24 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Spurgeon over de roeping tot het ambt

Spurgeon over de roeping tot predikant

“Ben ik geroepen?” het is een gewichtige vraag die ronddwaalt in ieder mens die door God geroepen is tot het predikambt. Voor Charles Haddon Spurgeon vereiste de roeping tot de bediening wijsheid, onderscheidingsvermogen en oprechte ernst. Het is een plechtige en gewichtige zaak. Hij zei ooit: “Het zou een vreesachtige gedachte voor mij zijn geweest om een wachtpost in te nemen zonder geroepen te zijn door de commandant van de wacht.

Voor Spurgeon was een roeping van God noodzakelijk wanneer iemand de pastorale bediening wilde binnengaan. Hij gaf als advies: “Laat iedereen in de roeping blijven waarin hij is geroepen,” tenzij er een “speciale roeping van God was om zich aan de bediening te wijden.” Spurgeon geloofde echter niet dat dergelijke roepingen mysterieus waren. Integendeel, maar er moet wel enig bewijs en een teken van zijn geweest.”

Verder geloofde Spurgeon dat alleen godvruchtige mannen de bediening konden betreden – mannen die “ware en oprechte vroomheid” bezaten. Spurgeon beproefde het karakter van degene die beweerde door God geroepen te zijn. Met betrekking tot persoonlijke heiligheid beweerde hij dogmatisch: “hoe het ook is” een mens kan doen alsof hij het bezit, maar als hij niet tot heiligheid geroepen is, is hij zeker niet tot de bediening geroepen. “Want Spurgeon wist heel goed,” mensen lezen de Bijbel niet, ze lezen ons, laten we een ieder een goed getuigenis geven van de Schrift in ons leven. ”

Bovendien moesten zij die het Evangelie wilden verkondigen, het Evangelie zelf begrijpen. Spurgeon betreurde dat “er jonge mannen zijn die ernaar streven om predikant te worden voordat ze nauwelijks het alfabet van het Evangelie kennen.” Hij geloofde dat voordat zij zichzelf als predikers van Gods Woord opwerpen”, zij eerst naar de “Kleuterklas” moesten om het ABC van het Evangelie te leren. Zo iemand, door God geroepen, zou nederig zijn en voortdurend verbaasd staan over de genade die hij heeft ontvangen. Spurgeon vatte het mooi samen door te zeggen: “Hij is nooit tevreden met zichzelf, want hij heeft zichzelf leren kennen, en hij weent bij de gedachte dat hij zulk een arm instrument is voor zulk een goede Meester.”

Maar bovenal, als een man het zegel van goedkeuring van Spurgeon wilde ontvangen moest hij Christus prediken. Zo’n bediening brengt moeilijkheden met zich mee en veroorzaakt lijden in plaats van vermijden. Maar Spurgeon wist dat het dragen van de smaad van mensen meer eer voor God betekende. Hij wist dat het volharden in trouwe doorzettingsvermogen gelegen was in het volgende: “Houd het bij het kruis; blijf bij het kruis! ” Hier zijn tien citaten over de roeping door de” Prins der Predikers “.

1.”het zou een vreesachtige gedachte voor mij zijn geweest om een wachtpost in te nemen zonder geroepen te zijn door de commandant van de wacht.”

“En stel dat als ik na een poosje te hebben gepredikt, niet hoor dat iemand tot Christus is gebracht, er geen geritsel is tussen de moerbeibomen, dan denk ik dat ik het beste iemand anders dat werk kan laten doen; want ik mag aannemen dat ik dan niet tot de bediening geroepen ben, het zou een vreesachtige gedachte voor mij zijn geweest om een wachtpost in te nemen zonder geroepen te zijn door de commandant van de wacht. Wie zich als politieagent voordoet en anderen arresteert, zonder dat hij daar de opdracht voor heeft gekregen, loopt het risico zelf te worden opgepakt omdat hij een bedrieger is.

2.” Als u geroepen bent om te prediken, maar er moet wel enig bewijs en een teken van zijn geweest.”

“Ik vraag niet of u veel diploma’s hebt of dat u geleerd bent; Ik wil dit niet vragen; want ik geef er zelf niets om. Maar ik stel u wel deze vragen. Hebt u geprobeerd om op een zondagsschool te onderwijzen? Hebt u daarbij de aandacht van de kinderen getrokken. Hebt u geprobeerd om een paar mensen aan te spreken, die bij elkaar waren gekomen, hebt u ontdekt dat ze naar u luisterde nadat u gepredikt had? Had u enig bewijs en een teken dat u deed geloven dat zielen onder u gezegend werden? Heeft een van Gods kinderen, u wel eens verteld dat hun ziel gevoed werd door uw preek? Hebt u gehoord dat een zondaar overtuigd werd van zonde? Hebt u enige reden om te geloven dat er een ziel onder uw spreken bekeerd werd? Als dat niet het geval is, en als u goed advies wilt aannemen – en ik geloof dat het een advies is dat door de Heilige Geest van God door mij wordt gedaan – kunt u het maar beter opgeven. U zult een zeer respectabele zondagsschool leraar worden, u zult het op heel veel andere manieren heel goed doen. Maar als deze dingen voor u wel bekend zijn, als u deze bewijzen hebt, kunt u zeggen dat u geroepen bent; en anders niet! Als u zegt dat u geroepen bent om te prediken, moet er wel enig bewijs en een teken van zijn geweest.”

3.”Mensen lezen de Bijbel niet, ze lezen ons, laten we een ieder een goed getuigenis geven van de Schrift in ons leven”

” Laat een ieder onder u op zijn hoede zijn opdat hij in een slecht uur geen oneer brengt over de zaak die hij liefheeft, oneer brengt over de Christus door wie hij leeft. Mensen lezen de Bijbel niet, ze lezen ons, laten we een ieder een goed getuigenis geven van de Schrift in ons leven. Ze zullen onze leerstellige meningen niet bestuderen, maar ze zullen onze praktische voorbeelden bestuderen; en als we niet zijn wat we zouden moeten zijn, verwonden we de Heiland opnieuw, dan steken we in het hart van Zijn Evangelie en belemmeren we de voortgang van Zijn koninkrijk.”

4.” Wat zal ik zeggen tegen jonge mannen die op het punt staan de bediening in te gaan? Wat is nuttiger voor hen dan dit? Houd het bij het kruis; blijf bij het kruis!

“Iedere man die tot de bediening wordt geroepen, kan, een voorbeeld nemen aan de koepel van de St. Paul’s Cathedral. Daar zie je het kruis boven alles uitsteken. Je moet voortaan het kruis boven de wereld plaatsen in al je berekeningen. Om Jezus te prediken en zielen te winnen, en niet om geld of een menselijk applaus te krijgen. De belangrijkste manier om dit te doen is door er constant over te prediken. Wat zal ik zeggen tegen jonge mannen die op het punt staan de bediening in te gaan? Wat is nuttiger voor hen dan dit? Houd het bij het kruis; blijf bij het kruis! Blijf altijd Jezus Christus prediken! Altijd Jezus Christus prediken!”

5.” Werp zoveel smaad op mij als je wilt, gij wereldlingen; des te meer eer zal er voor God zijn, die werkt zoals Hij wil, welk instrument Hij ook kiest, ongeacht de mens.”

“Geef daarom al de glorie aan Zijn heilige Naam. Werp zoveel smaad op mij als u wilt, gij wereldlingen; des te meer eer zal er voor God zijn, die werkt zoals Hij wil, welk instrument Hij ook kiest, ongeacht de mens. Nogmaals, geliefden, wat uw werk ook is, wat God u ook heeft opgedragen om in deze wereld te doen, u mag er van verzekerd zijn dat u de hulp van de Heilige Geest zult ontvangen.”

6.” Laat iedereen in de roeping blijven waarin hij wordt geroepen, tenzij er een speciale roeping van God is om zich aan de bediening te wijden.”

“Ieder moet blijven in de roeping waarin hij wordt geroepen, tenzij er een speciale oproep van God is om zich aan de bediening te wijden. Ga door met je werk, beste christelijke mensen, en stel u niet voor dat u kluizenaars of monniken of nonnen moet worden. U zou God niet verheerlijken als u dat deed. Soldaten van Christus moeten de strijd strijden waar ze zijn.”

7.” Ware en oprechte vroomheid is noodzakelijk als de eerste onmisbare vereiste; wat een mens ook roept of beweert te hebben, als hij niet tot heiligheid geroepen is, is hij zeker niet tot de bediening geroepen.

Hoeveel geld er ook betaald wordt aan professoren en hoeveel geld hun boeken ook opleveren, het is geen bewijs van een roeping van bovenaf. Ware en oprechte vroomheid is noodzakelijk en het eerste onmisbare vereiste; wat een mens ook roept of beweert te hebben, als hij niet tot heiligheid geroepen is, is hij zeker niet tot de bediening geroepen. “Scheer eerst jezelf en dan je broeder,” zeggen de rabbijnen. “De hand”, zegt Gregory, “die een ander schoon maakt, mag zelf niet vies zijn.”

8. “Wanneer een man echt door God tot de bediening geroepen wordt, zal ik hem tarten en proberen om zich ervan te onthouden. Want een man die de echte roeping van de Heilige Geest heeft moet en zal gaan, hij kan er niets aan doen. Hij moet prediken.”

“Nu komt de derde vraag, waarmee we moeten eindigen. Wat is die Noodzaak die op ons wordt gelegd om het Evangelie te prediken? Ten eerste komt een groot deel van die noodzaak voort uit de roeping zelf. Als een man echt door God tot de bediening geroepen wordt, zal ik hem tarten om zich ervan te onthouden. Een man die de echte roeping van de Heilige Geest heeft moet en zal gaan, hij kan er niets aan doen. Hij moet prediken. Als vuur in de botten, zo zal die invloed zijn totdat het uitbarst. Vrienden kunnen hem onderzoeken, vijanden bekritiseren hem, verachters spotten met hem, maar de man is ontembaar; als hij de roep van de hemel heeft moet hij prediken. De hele aarde kan hem verlaten; maar hij zou tot de kale bergtoppen prediken. Als hij de roep van de hemel heeft, zelfs al zou hij geen gemeente hebben, dan zou hij prediken tot de kabbelende watervallen en de beken zijn stem laten horen. Hij kan niet zwijgen.”

9.” Een bevende lip en een lafhartig gelaat bij een predikant tonen hem dat hij het ambt, dat hij beweert te ondersteunen, onwaardig is.”

“Moge elke dienaar van Christus moed hebben om voor zijn Meester te spreken; spreek het uit, niet met ingehouden adem, maar in de naam van Hem die Hem gezonden heeft, in de Naam van God, met een moed die past bij Zijn opdracht. Een bevende lip en een lafhartig gelaat bij een predikant tonen hem dat hij het ambt, dat hij beweert te ondersteunen, onwaardig is. We moeten onze gezichten als een vuursteen plaatsen en getuigen van de waarheid – tot de hele waarheid, en niets dan de waarheid, voor zover God het ons zal leren.”

10.” De nuttige werker voor Christus is een man van tederheid.”

“De nuttige werker voor Christus is een man van tederheid, niet een stoïcijn; niet iemand die er niets om geeft of zielen gered worden of niet; niet iemand die zo verwikkeld is in de gedachte aan Goddelijke uitverkiezing dat hij absoluut versteend is; maar iemand die voelt alsof hij de dood van zondaars sterft en vergaat in hun ondergang, alsof hij alleen maar gelukkig kan worden in hun geluk, of een paradijs vond in hun opgaan naar de hemel.”

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend