22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Zij die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen

Laat de volken de kracht vernieuwen. Jesaja 41:1

Alles wat op aarde is, heeft behoefte aan vernieuwing. Niets, dat geschapen is, blijft uit zichzelf bestaan. “Gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk,” sprak de Psalmist. Zelfs de bomen, die hun kracht niet uitputten door zorg, noch hun leven verkorten door arbeid, moeten drinken van de regen uit de hemel en putten uit de schatten van de aardbodem. De cederen van de Libanon, door God geplant, leven daardoor alleen, dat zij dag aan dag zich voeden met de sappen, telkens opnieuw uit de aarde getrokken. Ook een mensenleven kan niet worden onderhouden dan alleen door vernieuwing van Gods hand. Net zoals het nu nodig is de uitputting van het lichaam door voedsel telkens opnieuw te herstellen, zo moeten wij ook de verslapping van de ziel tegemoet komen door haar te voeden met het Woord van God of door de kerk te bezoeken. Hoe karig worden onze genadegaven ontwikkeld, wanneer de genademiddelen worden verwaarloosd. Wat een arme stumpers zijn toch die heiligen, die zonder het ernstig gebruik van het Woord van God en het aanhoudend gebed leven.

Als onze godsvrucht kan leven zonder God, kan zij niet van God geboren zijn; dan is het slechts een hersenschim; want als God het had voortgebracht, zou zij op Hem wachten, zoals bloemen wachten op de dauw van de hemel. Zonder aanhoudende versterking zijn wij niet bekwaam de velen aanvallen van de hel te weerstaan, noch de zware beproevingen van buiten, of de aanval van binnen te verdragen. Wanneer de wervelwind wordt losgelaten, wee dan de boom, die geen frisse levenssappen heeft getrokken, noch met veelvuldige wortels zich heeft gehecht aan de rots. Wanneer de stormwind opsteekt, wee de zeelieden, die hun mast niet hebben versterkt, noch de haven hebben gezocht, noch hun anker hebben uitgeworpen. Indien wij het goede toelaten zwakker te worden, zal het kwade langzamerhand over ons aansterken en een vreselijke strijd om de zege over ons doen ontwaken; en aldus bereiden wij ons wellicht een akelige verwoesting en een noodlottige schande. Laat ons dan met ootmoedige smeking toetreden tot de voetbank van de goddelijke genade, en wij zullen de vervulling van de belofte ervaren: “Zij, die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen.” 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend