22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Keer weder tot Mij

Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk; keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost. Jesaja 44:22

Let eens goed op de leerzame vergelijking die hier gemaakt wordt: onze zonden zijn als een wolk.Zoals wolken allerlei vormen en kleuren kunnen hebben, zo is dat ook met zonden het geval. Zoals wolken het licht van de zon onderscheppen en het landschap daaronder verduisteren, zo verbergen onze zonden het licht van Jehova’s aangezicht met het gevolg dat we in de schaduw van de dood terechtkomen. Ze zijn uit de aarde en ze komen voort uit de modderige plaatsen van onze natuur en als ze eenmaal tot hun volle omvang zijn aangegroeid, bedreigen ze ons met storm en onweer. In tegenstelling tot de wolken brengen onze zonden ons echter geen verkwikkende regen, maar ze dreigen ons door hun vernietigende vloedgolven te verzwelgen. O, zwarte wolken van zonde, hoe kan er voor onze ziel sprake zijn van mooi weer zolang die wolken blijven hangen?

Laten we met blijdschap het oog slaan op die HEERLIJKE DAAD van goddelijke genade – ‘uitdelgen’. God Zelf verschijnt op het toneel en in plaats van Zijn toorn te openbaren, openbaart Hij in goddelijke goedgunstigheid Zijn genade. Ogenblikkelijk en voor altijd roeit Hij het kwaad uit, niet door de wolk weg te blazen, maar door die uit te delgen en voor altijd te vernietigen. Tegenover de gerechtvaardigde mens blijft er geen zonden meer over; de grote handeling die aan het kruis heeft plaatsgevonden, heeft zijn overtredingen voor altijd weggenomen. Op de heuvel Golgotha kwam die grote daad tot stand, waardoor de zonden van alle uitverkorenen voor eeuwig, volledig en daadwerkelijk werden weggedaan. Laten we dan ook gehoor geven aan dat GENADIG BEVEL: ‘Keer weder tot Mij. Waarom zouden vergeven zondaren op een afstand van God leven? Als al onze zonden vergeven zijn, laat dan geen vrees voor de wet ons weerhouden om niet met vrijmoedigheid tot onze Heere te gaan. Laten we ons terugvallen in de zonden betreuren, maar daarin niet volharden. Laten we door de kracht van de Geest tot de innige gemeenschap met de Heere terugkeren. O Heere, herstel ons vanavond in Uw gemeenschap.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend