25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

God opende het hart van Lydia

Welker hart de Heere heeft geopend. Handelingen 16:14

Gebruik de genademiddelen.

In Lydia’s bekering zijn veel belangrijke punten. Zij kwam tot stand door een samenloop van omstandigheden van Gods voorzienigheid. Zij was een purperverkoopster van de stad Thyatire, maar wij vinden haar in Filippi; Juist op het moment dat Paulus daar predikte. De voorzienigheid, die de dienstmaagd van de genade is, bracht haar naar de juiste plaats. Bovendien werd haar ziel door de genade voorbereid op de zegen, genade die de genade voorbereid. Zij kende de Heiland niet, maar als Jodin kende zij veel waarheden, die hulpmiddelen waren om Jezus te leren kennen. Haar bekering vond plaats door het gebruik van de genademiddelen. Op de Sabbat ging zij naar de plaats, waar het gebed werd gedaan, en daar werd het gebed verhoord. Verzuim de genademiddelen niet; God kan ons zegenen, ook als wij ons niet in de samenkomsten bevinden; maar wij hebben veel meer grond van hoop, dat Hij het zal doen, als wij in gemeenschap verkeren met Zijn heiligen.

God heeft de sleutel van het hart.

Let op de woorden “welker hart de Heere opende.” Zij opende niet haar eigen hart. Haar gebeden deden het niet; Paulus deed het niet. De Heere zelf moet ons hart openen om acht te geven op de dingen, die tot onze vrede dienen. Hij alleen kan de sleutel in de deur plaatsen en die openen, om Zichzelf toegang te geven. Hij is de Heere, zowel als de Schepper van het hart. Het eerste uitwendige bewijs van het geopende hart was gehoorzaamheid. Zodra Lydia in Jezus geloofde, werd zij gedoopt. Het is een liefelijk zinnebeeld van een gebroken en verslagen hart, wanneer een kind van God gewillig is om een bevel te gehoorzamen, dat hem niet wordt opgedrongen uit zelfzuchtige angst van veroordeling, maar dat een eenvoudige daad is van gehoorzaamheid en gemeenschap met de Heiland. Het tweede bewijs was liefde, dat openbaarde zich in daden van dankbaarheid tegenover de apostelen. Liefde tot de heiligen is altijd een kenteken van een oprechte bekering. Zij, die niets doen voor Christus of voor Zijn gemeente, leveren wel een zeer armzalig bewijs van een “geopend” hart. Heere! geef mij altijd een geopend hart. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend