22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

In diezelfde tijd antwoordde Jezus

In diezelfde tijd antwoordde Jezus. Mattheus 11:25

Ziehier een vreemdsoortige aanvang voor een vers. “In diezelfde tijd antwoordde Jezus.” Als u het verband opslaat zult u merken, dat niemand Hem enige vraag deed, noch dat Hij met enig mens sprak. Toch staat er geschreven: “Jezus antwoordde, en zeide, ik dank U, vader.” Als men antwoordt, dan antwoordt men de persoon, die ons heeft toegesproken. Wie had nu Christus toegesproken? Zijn Vader. Toch wordt dit niet vermeld; dit moet ons leren, dat Jezus gedurige gemeenschap met Zijn Vader genoot, en dat God tot Zijn hart sprak, zo dikwijls, zo gedurig, dat het geen omstandigheid was die vermelding behoefde, niets buitengewoons. Het was de gewoonte en het leven van Jezus, met God te spreken. Zoals Jezus in de wereld was, alzo zijn ook wij; laat ons derhalve de les ter harte nemen, die deze eenvoudige mededeling Hem aangaande voor ons bevat.

Mogen wij evenzeer in stille gemeenschap met de Vader leven, zodat wij Hem dikwijls mogen antwoorden, en al weet de wereld niet tot Wie wij spreken, antwoord geven op die geheime stem, door geen ander oor gehoord, maar die ons eigen oor, door Gods Geest ontsloten, met blijdschap herkent. God heeft tot ons gesproken, laat ons dan nu tot God spreken, of om te verzegelen, dat God waarachtig en getrouw is aan Zijn beloften, of om de zonde te belijden, waarvan Gods Geest ons overtuigde, of om te erkennen de genadegave, die Gods voorzienigheid ons schonk, of om onze instemming uit te drukken met de grote waarheden des heils, door de Heilige Geest aan ons verstand geopenbaard. Welk een voorrecht is de innige gemeenschap met de Vader van onze geesten! Zij is een geheim, voor de wereld verborgen; een blijdschap, waarin zelfs de dierbaarste vriend niet deelt. Indien wij de fluisteringen van Gods liefde wensen te horen, dan moet ons oor geopend zijn en bekwaam gemaakt om Zijn stem te horen. Mogen onze harten nog deze avond in zulk een staat verkeren, opdat, wanneer God tot ons spreekt, wij, evenals Jezus, bereid mogen zijn Hem terstond te antwoorden. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend