22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Tag: bank des geloofs


Grondige Reiniging

30 oktober

30 oktober

“Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al...

Handhaving van het verschil

29 oktober

29 oktober

En Ik zal een verlossing zetten tussen Mijn volk en tussen uw volk; tegen morgen zal dit teken geschieden! (Exodus...

Zonden van onwetendheid

28 oktober

28 oktober

En het zal hun vergeven worden; want het was een afdwaling. Numeri 15:25 Vanwege onze onwetendheid zijn we niet volledig...

Zijn Dienst, Gezicht en Naam

27 oktober

27 oktober

En Zijn dienstknechten zullen Hem dienen; en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn. Openbaring...

Vanwege ons

26 oktober

26 oktober

Maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. Mattheiis 24:22 Terwille van Zijn uitverkorenen voert de Heere veel...

God eerst, dan de extra’s

25 oktober

25 oktober

Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Mattheüs 6:33 Let...

Goddelijke standvastigheid

24 oktober

24 oktober

Want Ik heb u tegen dit volk gesteld tot een koperen vasten muur; zij zullen wel tegen u strijden, maar...

Oogst van Licht, Vrolijkheid

23 oktober

23 oktober

Want Gij, Heere HEERE, hebt het gesproken, en met Uw zegen zal het huis van Uw knecht gezegend worden in...

Pleiten op Zijn eigen belofte

22 oktober

22 oktober

Want Gij, Heere HEERE, hebt het gesproken, en met Uw zegen zal het huis van Uw knecht gezegend worden in...

De kleinste zal tot duizend worden

21 oktober

21 oktober

De kleinste zal tot duizend worden, en de minste tot een machtig volk; Ik, de HEERE, zal zulks te zijner...

Kastijding

19 oktober

19 oktober

Maar Ik zal u kastijden met mate. Jeremia 30:11 Als je niet gekastijd wordt, is dat een slecht teken. Het...

Eerst tranen, dan vreugde

18 oktober

18 oktober

Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Psalm 126:5 Als je huilt, is het de juiste tijd om te...

Heilige vrees

17 oktober

17 oktober

Maar wie het gebod vreest, dien zal vergolden worden. – Spreuken 13:13 Heilig ontzag voor Gods Woord is tegenwoordig ver...

Een met Christus

16 oktober

16 oktober

Want Ik leef en gij zult leven. Johannes 14:19 Jezus heeft het leven van degenen die in Hem geloven even...

Volhouden door Voeding

15 oktober

15 oktober

Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leve door den Vader; alzo die Mij eet, dezelve zal leven...

Nooit schamen

14 oktober

14 oktober

“Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in...

Een driedubbele belofte

13 oktober

13 oktober

“En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich...

Teken van het Verbond der Genade

12 oktober

12 oktober

En de HEERE, uw God’, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, om den HEERE, uw God,...

Vrij om te reizen

11 oktober

11 oktober

En Ik zal hen sterken in den HEERE, en in Zijn Naam zullen zij wandelen, spreekt de HEERE. Zacharia 10:12...

Een geopende Deur

10 oktober

10 oktober

Zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten. Openbaring 3:8 Voor gelovigen die trouw...

Wat heiligt onze offers?

Ook zal de priester van dat bloed doen op de hoornen des reukaltaars der welriekende specerijen, voor het aangezicht des...

Nooit Alleen

Tot u zal niet meer gezegd worden: De verlatene. Jesaja 62:4 ‘Verlatene’ is een troosteloos woord. Het klinkt als een...

Altijd als eerste in de Genootschap

Hij gaat u voor naar Galilea; aldaar zult gij Hem zien, gelijk Hij ulieden gezegd heeft. Markus 16:7 Hij zou...

Het Leiderschap van Onze Gids

‘Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden.’ Johannes...

Dauwdruppels

“En Jakobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken, als een dauw van den Heere, als droppelen op...

De Machtige Magneet

“En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken.” Johannes 12:32 Kom,...

Reflecties van de schoonheid van de Heere

“Maar ik zal Uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, ik zal verzadigd worden met Uw beeld, als ik zal opwaken.” Psalmen...

Bezoek van God

En Jozef zeide tot zijn broederen: Ik sterf; maar God zal u gewisselijk bezoeken, en Hij zal u doen optrekken...

Een verbond dat Hij herinnert

Hij heeft dengenen, die Hem vrezen, spijs gegeven; Hij gedenkt in der eeuwigheid aan Zijn verbond. Psalm 111:5 Als je...

Onze mond geopend

30 september

30 september

Doe uw mond wijd open, en Ik zal hem vervullen. Psalm 81:11 Wat een bemoediging om te bidden! Onze menselijke...

Christus Jezus verheerlijken

29 september

29 september

Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. Johannes 16:14 De...

Het werk is gedaan, rust in Hem

28 september

28 september

Er blijft dan een mist over voor het volk Gods. Hebreen 4:9 God heeft voor een sabbat gezorgd en sommigen...

Het Goddelijke Licht in de duisternis

27 september

27 september

Want Gij doet mijn lamp lichten. – Psalm 18:29 Het kan zo zijn dat onze ziel in donkerheid verkeert. En...

Onder de verloste gerekend

26 september

26 september

Ziet, dat volk zal alleen wonen, en het zal onder de heidenen niet gerekend worden. Numeri 23:9 Wie zou onder...

Het offer is geaccepteerd

25 september

25 september

Zo de HEERE lust had ons te doden, Hij had het brandoffer en spijsoffer van onze hand niet aangenomen, noch...

Het levende water

24 september

24 september

Ja, het zal geschieden, dat alle levende ziel, die er wemelt, overal, waarhenen een der twee beken zal komen, leven...

De zifting

23 september

23 september

Want ziet, Ik geef bevel, en Ik zal het huis Israëls onder al de heidenen schudden, gelijk als zaad geschud...

Brede rivieren zonder schepen

22 september

22 september

Maar de Heere zal aldaar bij ons heerlijk zijn, het zal zijn een plaats van rivieren, van wijde stromen; geen...

Laat de beproevingen zegenen

21 september

21 september

Wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. Romeinen 5:3 Dit is een belofte, niet naar de vorm, maar wel naar de...

Een zeer gewillig volk

20 september

20 september

“Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht.” Psalmen 110: 3 Gezegend zij de God der genade...

De reden om te zingen

19 september

19 september

“De Heere, uw God, is in het midden van u, een Held, Die verlossen zal; Hij zal over u vrolijk...

Compleet veilig

18 september

18 september

En van Benjamin zeide hij: De beminde des HEEREN, hij zalzeker bij Hem wonen. Hij zal hem den gansen dag...

Zoals een Palm en Ceder

17 september

17 september

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom; hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Psalmen 92:13 Deze bomen worden...

De beloning is zeker

16 september

16 september

“En zo wie een van deze kleinen te drinken geeft alleenlijk een beker koud water, in den naam eens discipels,...

Dauw van de Hemel

13 september

13 september

“Zijn hemel zal van dauw druipen.” Deuteronomium 33:28 Wat de dauw in het oosten voor de wereld der natuur is,...

Wat nu met mijn gezin?

12 september

12 september

“Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.” Handelingen 16:31 Dit evangelie voor...

Lijden maakt sterke gelovigen

11 september

11 september

” Het is goed voor een man, dat hij het juk in zijn jeugd draagt.” Klaaglieden 3:27 Deze tekst is...

Heilige angst

9 september

9 september

“Welgelukzalig is de mens, die geduriglijk vreest” Spreuken 28:14 De vrees van de HEERE is het begin en de basis...

Gebroken en Rokende

8 september

8 september

“Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen” Jesaja 42: 3 Volgens deze...

Het bereik van de Almachtige Genade

7 september

7 september

“En het zal geschieden dat ter plaatse, waar tot hen gezegd zal zijn: Gijlieden zijt Mijn volk niet; tot hen...

Een sterk hart

6 september

6 september

“Wacht op den Heere, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op den Heere.” Psalmen 27:14 Wacht!...

Met mij waar ik ook ben

5 september

5 september

 “Want de Heere zal met u wezen.” 2 Kronieken 20:17 Dit was een grote genade voor Josafat, want een grote...

Overwinning zonder strijd

4 september

4 september

“Maar over het huis van Juda zal Ik Mij ontfermen, en zal ze verlossen door den Heere, hun God, en...

Uit de geestelijke dood

3 september

3 september

“En gij zult weten, dat Ik de Heere ben, als Ik uw graven zal hebben geopend, en als Ik u...

Volgen om te kennen

2 september

2 september

‘Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen, om den Heere te kennen.’ Hosea 6: 3 We zullen de heilige kennis...

In gehoorzaamheid en liefde blijven

1 september

1 september

“Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven.” Johannes 15:10 Deze dingen kunnen niet worden gescheiden...

Goddelijk, Eeuwig levend, Onveranderlijk

31 augustus

31 augustus

“Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.” 1...

Vertroosting, veiligheid, tevredenheid

30 augustus

30 augustus

‘Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel...

Voldoende Verfrissing

29 augustus

29 augustus

“En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof.” Jeremia 31:12 Oh, wat heerlijk dat je ziel onder de hemelse...

In alle omstandigheden

28 augustus

28 augustus

“Mij aangaande, ik zal tot God roepen, en de Heere zal mij verlossen.” Psalmen 55:16 Ja, ik moet en zal...

Uitverkoren mensen

27 augustus

27 augustus

“Ik heb u gekeurd in den smeltkroes der ellende.” Jesaja 48:10 Deze tekst heeft lang op een zichtbare plaats aan...

Een zacht geweten

26 augustus

26 augustus

‘en Ik zal richten tussen klein vee en klein vee’. Ezechiël 34:22 Sommigen zijn zo dik en voorspoedig dat ze...

Eten en Rust

25 augustus

25 augustus

‘Ik zal Mijn schapen weiden, en Ik zal ze legeren, spreekt de Heere Heere.’ Ezechiël 34:15 Onder de zorg van...

Gods wijsheid gaat boven de menselijke filosofie

24 augustus

24 augustus

“Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te...

Zoek liefde en wijsheid

23 augustus

23 augustus

“Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.” Spreuken 8:17 De wijsheid houdt van...

Toorn tot Gods Glorie

22 augustus

22 augustus

” Want de grimmigheid des mensen zal U loffelijk maken; het overblijfsel der grimmigheden zult Gij opbinden.” Psalm 76:10 De...

Tranen in de nacht, vreugde in de morgen

21 augustus

21 augustus

“Want een ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedgunstigheid; des avonds vernacht het geween, maar...

Zeven benauwdheden

20 augustus

20 augustus

“In zes benauwdheden zal Hij u verlossen, en in de zevende zal u het kwaad niet aanroeren.” Job 5:19 Elifaz...

Beloning voor de rechtvaardigen

19 augustus

19 augustus 1

“En de mens zal zeggen: Immers is er vrucht voor den rechtvaardige; immers is er een God, Die op de...

Hij die zoekt, vindt

18 augustus

18 augustus

“indien gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden.” 1 Kronieken 28: 9 Wij hebben onze God nodig, Hij...

Wie heeft de meerderheid?

17 augustus

17 augustus

En hij zeide: Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer, dan die bij hen zijn. 2 Koningen 6:16...

Zonden belijden

16 augustus

16 augustus

“Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.” Spreuken 28:13 Hier...

Zekerheid in Zijn Naam

15 augustus

15 augustus

“En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt...

Nochtans niet altijd

14 augustus

14 augustus

“En Ik zal om diens wil het zaad van David verootmoedigen; nochtans niet altijd.” 1 Koningen 11:39 In de familie...

Voor en tijdens het bidden gehoord

13 augustus

13 augustus

‘En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen.’ Jesaja...

Licht in de duisternis

12 augustus

12 augustus

“Want Gij zijt mijn Lamp, o Heere, en de Heere doet mijn duisternis opklaren.” 2 Samuël 22:29 Ben ik in...

Wachten en niet rennen

11 augustus

11 augustus

“Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil.” Psalmen 62: 1 Wat een gezegende houding is...

Vernederd om te verhogen

10 augustus

10 augustus

“De Heere maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij.” 1 Samuël 2: 7 Al mijn veranderingen komen...

Snoeien om vrucht te dragen

9 augustus

9 augustus

“Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij,...

Vertrouwen dat niet teleurgesteld wordt

8 augustus

8 augustus

“Want de Heere Heere helpt Mij.” Jesaja 50: 7 Dit zijn in profetische vorm de woorden van de Messias op...

Regels voor welvaart

7 augustus

7 augustus

“Alleenlijk wees sterk en heb zeer goeden moed, dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet, welke Mozes, Mijn...

Trekt op, bezit het erfelijk

6 augustus

6 augustus

Ziet, de Heere, uw God, heeft dat land gegeven voor uw aangezicht; trekt op, bezit het erfelijk, gelijk als de...

De wet in het hart

5 augustus

5 augustus

“De wet zijns Gods is in zijn hart; zijn gangen zullen niet slibberen.” Psalm 37:31 Leg de wet in het...

Hij zegent en bewaart

4 augustus

4 augustus

 “De Heere zegene u, en behoede u!.” Numeri 6:24 Deze eerste zin van de hogepriesters zegen is in wezen een...

Het recht op heilige dingen

3 augustus

3 augustus

“Wanneer dan nog de priester een ziel met zijn geld zal gekocht hebben, die zal daarvan eten; en de ingeborene...

Spreken wat Hij leert

2 augustus

2 augustus

“En nu ga henen, en Ik zal met uw mond zijn, en zal u leren, wat gij spreken zult.” Exodus...

Het Verbond voor kinderen

1 augustus

1 augustus

“En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten,...

God zal je helpen

“En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren.” (Psalm...

Een beloofde terugkeer

‘maar Ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden.’ (Johannes 16:22) Zeker, Hij komt een tweede keer,...

De vijand uitgeworpen

“Hij heeft uw vijand weggevaagd.” Sefanja 3:15 Wat een verdrijving was dat! Satan heeft zijn troon in onze natuur verloren,...

Vernedering en verhoging

“Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.” 1 Petrus 5: 6 Dit...

Meer dan alleen woorden

‘Ik zal ulieden de weldadigheden Davids geven, die getrouw zijn’. Handelingen 13:34 Niets van de mens is zeker, maar alles...

Een verandering van Naam

“En het zal te dien dage geschieden, spreekt de Heere, dat gij Mij noemen zult: Mijn Man; en Mij niet...

Niets om ongerust over te zijn

“Maar gij, ga henen tot het einde, want gij zult rusten, en zult opstaan in uw lot, in het einde...

Perfecte Zuiverheid

‘Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen.’ Openbaring 3: 5 Soldaat van het kruis, vecht door! Rust nooit...

Absoluut vergeten

“En hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken.” Hebreeën 10:17 Volgens dit genadige verbond behandelt de HEERE...

Een eeuwige belofte

“En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en...

Schijnen als vele sterren

“De leraars nu zullen blinken, als de glans des uitspansels, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en...

Uitzien naar Hem

“Hij zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid.” Hebreeën 9:28 Dit is...

Schoenen voor het zware werk

“IJzer en koper zal onder uw schoen zijn; en uw sterkte gelijk uw dagen!” Deuteronomium 33:25 Hier zijn twee dingen...

Spreken in de woestijn

‘Daarom, ziet, Ik zal haar lokken, en zal haar voeren in de woestijn; en Ik zal naar haar hart spreken.’...

Dapper voor de waarheid

“maar het volk, die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zullen het doen.” Daniel 11:32 De HEERE is een...

Een woord aan de hinkende

‘Ik zal de hinkenden behoeden.’ Sefanja 3:19 Er zijn genoeg van deze kreupelen, zowel mannen als vrouwen. Je kunt de...

De treurende getroost

“Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.” Mattheüs 5: 4 Door het tranendal komen we naar Sion. Men...

Werp uw zorg op den Heere

“Werp uw zorg op den Heere, en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige...

Impliciet vertrouwen

“Want Ik zal u zekerlijk bevrijden, en gij zult door het zwaard niet vallen; maar gij zult uw ziel tot...

Hij weet wie, wanneer, en hoe

“Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des...

Nooit gescheiden van God

“En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?” Johannes 11:26...

Heb de kerk lief

“Gij zult opstaan, Gij zult U ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde...

Getrouw en dienstbaar

“Mijn ogen zullen zijn op de getrouwen in het land, dat zij bij mij zitten; die in den oprechten weg...

Een tentenkamp van engelen

“De Engel des Heeren legert Zich rondom degenen, die Hem vrezen, en rukt hen uit.” Psalm 34: 7 We kunnen...

Een bergkoor

Juicht, gij hemelen! en verheug u, gij aarde! en gij bergen! maakt gedreun met gejuich; want de Heere heeft Zijn...

Gods liefde

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in...

Volledige aflossing

“Maar Ik zal u te dien dage redden, spreekt de Heere; en gij zult niet overgegeven worden in de hand...

Het Woord, een noodzakelijke voeding

“Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat...

Een Gids voor heel ons leven

“Hij zal ons geleiden tot den dood toe.” Psalm 48:14 We hebben een gids nodig. Soms zouden we alles wat...

Verfrissende slaap

“het is alzo, dat Hij het Zijn beminden als in den slaap geeft.” Psalm 127: 2 Ons leven is niet...

God met ons

“God zal met ulieden wezen” Genesis 48:21 De goede oude Jakob kon niet meer met Jozef zijn, want zijn uur...

Terugkijken, en vooruitkijken

‘Want Ik zal Mijn verbond met u oprichten, en gij zult weten, dat Ik de Heere ben;.’ Ezechiël 16:60 Ondanks...

Uitnodiging om te bidden

“Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, en Ik zal u bekend maken grote en vaste dingen, die gij...

Send this to a friend