22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Bent u door God geroepen?

 “Die Hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft Hij ook geroepen.” Romeinen 8:30

Verlangt uw hart naar heiligheid?

In 2 Timotheüs 1:9 staat: “Die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping.” Dit is de toetssteen, waaraan wij kunnen beproeven of wij geroepen zijn. Het is een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade. Deze roeping sluit alle vertrouwen op eigen werk uit, en leidt ons alleen tot Christus om zaligheid; maar daarna reinigt zij ons van dode werken om de levende God te dienen.

Zoals Hij, die u geroepen heeft, heilig is, zo moet ook u heilig zijn in heel uw wandel. Als u in de zonde leeft, bent u niet geroepen; maar als u waarlijk van Christus bent, kunt u zeggen: niets doet mij meer verdriet als de zonde; ik wens ervan verlost te worden; Heere, leer mij heilig te zijn!  Verlangt uw hart hiernaar? Is de richting van uw leven naar God en zijn goddelijken wil?

Is uw roeping van God?

Wederom wordt erin Fil.1:14 gesproken van “de roeping Gods in Christus Jezus, die van boven is.” Is uw roeping een roeping van boven? Heeft het uw hart veredeld en tot de hemelse dingen gekeerd? Heeft zij uw wensen, uw smaak, uw begeerten veredeld? Is het doel in uw leven een andere geworden, zodat u met en voor God leeft? Wederom lezen wij in Hebr.3:1: “die de hemelse roeping deelachtig zijt.” Hemelse roeping betekent een roeping van de hemel. Als mensen u roepen, heeft dit geen waarde. Is uw roeping van God? Is het een roeping zowel naar de hemel als van de hemel?

Tenzij u hier op aarde een vreemdeling bent, en de hemel uw vaderland is, bent u niet geroepen met een hemelse roeping; want zij, die zo geroepen zijn, belijden, dat zij een stad zoeken, niet met handen gemaakt, waarvan de kunstenaar en bouwmeester God is, en dat zij zelf gasten en vreemdelingen op aarde zijn. Is uw roeping dus heilig, van boven en hemels? Dan, geliefde! bent u door God geroepen, want met deze roeping roept God de zijnen. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend