24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Categorie: Preken Spurgeon


Zonder Christus niets

11 februari

11 februari

Zonder Christus niets Zonder Mij kunt gij niets doen. Johannes 15:5 Dit is niet de taal van een gewoon mens....

Het ontbinden van Lazarus

11 februari

11 februari

Het ontbinden van Lazarus “En als Hij dit gezegd had, riep Hij met grote stem: Lazarus, kom uit! En de...

Een mysterie. De heiligen treurende en Jezus blijde

11 februari

11 februari

Een mysterie. De heiligen treurende en Jezus blijde “Toen zeide dan Jezus tot hen vrij uit: Lazarus is gestorven. En...

Geliefd, en toch bedroefd

11 februari

11 februari

Geliefd, en toch bedroefd (toespraak, gehouden tot zieken te Mentone) “Heere! Zie, die Gij lief hebt, is krank.” Johannes 11:3...

Het eeuwige leven

11 februari

11 februari

Het eeuwige leven “En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en...

De veiligheid van de gelovigen

11 februari

11 februari

De veiligheid van de gelovigen schapen, die niet verloren gaan Mijne schapen horen Mijne stem, en Ik ken dezelve, en...

Andere schapen en één kudde

11 februari

11 februari

Andere schapen en één kudde Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn; deze moet ik ook...

De schapen en hun Herder

11 februari

11 februari

De schapen en hun Herder Mijne schapen horen mijne stem, en Ik ken dezelve en zij volgen Mij. Johannes 10:...

De ogen van de blinde geopend, of het praktische christendom

11 februari

11 februari

De ogen van de blinde geopend, of het praktische christendom “Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders; maar...

Gods werken geopenbaard

11 februari

11 februari

Gods werken geopenbaard “Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders; maar dit is geschied, opdat de werken Gods...

Jezus wist wat Hij doen zou

11 februari

11 februari

Jezus wist wat Hij doen zou “Doch dit zeide Hij, hem beproevende, want Hij wist zelf wat Hij doen zou.”...

Een zonderlinge, maar nodige vraag

11 februari

11 februari

Een zonderlinge, maar nodige vraag “Wilt gij gezond worden?” Johannes 5:6 Jezus sprak tot de zieke, die acht en dertig...

Het geloof van de koninklijke hoveling

11 februari

11 februari

Het geloof van de koninklijke hoveling “En er was een zeker koninklijk hoveling, wiens zoon krank was te Kapernaüm. Deze,...

Het gehoorzamen van Christus bevelen

11 februari

11 februari

Het gehoorzamen van Christus bevele “Zijne moeder zei tot de dienaars: Zo wat Hij ulieden zal zeggen, doet dat.” Johannes...

De dienstknechten en de ponden

11 februari

11 februari

De dienstknechten en de ponden Een zeker welgeboren man reisde in een vergelegen land, om voor zich zelf een koninkrijk...

De Farizeeër en de Tollenaar

11 februari

11 februari

De Farizeeër en de Tollenaar “En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de...

De onrechtvaardige rechter

11 februari

11 februari

De onrechtvaardige rechter En Hij zei ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet, en niet...

Waar zijn de negen?

11 februari

11 februari

Waar zijn de negen? “En een van hen, ziende, dat hij genezen was, keerde wederom, met grote stem God verheerlijkende....

Een prediker uit de doden

11 februari

11 februari

Een prediker uit de doden Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen...

De verloren penning

11 februari

11 februari

De verloren penning “Of wat vrouw, hebbende tien penningen, indien zij een penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert...

De gelijkenis van het verloren schaap

11 februari

11 februari

De gelijkenis van het verloren schaap “Wat mens onder u, hebbende honderd schapen, en één van die verliezende, verlaat niet...

De man die een toren wil bouwen, overrekenend de kosten

11 februari

11 februari

De man die een toren wil bouwen, overrekenend de kosten Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet...

HET GROTE AVONDMAAL (een slechte verontschuldiging erger dan geen verontschuldiging)

11 februari

11 februari

HET GROTE AVONDMAAL (EEN SLECHTE VERONTSCHULDIGING ERGER DAN GEEN VERONTSCHULDIGING) “En zij begonnen allen zich eendrachtelijk te verontschuldigen.” Lukas 14:18...

HET GROTE AVONDMAAL

11 februari

11 februari

HET GROTE AVONDMAAL ALLE DINGEN ZIJN NU GEREED. KOMT. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Lucas 14:17 Deze uitnodiging...

Het oprichten van de neergebogene

11 februari

11 februari

Het oprichten van de neergebogene “En Hij leerde op de sabbat in een van de synagogen. En ziet, er was...

De onvruchtbare vijgenboom

11 februari

11 februari

De onvruchtbare vijgenboom “Houw hem uit: waartoe beslaat hij ook nutteloos de aarde? En hij, antwoordende, zei tot hem: Heere,...

De barmhartige Samaritaan

11 februari

11 februari

De barmhartige Samaritaan “Doch een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem.” Lukas 10:33 De barmhartige Samaritaan is een meesterlijk geschetst beeld...

De barmhartige Samaritaan (EEN LEERREDE TEN BEHOEVE VAN DE ZIEKENHUIZEN)

11 februari

11 februari

De barmhartige Samaritaan (EEN LEERREDE TEN BEHOEVE VAN DE ZIEKENHUIZEN) “En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende, en...

Zij was niet verborgen

11 februari

11 februari

Zij was niet verborgen De vrouw nu, ziende, dat zij niet verborgen was, kwam bevende, en voor Hem nedervallende, verklaarde...

Ten laatste genezen

11 februari

11 februari

Ten laatste genezen En een vrouw, die twaalf jaren lang de vloed des bloeds gehad had, die heel haar leeftocht...

Satans vaardigheid, zijn macht en zijn doel

11 februari

11 februari

Satans vaardigheid, zijn macht en zijn doel “Daarna komt de duivel, en neemt het woord uit hun hart weg, opdat...

De gelijkenis van de zaaier

11 februari

11 februari

De gelijkenis van de zaaier Als nu een grote schare bijeenvergaderde, en zij van alle steden tot hem kwamen, zo...

Het zaligmakend geloof

11 februari

11 februari

Het zaligmakend geloof “Uw geloof heeft u behouden.” Lukas 7:50 en 18:42  Deze uitdrukking wordt in het evangelie van Lukas...

Jongeling, is dit voor u?

11 februari

11 februari

Jongeling, is dit voor u? “En het geschiedde op de volgende dag, dat Hij ging naar een stad, genaamd Naïn,...

De hoofdman over honderd

11 februari

11 februari

De hoofdman over honderd “Dezen nu, tot Jezus gekomen zijnde, baden Hem ernstiglijk, zeggende: Hij is waardig, dat Gij hem...

Fondamenten

11 februari

11 februari

Fondamenten “En wat noemt gij mij Heere, Heere! En doet niet hetgeen ik zeg? Een iegelijk, die tot mij komt,...

Blinde leidslieden der blinden

11 februari

11 februari

Blinde leidslieden der blinden “En hij zei tot hen een gelijkenis: kan ook wel een blinde een blinde op de...

Van vier gedragen

11 februari

11 februari

Van vier gedragen “Maar Hij vertrok in de woestijn, en bad aldaar. En het geschiedde in één van die dagen,...

Tweeërlei visvangst

11 februari

11 februari

Tweeërlei visvangst “En als Hij afliet van spreken, zeide Hij tot Simon: Steek af naar de diepte, en werp uw...

Nazareth, of Jezus door Zijn vrienden verworpen

11 februari

11 februari

Nazareth, of Jezus door Zijn vrienden verworpen “En zij werden allen in de Synagoge met toorn vervuld, als zij dit...

Niet dan bladeren

11 februari

11 februari

Niet dan bladeren “Daarbij gekomen zijnde vond Hij niet dan bladeren.” Markus 11:13 De meeste van de wonderen van Mozes...

Ziende en niet ziende, of de mensen als bomen wandelende

11 februari

11 februari

Ziende en niet ziende, of de mensen als bomen wandelende “En Hij kwam te Bethsaïda; en zij brachten tot Hem...

Het wonder der broden

11 februari

11 februari

Het wonder der broden “Want zij hadden niet gelet op het wonder der broden.” Markus 6:52 Laat ons met stille...

Christus’ hulpprediker in Dekapolis

11 februari

11 februari

Christus’ hulpprediker in Dekapolis “En zij begonnen Hem te bidden, dat Hij van hunne landpalen wegging. En als Hij in...

Christus slapende in het schip

11 februari

11 februari

Christus slapende in het schip “Meester! Bekommert het U niet, dat wij vergaan?” Markus 4:38 Een zeer doorluchtige dag was achter...

Het zaad, groeiende in het verborgen

11 februari

11 februari

Het zaad, groeiende in het verborgen “En hij zei: alzo is het koninkrijk Gods, gelijk een mens het zaad in...

Het zaad op de steenachtige grond

11 februari

11 februari

Het zaad op de steenachtige grond “En het andere viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde had en...

Jezus toorn en droefheid over harde harten

11 februari

11 februari

Jezus toorn en droefheid over harde harten “En als Hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over...

De Heere en de melaatse

11 februari

11 februari

De Heere en de melaatse “En tot Hem kwam een melaatse, biddende Hem, en vallende voor Hem op de knieën,...

De laatste scheiding

11 februari

11 februari

De laatste scheiding  “En voor hem zullen al de volken vergaderd worden, en hij zal ze van elkaar scheiden, gelijk...

De schapen en de bokken

11 februari

11 februari

De schapen en de bokken “En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige...

Jezus geen spooksel

10 februari

10 februari

Jezus geen spooksel “En de discipelen, ziende Hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende: het is een spooksel! En...

De twee talenten

10 februari

10 februari

De twee talenten “En die de twee talenten ontvangen had, kwam ook tot hem, en zei: Heere! Twee talenten hebt...

De bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten

10 februari

10 februari

De bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten “De bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten.” Mattheus 22:10 Wij zullen in onze...

Zij, zulks niet achtende

10 februari

10 februari

Zij, zulks niet achtende “Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot Zijne koopmanschap.” Mattheus...

Vroeg en laat in de wijngaard

10 februari

10 februari

Vroeg en laat in de wijngaard “Want het koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met de...

De twee zonen

10 februari

10 februari

De twee zonen “Maar wat dunkt u? Een mens had twee zonen, en gaande tot de eerste, zei: zoon! Ga...

Arbeid in de wijngaard des Heeren

10 februari

10 februari

Arbeid in de wijngaard des Heeren “Zoon! Ga heen, werk heden in mijn wijngaard.” Mattheus 21:28 Ik zal mij heden...

De verdorde vijgenboom

10 februari

10 februari

De verdorde vijgenboom “En hen verlatende, ging hij van daar uit de stad, naar Bethanië, en overnachtte aldaar. En des...

Één verloren schaap

10 februari

10 februari

Één verloren schaap “Wat dunkt u? Indien enig mens honderd schapen had en één uit dezelve afgedwaald ware, zal hij...

De hondekens

10 februari

10 februari

De hondekens “Doch Hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen, en de hondekens...

Klein geloof en groot geloof

10 februari

10 februari

Klein geloof en groot geloof “Gij kleingelovige! Waarom hebt gij gewankeld?” Mattheus 14:31 “O vrouw! Groot is uw geloof; u...

De parel van grote waarde

10 februari

10 februari

De parel van grote waarde Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een koopman, die schone paarlen zoekt; dewelke, hebbende...

Gezaaid onder de doornen

10 februari

10 februari

Gezaaid onder de doornen “En een ander deel viel in de doornen; en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve....

De verdorde hand

10 februari

10 februari

De verdorde hand “En ziet, er was een mens, die een dorre hand had…. Toen zeide Hij tot die mens:...

De gelijkenis van de bruiloft

10 februari

10 februari

De gelijkenis van de bruiloft “Het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid...

De weg van de eenvoudigen tot de vrede

10 februari

10 februari

De weg van de eenvoudigen tot de vrede “En als Jezus van daar voortging, zijn Hem twee blinden gevolgd, roepende...

De vraag van de Heere aan de twee blinden

10 februari

10 februari

De vraag van de Heere aan de twee blinden “En als Jezus van daar voortging, zijn Hem twee blinden gevolgd,...

Eerst de genezing en dan het dienen

10 februari

10 februari

Eerst de genezing en dan het dienen “En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag de moeder van...

De twee bouwers en hun huizen

10 februari

10 februari

De twee bouwers en hun huizen Een iegelijk dan, die deze mijn woorden hoort en dezelve doet, die zal ik...

De kaars

10 februari

10 februari

De kaars “Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij...

Uw goddelijk beroep 

9 februari

9 februari

Uw goddelijk beroep  …hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God… ...

Rechtvaardiging uit genade

9 februari

9 februari

Rechtvaardiging uit genade “Om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is.” Romeinen 3 :24 De...

Dwing hen in te komen!

9 februari

9 februari

Dwing hen in te komen! “En de heer zeide tot den dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen; en...

Volledig melaats, volmaakt genezen!

9 februari

9 februari

Volledig melaats, volmaakt genezen! “En zo de melaatsheid in het vel ganselijk uitbot, en de melaatsheid het gehele vel desgenen,...

Aren lezen

9 februari

9 februari

‘Laat haar ook tussen de garven oplezen, en beschaamt haar niet.’ Ruth 2:15 b Onze gemeenteleden die op het platteland wonen, zijn...

Ruths loon

9 februari

9 februari

Ruths loon “De HEERE vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen van den HEERE, den God Israëls, onder...

Uw God is mijn God

9 februari

9 februari

Maar Ruth zeide: Val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren; want...

Geheimenisvolle bezoeken

8 februari

8 februari

Toespraak gehouden voor een klein gezelschap aan de Avondmaalstafel te Mentone. “Gij hebt mij des nachts bezocht.” Ps. 17:3 Wel...

SATAN UITGEDREVEN DOOR DE STERKERE

8 februari

8 februari

SATAN UITGEDREVEN DOOR DE STERKERE “Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede....

SATANS TEGENSTAND

8 februari

8 februari

SATANS TEGENSTAND “Maar de satan heeft ons belet.” 1 Thessalonicenzen 2:18 Paulus, Silas en Timotheüs wilden heel graag de kerk...

DE BRIESENDE LEEUW

8 februari

8 februari

DE BRIESENDE LEEUW “Zijt nuchter en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wien...

OVERWINNING OVER SATAN

8 februari

8 februari

OVERWINNING OVER SATAN “En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door hel woord hunner getuigenis, en...

HOE SATAN DE GELOVIGEN OBSERVEERT

8 februari

8 februari

HOE SATAN DE GELOVIGEN OBSERVEERT “En de Heere zeide tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht...

VERBLIND DOOR SATAN

8 februari

8 februari

VERBLIND DOOR SATAN “In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft 2 Korinthe 4:4 Mensen blind maken is een...

STRIJD TEGEN SATAN

8 februari

8 februari

STRIJD TEGEN SATAN “En als de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van Hem voor een tijd.” Lukas 4:13. “Toen...

Herleving onder de Joden

21 augustus

21 augustus

Herleving onder de Joden CH SPURGEON En ik profeteerde, zoals Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen,...

Zoekt en gij zult vinden

20 augustus

20 augustus

ZOEKT EN GIJ ZULT VINDEN Aanwijzingen voor het oprecht zoeken en vinden van Christus Engelse titel: Advice for Seekers Vertaling:...

Psalmen in de nacht

20 augustus

20 augustus

Psalmen in de nacht C.H. Spurgeon   Originele titel: Songs in the night Uit: The Spurgeon Archive, The Metropolitan Tabernacle...

Dwing hen in te komen! – Charles Haddon Spurgeon

Dwing hen in te komen! DWING HEN IN TE KOMEN   C.H. SPURGEON 1834 – 1892 Jaargang 6 nummer 10...

Werken in de wijngaard van God

WERKEN IN DE WIJNGAARD VAN GOD C.H. SPURGEON 1834 – 1892 “Zoon! Ga heen, werk heden in mijn wijngaard.” Matth....

Geen vruchten op de prediking

GEEN VRUCHTEN OP DE PREDIKING C.H. SPURGEON 1834 – 1892 “Laat iedere arbeider die geen goed resultaat van zijn arbeid...

Godslasterlijke Inwerpingen – C.H. Spurgeon

godslasterlijke inwerpingen in uw hoofd verklaard GODSLASTERLIJKE INWERPINGEN DOOR SATAN C.H. SPURGEON 1834 – 1892 Het brullen van satan Satan...

Wil je gezond worden?

WIL JE GEZOND WORDEN?   C.H. SPURGEON 1834 – 1892   “Wilt gij gezond worden?” Joh.5:6. Jezus sprak tot de...

De eeuwige kloof – C.H. Spurgeon

DE EEUWIGE KLOOF C.H. SPURGEON 1834 – 1892 “En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote kloof...

Heb ik te weinig berouw? – C.H. Spurgeon

HEB IK TE WEINIG BEROUW C.H. SPURGEON 1834 – 1892 “Hoevele misdaden en zonden heb ik? Maak mijn overtreding en...

Bevel tot geloof – C.H. Spurgeon

BEVEL TOT GELOOF C.H. SPURGEON 1834 – 1892   “En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam...

Ben ik wel uitverkoren? – C.H. Spurgeon

BEN IK WEL UITVERKOREN? C.H. SPURGEON 1834 – 1892 Laten wij in eerste plaats letten op Gods soevereiniteit zoals we...

Want het einde der wet is Christus

Christus het einde der wet C.H. SPURGEON 1834 – 1892   Jaargang 0 – no 3 – januari 1998 Bronvermelding...

Wat is het bruiloftskleed? – C.H. Spurgeon

Wat is het bruiloftskleed? C.H. SPURGEON 1834 – 1892   “En als de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten...

Rondom de enge poort

Rondom de enge poort C.H. SPURGEON 1834 – 1892 De onderstaande tekst is overgenomen uit het beroemde boekje: “Rondom de...

Send this to a friend