziel! Er is ook een groot loon in het opmerken van de eerste bloesems van de overtuiging in de ziel; te zeggen van dat meisje in de klas: “haar hart is getroffen, ik vertrouw waarlijk dat er een werk van de Heere in haar binnenste is begonnen”; naar huis te gaan en voor die jongen te bidden, die deze middag iets zei, waaruit u aanleiding kon nemen om te geloven, dat hij meer kennis van de goddelijke waarheid heeft, dan u had durven hopen. O! wat een blijdschap van de hoop! Maar de vreugde van het welslagen, die is onbeschrijflijk.

Delen in Zijn vreugde.

En toch deze vreugde, hoe overstelpend ook, is een zaak, die slechts de begeerte opwekt; u verlangt steeds naar meer. Zielen toe te brengen is de gelukkigste zaak van de wereld. Met iedere ziel, die u tot Christus brengt, hebt u een nieuwe hemel op aarde. Maar wie kan zich het geluk voorstellen, dat ons boven wacht! O, hoe heerlijk is dat woord: “ga in in de vreugde van uw Heere!” Weet u wat de vreugde van Christus is over een verloste ziel? Het is juist deze vreugde, die wij in de hemel zullen genieten. Wanneer Christus Zijn troon bestijgt, zult u die met Hem delen. Wanneer de hemelen zullen weergalmen van het “wel u, gij goede en getrouwe dienstknecht”, dan zult ook u uw loon ontvangen; u hebt met Hem gearbeid, met Hem geleden, nu zult u ook met Hem heersen; u hebt met Hem gezaaid, u zult ook met Hem maaien; uw aangezicht was met zweetdroppels bedekt als het Zijne, en uw ziel was beroerd over de zonden van de mensen evenals Zijn ziel, nu zal ook uw aangezicht blinken van hemelglans gelijk Zijn aangezicht, nu zal ook uw ziel evenals de Zijne met zalige vreugde worden vervuld. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend