23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

De blijde dag tegemoet

En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden; en alle vlees tegelijk zal zien. Jesaja 40:5

Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde.

Wij zien de blijde dag tegemoet, wanneer de gehele wereld tot Christus bekeerd zal zijn; wanneer de afgoden van de heidenen naar de mollen en vleermuizen zullen zijn geworpen; het Papisme zal verdwenen zijn en de halve maan van Mohamed haar noodlottige stralen niet meer op de volken zal werpen; wanneer koningen zich zullen buigen voor de Vredevorst, en alle volkeren hun Zaligmaker zullen loven. Sommigen zijn er, die hieraan wanhopen. Zij beschouwen de wereld als een schip, dat afgetakeld en aan stukken gebroken wordt en nooit meer varen zal. Wij weten, dat de wereld en alles wat er in is eenmaal zal worden verbrand, en daarna verwachten wij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; maar wij kunnen onze Bijbel niet lezen zonder de overtuiging te verkrijgen, dat Jezus heersen zal van zee tot zee, en van de rivier tot aan de einden van de aarde.

Aan welke zijde staat u?

Wij worden niet ontmoedigd door de langdurigheid van het uitstel; wij verliezen de moed niet door het lange tijdsbestek, dat Hij aan Zijn Kerk laat om te strijden, met weinig overwinning en veel nederlaag; wij geloven, dat God deze wereld, die eenmaal Christus’ bloed zag stromen, niet altijd in de macht van de duivel zal laten. Christus kwam “om deze wereld van de gehate overheersende machten van de duisternis te verlossen.” Welk een jubeltoon zal dat wezen, wanneer mensen en engelen zich verenigen om te galmen: “hallelujah, hallelujah, want de Heere God Almachtig regeert!” Welk een voldoening zal het in die dag zijn, aandeel in de strijd gehad te hebben, geholpen te hebben om de pijlen van de boog te verbreken en deel genomen te hebben in de overwinning voor onzen Heere! Gelukkig die zich toevertrouwen aan deze zegepralende Heere, en die aan Zijn zijde strijden, hun werk doen in Zijn naam en in Zijn kracht! Hoe ongelukkig zijn zij, die aan de zijde staan van het kwade! Aan die zijde is slechts verlies te wachten, en verlies betekent daar, in eeuwigheid verloren te gaan. Aan welke zijde staat u? 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend