24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Op spreekuur bij C. H. Spurgeon (2)

Lijden en depressie

Zou Spurgeon nog eens spreekuur willen houden? Zou hij mij nog eens goede, mitsgaders dure raad willen verschaffen? Je valt met de deur in huis en spreekt je klacht uit; je pijn en je lijden, je last en zorg. ”Ik voel me zo treurig, geboeid en gevangen. Mijn geest is verslagen en mijn hart ligt verbroken…” Bij die laatste woorden lichten Spurgeons ogen op. Meelevend en meelijdend glimlacht hij je toe, terwijl hij na wat bladeren in de Bijbel, je Jesaja 61 vers 1 voorleest: ”Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis”.

Wat wonderlijk, wanneer het Woord van God opengaat, verandert de spreekkamer in een preekkamer. De prins der predikers houdt jou, gebrokene van hart, een gedeelte uit één van zijn preken voor. Hoor maar!

Gebroken van hart

”Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte.” Let er goed op of dit ook jou aangaat. Ben je gebroken van hart vanwege de zonden, omdat je zo vaak ernstig en diep gezondigd hebt? Ben je gebroken van hart omdat jouw hart niet wil breken zoals jij dat zou wensen? Ben je gebroken van hart omdat je berouw hebt omdat je geen berouw hebt zoals je wenst en omdat je treurt omdat je niet genoeg kunt treuren? Ben je gebroken van hart omdat je niet die zondenkennis hebt, die je zou moeten hebben en omdat je niet zo’n walg van de zonde hebt zoals anderen die kennen? Ben je gebroken van hart omdat je wanhoopt aan jouw zelfverlossing? Gebroken van hart omdat je de Wet niet kunt onderhouden en omdat je geen troost kunt vinden in vormendienst? Gebroken van hart omdat die dingen die je zo heerlijk toeschenen, slechts bedrog bleken te zijn? Gebroken van hart omdat de hele wereld om je heen slechts gebroken bakken bevatten die geen water houden? Gebroken van hart omdat je naar vrede met God verlangt? Gebroken van hart omdat je vreest, wanneer je het Evangelie hoort, dat het niet voor jou bestemd is? Gebroken van hart omdat je vreest de onvergeeflijke zonde te hebben begaan? Gebroken van hart vanwege die godslasterlijke gedachten die jouw geest kwellen en waar je toch maar niet vanaf kunt komen? ”

Het spreekuur lijkt wel een vragenuur. Je komt nauwelijks aan het woord, hoewel je wellicht stilzwijgend vele vragen bevestigend beantwoordde. ”Ja maar”, zucht je, ”dit was de diagnose? Is er ook nog een therapie? Hoe krijg ik mijn gebroken hart geheeld? ” Door je ”ja maar” belemmer je de therapeut om zijn ”nochtans” uit te spreken. Zijn konsulteren is meer dan konstateren. Hoor nog maar eens naar Spurgeon: ”Ik geef er eigenlijk niet om waarom en waartoe jij een gebrokene van hart bent, want Jezus Christus kwam in de wereld, met dit doel door God gezonden, om de gebrokenen van hart te verbinden. Dit verbinden is een prachtig beeld; het is alsof de Gekruisigde Zijn lijnwaad en Zijn doeken neemt en ze bindt om uw gebroken hart en met Zijn liefelijke hand de wond verbindt om zo het bloed te stelpen. Hij wiens eigen hart verbroken werd, weet hoe Hij verbroken harten moet helen. Als je een gebroken hart hebt, weet dan dat God kwam om je te helen en Hij zal het doen, want Zijn komst is niet tevergeefs; ”Hij zal niet verdonkerd worden en Hij zal niet verbroken worden”. Hij Die met soevereine macht is bekleed, ziet uit de hemel neer naar de meest hopeloze gevallen. Ongeneeslijke hartkwalen zijn Zijn specialisme! Zijn evangelie raakt de wortel van de zielekwaal; het kwaad dat woont in het hart waaruit de uitgangen des levens zijn. Met medelijden, macht en liefde buigt Hij zich over de gebrokenen en eer Hij hen wegneemt, doet Hij hen juichen en Zijn Naam lofzingen!”

Verslagen van Geest

Voorwaar een uitstekend heelmiddel dat Spurgeon ons aanreikt uit de heilsvoorraad van het Woord. Geen zalvende taal, maar balsemende woorden! Balsem die je mag gebruiken juist in tijden wanneer de nood zo hoog is en de smart zo diep. Zalf bestemd voor lichamelijke zwakheid en geestelijke verslagenheid. ”Ja”, zegt Spurgeon, ”tegen verslagenheid heb ik een kostbaar medicijn bemachtigd uit de apotheek van Lukas! Hoor maar: ”Hij heeft Mij gezonden om de verslagenen heen te zenden in vrijheid”. Het is buitengewoon smartelijk wanneer een mens gevangen is door doodsangst of door de Wet van God. Wanneer je gevangen bent door twijfel en een schijnbaar onvermogen om ook maar iets te geloven. Bevangen door diepe vrees voor het naderende oordeel en door de gedachte dat je door God verlaten bent en dat je geweten dichtgeschroeid is. Je bent niet alleen gevangen, je bent ook verslagen. Nadat de boeien jouw ledematen hebben verwond, beknellen ze je nu ook tot in het diepst van je ziel. Je lijdt zware geestelijke pijn en dit duurt voort van dag tot dag. De kastijdingen Gods verwonden je hart. Je lijdt in zulk een mate dat je jezelf bittere verwijten maakt en je besluit dat deze verslagenheid in de dood zal eindigen. Ach arme verslagene van hart, het lijkt er op dat er geen hoop, noch hulp voor jou is. Maar dat is niet zo, want volgens deze tekst werd Jezus Christus gezalfd om je te bevrijden. O wat zal het ogenblik heerlijk zijn, wanneer je slechts zult vertrouwen op deze grote bevrijder! Geloof toch dat Hij je kan bevrijden, zelfs al lig je in het binnenste van de gevangenis der wanhoop met je verwonde voeten in de stok der twijfel.

Jij die nu al jaren gevangen zit
Jij die vanaf je jeugd af geen hoop hebt
Jij die de moed hebt opgegeven
Jij die ligt voor de deur van de donkere dood
Jij die de gruwels van de bodemloze put al lijkt te voelen.
Jij allerdroevigste, allerellendigste der mensen,
dochters van smart, zusters van ellende.

Voor jou, ja, juist voor jou is het Evangelie! Omdat het gepredikt moet worden aan alle kreaturen onder de hemel, moet het in het bijzonder aan jou verkondigd worden. Hier is troost voor alle treurenden, want ziet Jezus is gekomen om loslating te prediken tot mensen zoals jij en om de verslagenen in vrijheid heen te zenden!”

Je verlaat de spreekkamer weer. ”t Is de hoogste tijd; er zijn nog vele wachtenden na jou. De deur gaat achter je dicht. Wat is dat? Je neuriet, terwijl een glimlach je om de lippen speelt. ‘Hij heelt gebrokenen van harte. En Hij verbindt z’n in hunne smarte, Die in hun zonden en ellenden, Tot Hem zich ter genezing wenden.”

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend