23 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Categorie: Spurgeon Voor Iedere Avond


Ik zal een welgevallen aan u nemen om de liefelijke reuk

Ik zal een welgevallen aan u nemen om de liefelijke reuk.” Eze 20:41 De verdiensten van onze grote Zaligmaker zijn de...

Doch de hondekens eten ook van de brokjes, die er vallen van de tafel van hun heren

En zij zeide: ja Heere! doch de hondekens eten ook van de brokjes, die er vallen van de tafel van hun...

Wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid des Vaders, met de heilige engelen

Wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid des Vaders, met de heilige engelen. Markus 8:38 Indien wij met Jezus gedeeld hebben in...

De Zoon des Mensen

De Zoon des Mensen.Johannes 3:13 Hoe gedurig gebruikte onze Heer het woord: “Zoon des mensen”! Indien Hij gewild had, had...

Te dier ure verheugde zich Jezus in de Geest

Te dier ure verheugde zich Jezus in de Geest. Lukas 10:21 De Zaligmaker was een man van smarten, maar iedere nadenkende...

Ik zeg u, dat zo dezen zwijgen, de stenen haast roepen zullen

Ik zeg u, dat zo dezen zwijgen, de stenen haast roepen zullen. Lukas 19:40 Maar kunnen de stenen roepen? Zekerlijk zouden zij...

Vader! Ik wil dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt

Vader! Ik wil dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt. Johannes 17:24 O dood, waarom...

Kunt gij de lieflijkheden van het zevengesternte binden

Kunt gij de lieflijkheden van het zevengesternte binden of de strengen des Orions los maken?Job 38:31 Indien wij geneigd zijn op...

Gij mannen, hebt uw vrouwen lief

Gij mannen, hebt uw vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente liefgehad heeft. Efeziërs 5:25 Welk een gulden voorbeeld geeft Christus...

En zij at, en werd verzadigd, en hield over

En zij at, en werd verzadigd, en hield over. Ruth 2:14 Wanneer ons het voorrecht geschonken wordt te eten van...

Gelijk de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u lief gehad

Gelijk de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u lief gehad.”Joh 15:9 Gelijk de Vader de Zoon liefheeft, heeft Jezus...

Zalig zijn de vreedzamen

Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.Mattheus 5:9 Dit is de zevende van de zaligsprekingen: en zeven...

Houd uw knecht ook terug van trotsheden

Houd uw knecht ook terug van trotsheden. Psalm 19:14 Aldus was het gebed van de man naar Gods hart. Had...

Hij deed het met zijn gehele hart

Hij deed het met zijn gehele hart en had voorspoed. 2 Kronieken 31:21 Dit is niets ongewoons; het is de algemene...

 Ik zal mijn wegen bewaren

 Ik zal mijn wegen bewaren. Psalm 39:2 Medereiziger, zeg niet in uw hart: “ik zal her– en derwaarts gaan en...

Kom tot Hem, juist zoals u bent

En hij stak zijn hand uit, en nam haar en bracht haar tot zich in de ark. Genesis 8:9 Vermoeid van...

Wiens zijt gij?

Wiens zijt gij? 1Samuel 30:13 In de godsdienst kan geen onzijdigheid bestaan. Een van beide, wij zijn geschaard onder de banieren...

Gij zult genoemd worden de gezochte

Gij zult genoemd worden de gezochte. Jesaja 62:12 De grote genade Gods is hierin zeer klaarlijk te zien, dat wij...

De mens is kort van dagen en zat van onrust

De mens is kort van dagen en zat van onrust. Job 14:1 Het kan ons van groot nut zijn, om...

Zat van onrust

De mens is kort van dagen en zat van onrust.‭ ‭Job 14:1‭‭ Alle bomen zijn gemerkt om gekapt te worden...

Een levende Benjamin

‭En zij noemde zijn naam Ben–oni (zoon van de smart), maar‭‭ ‭zijn vader noemde hem Benjamin (zoon van mijn rechterhand).‭‭ Ge 35:18‭‭...

Hebt geloof op God

‭Hebt geloof op God.‭ ‭Mr 11:22‭‭ Het geloof is de voet van de ziel, waardoor zij het pad der geboden...

Die roemt, roeme in de Heere

Voor de verbreking zal des mensen hart zich verheffen. Prediker 18:12 Het is een oud spreekwoord, dat toekomende dingen reeds vooruit hun...

Zeg tot mijn ziel: Ik ben uw heil

Zeg tot mijn ziel: Ik ben uw heil. Psalm 35:3 Wat leert mij dit liefelijke gebed? Het zal mijn avondgebed...

De vettigheid Uws huizes

Zij worden dronken van de vettigheid Uws huizes.‭ ‭Psalm 36:9‭‭ Er is genoeg voor iedereen De Koningin van Scheba was...

Gelijk een duif

En hij zag de Geest Gods nederdalen, gelijk een duif.”‭‭ Mt 3:16‭‭ De duif is het zinnebeeld van ‭reinheid Gelijk de...

Verkondig de blijde boodschap

Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen, door het Evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke...

Is Hij dierbaar?

 Is Hij dierbaar? 1 Petrus 2:7 Als de rivieren, die in zee lopen, zo verenigen zich al onze genietingen in...

Het zal u aan niets ontbreken

28 februari

28 februari

 Het meel van de kruik werd niet verteerd, en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heeren,...

God heeft een eeuwige liefde voor Zijn volk

27 februari

27 februari

Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen van de eeuwigheid.” Micha 5:2 De Heere Jezus was vanaf Zijn oorsprong voor...

Een woord aan melaatse zondaren

26 februari

26 februari

En de priester merken zal, dat, ziet, de melaatsheid zijn gehele vlees bedekt heeft, zo zal hij hem, die de plaag heeft,...

Doe niet als Jona

25 februari

25 februari

Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heeren, en hij kwam af te Jafo....

Troostrijke woorden

24 februari

24 februari

Heere van de heirscharen! hoe lang zult Gij U niet ontfermen over Jeruzalem?… En de Heere antwoordde de Engel… goede woorden; troostrijke...

Neem het kruis op en volg Mij

23 februari

23 februari

‭Neem het kruis op en volg Mij. Mr 10:21‭‭ ‭ ‭‭ Gij behoeft uw eigen kruis niet te maken, ofschoon...

God is groot van kracht

22 februari

22 februari

De Heere is lankmoedig doch van grote kracht. Nahum 1:3 Jehova is ‘lankmoedig’. Wanneer de genade in de wereld komt,...

Verstaat gij ook wat gij leest?

21 februari

21 februari

Verstaat gij ook wat gij leest? Handelingen 8:30 We zouden betere leraars van anderen zijn en minder gauw meegevoerd worden...

Verzocht worden door de duivel

20 februari

20 februari

Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel. Mattheus 4:1 Een heilig...

Begin thuis met uw godsdienst

19 februari

19 februari

Deze vond eerst zijn broeder Simon. Johannes 1:42 Dit is een geweldig voorbeeld van alle gevallen waarin het geestelijk leven krachtig werkzaam is. Zodra iemand...

Vader, ik heb gezondigd

18 februari

18 februari

Vader, ik heb gezondigd.‭ ‭Lukas 15:18‭‭ ‭ ‭‭Het is boven alle twijfel verheven, dat zij, die door Christus gewassen zijn...

De Heere is bij je

17 februari

17 februari

Ofschoon de Heere daar ware. Ezechiel 35:10 De vorsten van Edom zagen dat het hele land een woestenij was en...

Uw goede Geest

16 februari

16 februari

Uw goede Geest. Nehemia 9:20 De zonde de Heilige Geest te vergeten komt helaas maar al te vaak voor. Dat...

Maak de Heere blij

15 februari

15 februari

Van waar zij U verblijden. Psalm 45:8 En wie zijn het die zo bevoorrecht zijn dat ze de Heiland mogen...

Zij was terstond genezen

14 februari

14 februari

Zij was terstond genezen. Lukas 8:49 Een van de roerendste en leerzaamste wonderen van de Heiland ligt vanavond voor ons. De...

Zo is er dan nu geen verdoemenis

13 februari

13 februari

Zo is er dan nu geen verdoemenis. Romeinen 8:1 Kom mijn ziel, denk daaraan. Door het geloof in Jezus wordt...

En Hij zal u een andere Trooster geven

12 februari

12 februari

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijven in...

Gij hebt uw eerste liefde verlaten

11 februari

11 februari

Gij hebt uw eerste liefde verlaten. Openbaringen 2:4 Laten we altijd terugdenken aan dat beste en heerlijke tijdstip toen we...

Keer weder tot Mij

10 februari

10 februari

Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk; keer weder tot Mij, want Ik...

Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze

9 februari

9 februari

Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Lukas 11:4 Wat ons in gebed geleerd wordt te zoeken...

Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden

8 februari

8 februari

Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Mattheus 1:21 Veel mensen zullen, als hun gevraagd wordt wat ze...

Verlangen naar de hemel

7 februari

7 februari

En zij hoorden een grote stem uit de hemel, die tot hen zeide: Kom herwaarts op. Openbaringen 11:12 Laten we...

Bidt voor elkaar

6 februari

6 februari

Bidt voor elkander. Jakobus 5:16 Het is een grote bemoediging om met blijdschap voor anderen te bidden, bedenk dat zo’n gebed God...

In diezelfde tijd antwoordde Jezus

5 februari

5 februari

In diezelfde tijd antwoordde Jezus. Mattheus 11:25 Ziehier een vreemdsoortige aanvang voor een vers. “In diezelfde tijd antwoordde Jezus.” Als...

Neem hedenavond de toevlucht tot de vrijstad

4 februari

4 februari

Ulieden tot een toevlucht voor de bloedwreker. Jozua 20:3 Men zegt, dat de vrijsteden in het land van Kanaän zo...

Hongeren en dorsten naar Gods nabijheid

3 februari

3 februari

Zeg mij aan… waar Gij weidt, waar Gij de kudde legert in de middag. Hooglied 1:7 Deze woorden geven het verlangen...

Doch deze dingen zijn oud

2 februari

2 februari

Doch deze dingen zijn oud. 1 Kronieken 4:22 En toch niet zo oud als die heerlijke dingen, die onze zielerust...

Uw liefde was mij wonderlijk

1 februari

1 februari

Uw liefde was mij wonderlijk. 2 Samuel 1:26 Kom, lieve lezers, dat een ieder van ons getuige van de wonderlijke...

Laat ons God verheerlijken en lofprijzen

28 januari

28 januari

En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen...

Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen

27 januari

27 januari

Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart. Lukas 2:19 Bij deze gezegende vrouw zien we...

En allen, die het hoorden, verwonderden zich

26 januari

26 januari

En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Lucas 2:18 Een wonder van...

Wij bevestigen de wet

25 januari

25 januari

Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet. Romeinen 3:31...

Doch Martha was zeer bezig met veel dienen

24 januari

24 januari

Doch Martha was zeer bezig met veel dienen. Lukas 10:40 Het was niet verkeerd dat ze diende-,dienstbaarheid past iedere christen....

Wij zullen Uw uitnemende liefde vermelden

23 januari

23 januari

Wij zullen Uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. Hooglied 1:4 Jezus wil niet dat Zijn volk Zijn liefde vergeet....

Is het om niet dat Job God vreest?

22 januari

22 januari

Is het om niet dat Job God vreest? Job 1:9 Dat was de goddeloze vraag van satan over die oprechte man...

Roep tot de Heere om verlossing

21 januari

21 januari

Als hem nu zeer dorstte, zo riep hij tot den HEERE, en zeide: Gij hebt door de hand van Uw...

Wend mijn ogen af, dat zij geen ijdelheid zien

20 januari

20 januari

Wend mijn ogen af, dat zij geen ijdelheid zien; maak mij levend door Uw wegen. Psalm 119:37 Er bestaan allerlei soorten...

Toen opende Hij hun verstand

19 januari

19 januari

Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. Lukas 24:45 Hem die wij gisterenavond de Schriften zagen openen,...

En Hij legde hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was

18 januari

18 januari

En Hij legde hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was. Lucas 24:27 De twee discipelen op de...

De zon gaat wel onder, maar de zonde niet

17 januari

17 januari

Zo geschiedde het tegen de avondtijd, dat David van zijn leger opstond, en wandelde op het dak van het koningshuis. 2...

Vrijwillig overgegeven voor vijanden

16 januari

16 januari

De Messias zal uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn. Daniel 9:26 Gezegend zij Zijn naam, niets in...

Maar ik was steeds in het gebed

15 januari

15 januari

Maar ik was steeds in het gebed. Psalm 109:4 Davids reputatie werd door allerlei lastertongen aangetast, maar hij verdedigde zichzelf niet;...

Heere, behoud mij!

14 januari

14 januari

En als bij begon neder te zinken, riep bij, zeggende: Heere, behoud mij! Mattheus 14:10 Tijden van zinken zijn tijden...

En deed het ijzer boven zwemmen

13 januari

13 januari

En deed het ijzer boven zwemmen. 2 Koningen 6:6 De bijl leek voorgoed verloren en daar die geleend was, leek het...

Ik zal u aanwijzen, dat er nog redenen voor God zijn

12 januari

12 januari

Ik zal u aanwijzen, dat er nog redenen voor God zijn. Job 36:2 We mogen geen vertoning van onze deugdzaamheid maken,...

Maar Ik heb voor u gebeden

11 januari

11 januari

Maar Ik heb voor u gebeden. Lucas 22:32 Hoe bemoedigend is de gedachte dat de Heiland nooit ophoudt voor ons...

Uit mijn vlees zal ik God aanschouwen

10 januari

10 januari

Uit mijn vlees zal ik God aanschouwen. Job 19:26 Let eens op wat Job hier verwacht. ‘Ik zal God aanschouwen.’...

Dien de Heere met blijdschap

Dien de Heere met blijdschap. Psalm 100:2 Blijdschap in de dienst van God is een teken van aanneming. Zij, die...

Uw uitnemende liefde is beter dan wijn

Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Hooglied 1:2 Niets geeft de gelovige zoveel vreugde als de gemeenschap met Christus. Hij smaakt...

Mijn zuster, o bruid!

Mijn zuster, o bruid! Hooglied 4:12 Let op de zoete namen, waarmee de hemelse Salomo met grote genegenheid van liefde...

De hand des Heeren

Nu was de hand des Heeren op mij geweest des avonds.Ezechiël  33:22 In de weg van het oordeel is dit...

En God zag het licht

En God zag het licht. Genesis 1:4 Heden morgen merkten wij op de voortreffelijkheid van Gods licht, en de scheiding,...

Maar zij kenden hem niet

Josef dan kende zijn broederen, maar zij kenden hem niet. Genesis 42:8 Vanavond staan wij stil bij ons verlangen om op...

De stem des roepende in de woestijn

De stem des roepende in de woestijn: “Bereidt de weg van de Heeren, maakt zijn paden recht. Lukas 3:4 De stem...

Zij die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen

Laat de volken de kracht vernieuwen. Jesaja 41:1 Alles wat op aarde is, heeft behoefte aan vernieuwing. Niets, dat geschapen...

Wij zullen ons verheugen

Wij zullen ons verheugen en in U verblijden. Hooglied 1:4 Wij zullen onze smart in de wind werpen Wij zullen ons...

Send this to a friend