23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Categorie: Spurgeon Voor Iedere Avond


Een waarschuwing op oudejaarsavond

31 december

31 december

De oogst is voorbijgegaan, de zomer is ten einde, nog zijn wij niet verlost Jeremia 8:20 Niet verlost! Lieve lezer is dit...

Het laatste zal bitterheid zijn

30 december

30 december

Weet gij niet, dat het in het laatste bitterheid zal zijn. 2 Samuel 2:26 Als u slechts een naambelijder bent, mijn...

Wat dunkt u van de Christus?

29 december

29 december

Wat dunkt u van de Christus. Mattheus 22:42 Wat dunkt u van de Christus? De grote toets van uw ziele–welstand...

Ik ben niet gekomen om vrede te brengen op de aarde

28 december

28 december

Ik ben niet gekomen om vrede te brengen op de aarde, maar het zwaard. Mattheus 10:34 Voor de vrede brengt Hij de...

De Heere zal u gedurig leiden

27 december

27 december

En de Heere zal u gedurig leiden. Jesaja 58:11 Ik zal u niet begeven, Ik zal u niet verlaten. “De Heere...

Ik ben met ulieden al de dagen

26 december

26 december

En zie, Ik ben met ulieden al de dagen. Mattheus 28:20 Hij is even zeker met ons, als Hij met de...

Eerste kerstdag

25 december

25 december

Het geschiedde dan, als de dagen van de maaltijden over gegaan waren, dat Job heenzond en hen heiligde, en van de morgens...

De blijde dag tegemoet

24 december

24 december

En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden; en alle vlees tegelijk zal zien. Jesaja 40:5 Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde....

Ook is de nacht Uw

23 december

23 december

Ook is de nacht Uw. Psalm 74:16 Alles is onder de beschikking en het bestuur van de God. Ja, Heere, U...

Kinderen Gods

22 december

22 december 1

Zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Johannes 1:12 Het verborgen merkteken. Wat is het verborgen...

Bekleed met zuiver lijnwaad

21 december

21 december

Ik bekleedde u ook met gestikt werk, en Ik schoeide u met dassenvellen, en omgordde u met fijn linnen, en bedekte u...

U zult uw loon ontvangen

20 december

20 december

Roep de arbeiders en geef hun het loon. Mattheus 20:8 Er ligt veel troost in opgesloten iets voor Jezus te doen....

En de zee was niet meer

19 december

19 december

En de zee was niet meer. Openbaringen 21:1 Een geestelijke opvatting. Ternauwernood zouden wij ons kunnen verblijden bij de gedachte om...

Onderzoek uzelf

18 december

18 december 1

Wees naarstig, om het aangezicht van u schapen te kennen;  zet uw hart op de kudden. Spreuken 27:23 Onderzoek is belangrijk. Iedere...

Ik ben de deur

17 december

17 december

Ik ben de deur; indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden, en zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Johannes...

Een opmerkzaam hart

16 december

16 december

Ook hebt gij ze niet gehoord, ook hebt gij ze niet geweten, ook van toen af is uw oor niet geopend geweest. Jesaja...

Een fundering die storm en vuur doorstaat

15 december

15 december

Ik zal u op saffieren grondvesten. Jesaja 54:11 Een vast fundament. Niet alleen het zichtbare, maar ook het onzichtbare van Gods...

Ik ben met Christus gekruist

14 december

14 december

Ik ben met Christus gekruist. Galaten 2:20 Volkomen betaling. De Heere Jezus Christus handelde in hetgeen Hij deed, als een grote,...

Wij kennen slechts ten dele

13 december

13 december

En uw glasvensters zal Ik kristallijnen (agaten) maken. Jesaja 54:12 Wij kennen ten dele en profeteren ten dele. De kerk wordt...

Trouweloos gehandeld

12 december

12 december

Zij hebben trouweloos gehandeld tegen den Heere. Hosea 5:7 Trouweloos aangaande de beloften en geloften. Gelovige! dit is een diep bedroevende...

Doe al uw werk in de Naam van de Heere Jezus

11 december

11 december

Gij dient den Heere Christus. Kolossenzen 3:24 Voor de eenvoudigen. Tot welke uitverkoren orde van bevoorrechte ambtenaren werd dit woord gesproken?...

God opende het hart van Lydia

10 december

10 december

Welker hart de Heere heeft geopend. Handelingen 16:14 Gebruik de genademiddelen. In Lydia’s bekering zijn veel belangrijke punten. Zij kwam tot...

Vertrouwen dat God zal helpen

9 december

9 december

De sterkten van de steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn; zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis. Jesaja 33:16 Twijfel...

Uw sterkte zal zijn gelijk uw dagen

8 december

8 december

Gij bereidde ze door Uw goedheid voor de ellendige, o God! Psalm 68:11 U kunt op Hem rekenen. Alle gaven van God...

Het grootste werk

7 december

7 december

 Allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enigen behouden zou. 1 Korinthiërs 9:12 Het enige belangrijke. Het grote doel van Paulus was niet...

Omgord uw lendenen

6 december

6 december

En omgord aan de borsten met enen gouden gordel. Openbaringen 1:13 De Heere stopt nooit met Zijn dienstwerk. “Een de Zoon...

De vier smeden

5 december

5 december

En de Heere toonde mij vier smeden. Zacharia 1:20 God zal altijd mensen vinden voor Zijn werk. In het gezicht, door...

Het zuchten van de gelovige

4 december

4 december

Wij ook zelf zuchten in ons zelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van onze lichaam. Romeinen 8:23 Alle gelovigen zuchten....

De Heere, geweldig in de strijd.

3 december

3 december

De Heere, geweldig in de strijd. Psalm 24:8 Alle vijandschap is verbroken. Onze God is heerlijk in de ogen van Zijn...

En ziet, het was al ijdelheid

2 december

2 december

En ziet, het was al ijdelheid. Prediker 1:14 IJdelheid van de ijdelheden, het is al ijdelheid. Er is niets wat een mens...

Verlossende liefde

1 december

1 december

Laat hen voor den Heere Zijn goedertierenheid loven, en Zijne wonderwerken voor de kinderen der mensen. Psalm 107:8 In eenvoudige dingen. Als...

Geboren krijgers onder het vaandel van Jehova!

30 november

30 november

Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgt ook en zijn engelen.”Openbaringen 12:7 Mannen en vrouwen, ze...

Predikers moeten door de Heere gezalfd zijn

29 november

29 november

Specerijen ter zalf–olie. Exodus 35:8 Zalfolie is nodig. Er werd onder de wet veel gebruik gemaakt van deze zalf–olie; en de...

Denk aan de zwakken

28 november

28 november

Zoekende het beste voor zijn volk. Esther 10:3 Heb uw medegelovige lief. Mordechai had zijn land en volk oprecht lief, en...

Deze wonderlijke vergeving van God

27 november

27 november

De vergeving van de misdaden, naar de rijkdom van zijn genade. Efeze 1:7 Gelovige, is er iets heerlijkers dan vergeving? Er...

Veracht de dag der kleine dingen niet

26 november

26 november

Want wie veracht de dag der kleine dingen? daar zich toch die zeven verblijden zullen, als zij het tinnen gewicht zullen zien in de hand van...

Het leerstuk van de verkiezing

25 november

25 november

Want Hij zegt tot Mozes:  Ik zal Mij ontfermen, diens Ik Mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien Ik barmhartig ben. Romeinen...

Maak de goede keuze!

24 november

24 november

Een weinig slapens, een weinig sluimerens, en weinig handvouwens, al nederliggende; zo zal uw armoede u overkomen, als een wandelaar, en uw velerlei...

Verlang naar meer

23 november

23 november

Klim op een hoge berg. Jesaja 40:9 Zie uit naar het nieuwe Jeruzalem! Iedere gelovige zou naar God moeten dorsten,...

De kracht van Zijn opstanding

22 november

22 november

 De kracht van Zijn opstanding. Filippensen 3:10 Een vertroostend leerstuk. Het leerstuk over de verrezen Heiland is buitengewoon kostbaat. De opstanding is de hoeksteen van...

Aan de tafel met Jezus

21 november

21 november

Lazarus was een van degenen, die met Hem aanzaten. Johannes 12:2 Liever Jezus dan de wereld. Lazerus moet wel benijd worden....

Schuilen in de rots

20 november

20 november 1

De konijnen zijn een machteloos volk, nochtans stellen zij hun huis in de rotssteen Spreuken 30:26 Als een David in Adullam. De konijnen,...

Och dat ik wist dat ik mijn God vinden zou

19 november

19 november

Och of ik wist dat ik Hem vinden kon Johannes 23:3 Het verlangen van een gelovige. In zijn uiterste nood riep...

Hij is heden en gisteren dezelfde

18 november

18 november

Gij zijt van eeuwigheid af. Psalm 93:2 Hij is heden en gisteren dezelfde en tot in eeuwigheid. Christus is van eeuwigheid....

Dagelijks door gevaar omringt

17 november

17 november

Wie hout klieft, zal daardoor in gevaar zijn. Prediker 10:9 Geestelijk gevaar. Onderdrukkers kunnen arme en behoeftige mensen even gemakkelijk...

Hoe u Jezus in Zijn ware gelijkenis kunt zien

16 november

16 november

Uw ogen zullen de Koning zien in Zijn schoonheid Jesaja. 33:17 Wat is het heerlijk om Jezus in Zijn ware gelijkenis...

Geef ons nieuwe kracht

15 november

15 november

Sterk o God, wat Gij aan ons gewrocht hebt. Psalm 68:29 Kracht moet onderhouden worden. Het is zowel verstandig als...

Eerst het kruis, dan de kroon

14 november

14 november

En laban zeide: Men doet alzo niet te dezer onzer plaatse, dat men de kleinste uitgeven voor de eerstgeborene. Genesis 29:2b...

Men moet altijd Bidden

13 november

13 november 1

Men moet altijd bidden. Lukas 18:1 Wat een groot voorrecht dat je mag bidden. Als mensen altijd bidden moeten en...

Bidden en waken

12 november

12 november

En het geschiedde in die dagen,dat Hij uitging, naar de berg, om te bidden, en Hij bleef de nacht over...

Wees tevreden met uw plaats

11 november

11 november

Hij verkiest voor ons onze erfenis. Psalm 47:5 Uw plaats de juiste plaats Gelovige, als uw erfenis klein is, moet...

Een knecht is niet meer als zijn meester

10 november

10 november

Het zij de discipel genoeg, dat hij worde gelijk zijn meester. Mattheus 10:25 Uw lot zal in deze wereld niet beter...

Vertrouwen op uw Vader

9 november

9 november

De sterkten der steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn; zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis. Jesaja 33:16 Er...

Waar is de eetzaal?

8 november

8 november

De Meester zegt: Waar is de eetzaal, waar ik het Pascha met Mijn discipelen eten zal? Markus 14:14 Christus wil...

Getuig in alle omstandigheden van de Heere

7 november

7 november

En gij zult Mijn getuige zijn. Handelingen 1:8 Laat uw getuigenis uit vrees voor zwakke mensen nooit achterwege. Om te...

Het bloed van het testament

6 november

6 november

Zeggende: Dit is het bloed van het testament, hetwelk God aan u heeft geboden. Hebreeën 9:20 Het bloed van Immanuel is...

Looft Hem, prijst Zijn Naam

5 november

5 november

Looft Hem, Prijst Zijn Naam. Psalm 100:4 Zie de Zoon van God in al Zijn heerlijkheid. De Heere wil dat...

Licht van ontdekking, een geschenk van God

4 november

4 november

In Uw licht zien wij het licht Psalm 36:9 Licht werd aan Petrus geschonken. Er is geen stem die de...

De kracht van het gebed

3 november

3 november

Hun gebed kwam tot Zijn heilige woning in de hemel 2 Kronieken 30:27 Het gebed heeft een ongekende kracht, het is...

Zonde, een vijand van de gelovige

2 november

2 november

Grote beroering heeft mij bevangen vanwege de goddelozen, die Uw wet verlaten Psalm 119:53 Zonde laat de rechtvaardige ziel beven Lezer,...

Buiten Christus geen leven

1 november

1 november

 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon...

Hij heeft zich voor u niet geschaamd

31 oktober

31 oktober

Ik heb u gekend in de woestijn, in een zeer heet land. Hosea 13:5 Hij bleef zonder schaamte aan mijn zijde...

Open mijn oren zodat ik Uw stem opnieuw mag horen

30 oktober

30 oktober

O, gij bewoonster der hoven, de metgezellen merken op uw stem, doe ze mij horen. Hooglied 8:13 Verlangen naar Zijn stem....

Bent u Jezus kwijtgeraakt?

29 oktober

29 oktober

Maar hun ogen werden gehouden dat zij Hem niet kenden. Lucas 24:16 Hoe kan ik Jezus weer vinden? De discipelen moeten...

De heerlijkheid van Christus

28 oktober

28 oktober

“Zijn hoofd is van het fijnste goud, Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf.” Hooglied 5:11 Alle vergelijking schiet tekort....

Onrein en besmet met zonden

27 oktober

27 oktober

“Doch wij allen zijn als een onreine.” Jesaja 64:6 Onze zonden laten smetten na op onze schoonste kleren. De gelovige is een...

Geven na ontvangen

26 oktober

26 oktober

“Al de beken gaan in de zee; nochtans wordt de zee niet vol; naar de plaats waar de beken heengaan, derwaarts...

Toeval bestaat niet

25 oktober

25 oktober

 “Zij las op in het veld, achter de maaiers; en haar viel bij geval voor, een deel van het veld van...

Voeten wassen

24 oktober

24 oktober

“Toen begon Hij de voeten van zijn discipelen te wassen.” Johannes 13:5 Voeten wassen, een daad van uitzonderlijke liefde. De Heere...

Geestelijk slapen

23 oktober

23 oktober

“Wat slaapt gij, staat op en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt.” Lukas 22:46 Een gevaarlijke situatie. Wanneer is de Christen...

Hulpelozen worden geholpen

22 oktober

22 oktober

“Hij zal het uit het Mijne nemen, en het u verkondigen.” Johannes 16:15 Hulpelozen kunnen er niet bij. Er zijn tijden,...

Zelfs de haren van uw hoofd zijn geteld

21 oktober

21 oktober

“Wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten?” Lukas 24:38 U bent Gods oogappel. Waarom zegt gij...

Wacht niet maar kom!

20 oktober

20 oktober

 “Houd niet terug.” Jesaja 43:6 Wacht niet, al bent u de grootste zondaar die ooit bestaan heeft, kom zoals u...

Zingen in de nacht

19 oktober

19 oktober

“God, Mijn Maker, die de psalmen geeft in de nacht.” Job 35:10 Zingen in daglicht is gemakkelijk. Overdag kan iedereen zingen....

Gehoorzamen is beter dan slachtoffer

18 oktober

18 oktober

 “Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer.” 1 Samuël 15:22 Er is geen verontschuldiging voor ongehoorzaamheid. Saul had het bevel gekregen om al...

Als lammeren in Zijn armen

17 oktober

17 oktober

“Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen.” Jesaja 40:11 Een hart vol liefde. Onze goede Herder heeft in Zijn...

De fontein des levens

16 oktober

16 oktober

“Want bij U is de fontein des levens.” Psalm 36:10 Als de verloren zoon. Er zijn tijden in ons geestelijk...

Het Lam Gods in uw plaats

15 oktober

15 oktober

 “Doch de ezel, die de baarmoeder opent, zult gij met een stuk klein vee lossen, maar indien gij hem niet zult...

Zonder u af van de wereld

14 oktober

14 oktober

“En wordt van deze wereld niet gelijkvormig.” Romeinen 12:2 Zonder u af van de wereld. Als het mogelijk is, dat...

Liefde die sterker is als de dood

13 oktober

13 oktober

“De liefde is sterker als de dood.” Hooglied 8:6 De liefde van Jezus, sterker dan de dood. Wiens liefde kan...

Troost van de Heilige Geest

12 oktober

12 oktober

“De Trooster, de Heilige Geest.” Johannes 14:26 De Heilige Geest verblijdt, versterkt, en richt de gevallene op. Deze tijd is...

De Heere zal u verlossen van boze mensen

10 oktober

10 oktober

 “Ja, Ik zal u rukken uit de hand van de boze, en Ik zal u verlossen uit de handpalm van de...

Geen antwoord op het gebed.

“Doch Hij antwoordde haar niet een woord.” Mattheüs 15:23 Het gebed beproeft. Oprechte bidders, die nog geen zegen ontvangen hebben, kunnen...

Bidden in de Heilige Geest

“Biddende in de Heilige Geest.” Judas 1:20 Bidden in de Heilige Geest, is een vurig gebed. Dit is het grote...

Op wie vertrouwt u?

“Op wie vertrouwt gij nu!” Jesaja 36:5 Is dit vertrouwen ook uw vertrouwen? Lezer! dit is een belangrijke vraag. Luister naar...

Een wonderlijke liefde

“Hij had een Ethiopische vrouw genomen.” Numeri 12:1 Een wonderlijke liefde. Was dat niet een vreemde keuze van Mozes; maar...

Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn

Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.” Markus 16:16 Geen eigen verdienste. MacDonald vroeg eens aan de...

Wij hebben een Voorspraak bij de Vader

“Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige.” 1 Johannes 2:1 Een Voorspraak door de...

Weerstand bieden aan zonde

“Hij zelf heeft, verzocht zijnde, geleden.” Hebreeën 2:18 In Zijn kracht kunnen we aan de zonde weerstand bieden. Dit is een algemeen...

U bent zeer gewenst, God heeft u lief!

Een zeer gewenst man. Daniël 10:11 Zeer gewenst. Kind van God, aarzelt u, om uzelf deze naam toe te eigenen? Heeft...

Een belofte van een trouwe God

“Hij zal genade en ere geven.” Psalm 84:12 De Heere zal genade geven. De Heere is mild van aard, geven...

Beter een levende hond dan een dode leeuw

30 september

30 september

Want een levende hond is beter dan een dode leeuw. Prediker 9:4 Een kostbaar bezit. Het leven is een kostelijke...

Als een ring aan Zijn vinger met Hem verbonden

29 september

29 september

Ik vond Hem, die mijn ziel liefheeft; ik hield Hem vast en liet Hem gaan. Hooglied 3:4 Er is niemand zoals...

Bid zonder ophouden, ga wederom heen

28 september

28 september

Ga weder henen, zevenmaal. 1 Koningen 18:43 Niet twijfelen. Als God een goede uitkomst beloofd heeft, zal dat ook zeker...

Jezus aan de deur van het hart

27 september

27 september

Mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur, en mijn ingewand werd ontroerd om  Hooglied 5:4 De krachtdadige genade van...

Wees voorbereid op de dood

26 september

26 september

Huilt, gij dennen, omdat de cederen gevallen zijn. Zacharia 11:2   Alle mensen zijn gemerkt voor de bijl. Wanneer er in het...

Menselijk verstand geneigd tot dwaling

25 september

25 september

Die ons geworden is wijsheid van God.  1 Korintiërs 1:30 Een neiging tot dwalen. Het menselijk verstand zoekt naar rust, en...

Geestelijk slapen, een schandelijke toestand

24 september

24 september

Ik sliep, maar mijn hart waakte. Hooglied 5:2 Het is hoogste tijd om de banden van de slaap af te...

Alle dingen zijn mogelijk diegene die gelooft

23 september

23 september

 Jezus zei tot hem: zo gij kunt geloven. Markus 9:23 Alle dingen zijn mogelijk diegene die gelooft. Een zeker man...

Leid mij op een rotssteen

22 september

22 september

Als mijn hart overstelpt is; leid mij op een rotssteen, die mij te hoog zou zijn. Psalm 61:3 Als een door...

Vertrouw op uw Heiland

21 september

21 september

Raap mijn ziel niet weg met de zondaren. Psalm 26:9 Angst wordt veroorzaakt door ongeloof. David bad dit gebed uit...

Arbeiden voor Koning Jezus

20 september

20 september

Trek uw hand des avonds niet af. Prediker 11:6 Strek uw hand uit om te werken. In de avond is...

Bidt u nog voor de bekering van uw kinderen?

19 september

19 september

Ik bad om dit kind. 1 Samuël 1:27 Hebben wij gebeden om de bekering van onze kinderen? Gelovige zien graag...

Schapen die hun herder volgen

18 september

18 september

En zij volgen Mij. Johannes 10:27 Wat gaat het u aan, volgt gij Mij! Wij moeten onze Heere even gewillig volgen als...

Ga heen en versterk uw broeders

17 september

17 september

Sterk hem. Deuteronomium 1:38 Ga heen en versterk uw broeders God gebruikt Zijn volk om de een de ander te laten...

De vraag van Job

16 september

16 september

Ben ik dan een zee, of walvis, dat Gij om mij wachten zet? Job 7:12 Het was een vreemde vraag, die...

Dicht bij de Heere

15 september

15 september

Een volk, dat nabij Hem is. Psalm 148:14 De bedoeling van het Oude Verbond was om afstand te houden. Toen...

Jezus ontvangt de zondaars

13 september

13 september

Deze ontvangt de zondaars. Lukas 15:2 Wat een neerbuigende goedheid ligt er in deze daad. Deze Man, die ver boven alle...

De boog in de wolken – C.H. Spurgeon

12 augustus

12 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Avond” Deze boog zal gezien worden in de wolken. Gen. 9: 14.   De...

Eeuwige vertroosting – C.H. Spurgeon

11 augustus

11 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Avond” Eeuwige vertroosting.  2 Thess. 2:16.   Vertroosting, er klinkt muziek in dat woord....

Vergeving van je zonden – C.H. Spurgeon

10 augustus

10 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Avond” De Zoon des mensen heeft macht op aarde de zonden te vergeven. Matth....

Hij verscheen eerst aan Maria Magdalena – C.H. Spurgeon

9 augustus

9 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Avond” Hij verscheen eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had....

Alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft – C.H. Spurgeon

8 augustus

8 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Avond” Alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Mark. 9: 23. Er zijn veel...

Satan heeft ons belet

7 augustus

7 augustus

De satan heeft ons belet.  1 Thess. 2:18. Satan zal je proberen te hinderen Vanaf het eerste moment dat het...

De ganse aarde worde met Zijne heerlijkheid vervuld

6 augustus

6 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Avond” De ganse aarde worde met Zijne heerlijkheid vervuld.  Ps. 72: 1 9. Dit...

Gelijk een duif

En hij zag de Geest Gods nederdalen, gelijk een duif.”‭‭ Mt 3:16‭‭ ‭‭Gelijk de Geest Gods nederdaalde op de Heere Jezus,...

Het‭‭ ‭welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkig‭‭ voortgaan

Hij zal zaad zien, hij zal de dagen verlengen, en het‭‭ ‭welbehagen des Heeren zal door Zijn hand gelukkig‭‭ voortgaan. Jesaja 53:10‭‭‭...

Zat van onrust

De mens is kort van dagen en zat van onrust.‭ ‭Job 14:1‭‭ Alle bomen zijn gemerkt om gekapt te worden...

Een levende Benjamin

‭En zij noemde zijn naam Ben–oni (zoon van de smart), maar‭‭ ‭zijn vader noemde hem Benjamin (zoon van mijn rechterhand).‭‭ Ge 35:18‭‭...

Hebt geloof op God

‭Hebt geloof op God.‭ ‭Mr 11:22‭‭ Het geloof is de voet van de ziel, waardoor zij het pad der geboden...

Send this to a friend