25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Het‭‭ ‭welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkig‭‭ voortgaan

Hij zal zaad zien, hij zal de dagen verlengen, en het‭‭ ‭welbehagen des Heeren zal door Zijn hand gelukkig‭‭ voortgaan. Jesaja 53:10‭‭‭

Bidt om de spoedige vervulling van deze belofte, gij allen die de Heere liefhebt. Bidden is gemakkelijk, wanneer onze begeerten gegrond zijn op, en gesteund door Gods eigen beloften. Hoe kan Hij, die de woorden uitsprak, weigeren ze te vervullen? Onwrikbare waarheidsliefde kan zich nimmer door een leugen verlagen, gelijk eeuwige getrouwheid nimmer door nalatigheid. God moet zijn Zoon zegenen, zijn verbond verplicht Hem daartoe. Wat de Geest ons leert voor Jezus te bidden, is hetgeen God besloten heeft Hem te geven. Wanneer Gij bidt voor de komst van het Koninkrijk van Christus, richt dan uw ogen op de dageraad van de gezegende dag, die nabij is, wanneer de gekruisigde zijn kroon zal ontvangen ter plaatse waar de mensen Hem verworpen hebben. Houd goede moed, gij die biddende werkt en arbeidt voor Christus met zeer weinig gevolg, niet altijd zal het zo zijn; betere tijden zijn aanstaande. Uw ogen kunnen de heerlijke toekomst niet zien; neem de verrekijker des geloofs, wis de nevel van u twijfelingen van het glas, zie er doorheen en aanschouw de toekomende heerlijkheid. Lezer, ik vraag u, is dit uw gedurig gebed. Herinner u, dat Hij die ons leerde vragen: “Geef ons heden ons dagelijks brood,” daaraan deze gebeden deed voorafgaan: “Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde.” Laat uw gebeden niet alleen betreffen uw eigen zonden, uw eigen behoeften, uw eigen onvolmaaktheden, uw eigen beproevingen, maar opklimmen tot de hemel, tot Christus zelf, en dan, nabij de met bloed besprengde genadetroon gekomen, zend dan deze bede gedurig omhoog: “Heer, breid het koninkrijk van Uw lieve Zoon uit.” Zulk een bede, vurig opgezonden, zal de waarde van uw godsvrucht verhogen. Bedenk slechts, dat gij de oprechtheid van uw gebed moet tonen, door te arbeiden tot verheerlijking van de Heer. ‭‭

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend