22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Categorie: Bijbels dagboek


Een waarschuwing op oudejaarsavond

31 december

31 december

De oogst is voorbijgegaan, de zomer is ten einde, nog zijn wij niet verlost Jeremia 8:20 Niet verlost! Lieve lezer is dit...

Als iemand dorst heeft

31 december

31 december 1

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar...

Het laatste zal bitterheid zijn

30 december

30 december

Weet gij niet, dat het in het laatste bitterheid zal zijn. 2 Samuel 2:26 Als u slechts een naambelijder bent, mijn...

Het einde van een zaak

30 december

30 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Het einde van een zaak is beter dan zijn begin.  Prediker 7:8 Let...

Wat dunkt u van de Christus?

29 december

29 december

Wat dunkt u van de Christus. Mattheus 22:42 Wat dunkt u van de Christus? De grote toets van uw ziele–welstand...

Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen

29 december

29 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen. 1 Samuël 7:12 De woorden ‘tot...

Ik ben niet gekomen om vrede te brengen op de aarde

28 december

28 december

Ik ben niet gekomen om vrede te brengen op de aarde, maar het zwaard. Mattheus 10:34 Voor de vrede brengt Hij de...

Voor zover ik nu in het vlees leef

28 december

28 december

  Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door...

De Heere zal u gedurig leiden

27 december

27 december

En de Heere zal u gedurig leiden. Jesaja 58:11 Ik zal u niet begeven, Ik zal u niet verlaten. “De Heere...

Biezen

27 december

27 december

  Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Groeien biezen waar geen moeras is? Job 8:11 Biezen zijn sponsachtig en...

Ik ben met ulieden al de dagen

26 december

26 december

En zie, Ik ben met ulieden al de dagen. Mattheus 28:20 Hij is even zeker met ons, als Hij met de...

De laatste Adam

26 december

26 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” De laatste Adam… 1 Korinthe 15:45 Jezus is het Hoofd van Zijn gemeente...

Eerste kerstdag

25 december

25 december

Het geschiedde dan, als de dagen van de maaltijden over gegaan waren, dat Job heenzond en hen heiligde, en van de morgens...

Zie, de maagd zal zwanger worden

25 december

25 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem...

De blijde dag tegemoet

24 december

24 december

En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden; en alle vlees tegelijk zal zien. Jesaja 40:5 Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde....

Omwille van u arm geworden

24 december

24 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille...

Ook is de nacht Uw

23 december

23 december

Ook is de nacht Uw. Psalm 74:16 Alles is onder de beschikking en het bestuur van de God. Ja, Heere, U...

Vriend, kom hoger op

23 december

23 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Vriend, kom hoger op.  Lukas 14:10 Als het leven van de genade in...

Kinderen Gods

22 december

22 december 1

Zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Johannes 1:12 Het verborgen merkteken. Wat is het verborgen...

Ik sterk u

22 december

22 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Ik sterk u.  Jesaja 41:10 God heeft een grote voorraad waarmee Hij deze...

Bekleed met zuiver lijnwaad

21 december

21 december

Ik bekleedde u ook met gestikt werk, en Ik schoeide u met dassenvellen, en omgordde u met fijn linnen, en bedekte u...

Een eeuwig verbond

21 december

21 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Hij heeft mij een eeuwig verbond gesteld… 2 Samuël 23 vers 5 Dit...

U zult uw loon ontvangen

20 december

20 december

Roep de arbeiders en geef hun het loon. Mattheus 20:8 Er ligt veel troost in opgesloten iets voor Jezus te doen....

Eeuwige liefde

20 december

20 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad.  Jeremia 31:3 Soms laat de Heere...

En de zee was niet meer

19 december

19 december

En de zee was niet meer. Openbaringen 21:1 Een geestelijke opvatting. Ternauwernood zouden wij ons kunnen verblijden bij de gedachte om...

Het lot besloten

19 december

19 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daardoor komt van...

Onderzoek uzelf

18 december

18 december 1

Wees naarstig, om het aangezicht van u schapen te kennen;  zet uw hart op de kudden. Spreuken 27:23 Onderzoek is belangrijk. Iedere...

Scheur uw hart

18 december

18 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Scheur uw hart en niet uw kleren.  Joël 2:13 Het scheuren van je...

Ik ben de deur

17 december

17 december

Ik ben de deur; indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden, en zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Johannes...

God denkt aan jou

17 december

17 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Ik denk aan u… Jeremia 2:2 Voor Christus is het een genoegen om...

Een opmerkzaam hart

16 december

16 december

Ook hebt gij ze niet gehoord, ook hebt gij ze niet geweten, ook van toen af is uw oor niet geopend geweest. Jesaja...

Komt tot Mij

16 december

16 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal...

Een fundering die storm en vuur doorstaat

15 december

15 december

Ik zal u op saffieren grondvesten. Jesaja 54:11 Een vast fundament. Niet alleen het zichtbare, maar ook het onzichtbare van Gods...

Orpa en Ruth

15 december

15 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth klampte zich aan haar vast.  Ruth...

Ik ben met Christus gekruist

14 december

14 december

Ik ben met Christus gekruist. Galaten 2:20 Volkomen betaling. De Heere Jezus Christus handelde in hetgeen Hij deed, als een grote,...

Wij kennen slechts ten dele

13 december

13 december

En uw glasvensters zal Ik kristallijnen (agaten) maken. Jesaja 54:12 Wij kennen ten dele en profeteren ten dele. De kerk wordt...

Trouweloos gehandeld

12 december

12 december

Zij hebben trouweloos gehandeld tegen den Heere. Hosea 5:7 Trouweloos aangaande de beloften en geloften. Gelovige! dit is een diep bedroevende...

Doe al uw werk in de Naam van de Heere Jezus

11 december

11 december

Gij dient den Heere Christus. Kolossenzen 3:24 Voor de eenvoudigen. Tot welke uitverkoren orde van bevoorrechte ambtenaren werd dit woord gesproken?...

Hij Die u roept is getrouw

11 december

11 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.  1 Thessalonicenzen...

God opende het hart van Lydia

10 december

10 december

Welker hart de Heere heeft geopend. Handelingen 16:14 Gebruik de genademiddelen. In Lydia’s bekering zijn veel belangrijke punten. Zij kwam tot...

Altijd bij de Heere zijn

10 december

10 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 1 Thessalonicenzen 4 vers...

Vertrouwen dat God zal helpen

9 december

9 december

De sterkten van de steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn; zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis. Jesaja 33:16 Twijfel...

Laat de wanhoop je niet tot zwijgen brengen

9 december

9 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn. Jesaja 30...

Uw sterkte zal zijn gelijk uw dagen

8 december

8 december

Gij bereidde ze door Uw goedheid voor de ellendige, o God! Psalm 68:11 U kunt op Hem rekenen. Alle gaven van God...

Zij zullen met Mij wandelen in witte kleren

8 december

8 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt...

Het grootste werk

7 december

7 december

 Allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enigen behouden zou. 1 Korinthiërs 9:12 Het enige belangrijke. Het grote doel van Paulus was niet...

Het verachte heeft God uitverkoren

7 december

7 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en...

Omgord uw lendenen

6 december

6 december

En omgord aan de borsten met enen gouden gordel. Openbaringen 1:13 De Heere stopt nooit met Zijn dienstwerk. “Een de Zoon...

Ik leef en u zult leven

6 december

6 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. 1 Korinthe 15...

De vier smeden

5 december

5 december

En de Heere toonde mij vier smeden. Zacharia 1:20 God zal altijd mensen vinden voor Zijn werk. In het gezicht, door...

Bid en u zal gegeven worden

5 december

5 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Bid, en u zal gegeven worden. Mattheüs 7 vers 7 Er is in...

Het zuchten van de gelovige

4 december

4 december

Wij ook zelf zuchten in ons zelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van onze lichaam. Romeinen 8:23 Alle gelovigen zuchten....

Mensen die nog gered moeten worden

4 december

4 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Ik heb veel volk in deze stad. Handelingen 18 vers 10 Dit zou...

De Heere, geweldig in de strijd.

3 december

3 december

De Heere, geweldig in de strijd. Psalm 24:8 Alle vijandschap is verbroken. Onze God is heerlijk in de ogen van Zijn...

Geen enkel gebrek aan u

3 december

3 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Er is geen enkel gebrek aan u. Hooglied 4 vers 7 Nadat onze...

En ziet, het was al ijdelheid

2 december

2 december

En ziet, het was al ijdelheid. Prediker 1:14 IJdelheid van de ijdelheden, het is al ijdelheid. Er is niets wat een mens...

Alles aan u is mooi Mijn vriendin

2 december

2 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Alles aan u is mooi, Mijn vriendin, er is geen enkel gebrek aan...

Verlossende liefde

1 december

1 december

Laat hen voor den Heere Zijn goedertierenheid loven, en Zijne wonderwerken voor de kinderen der mensen. Psalm 107:8 In eenvoudige dingen. Als...

Zomer en Winter heeft God gemaakt

1 december

1 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …zomer en winter, U hebt ze geformeerd. Psalm 74 vers 17 Mijn ziel,...

Geboren krijgers onder het vaandel van Jehova!

30 november

30 november

Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgt ook en zijn engelen.”Openbaringen 12:7 Mannen en vrouwen, ze...

Onze Vader heeft onze portemonnee in Zijn hand

30 november

30 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Toen zei Amazia tegen de man Gods: Maar wat dan te doen met...

Predikers moeten door de Heere gezalfd zijn

29 november

29 november

Specerijen ter zalf–olie. Exodus 35:8 Zalfolie is nodig. Er werd onder de wet veel gebruik gemaakt van deze zalf–olie; en de...

Roddel niet, maar vermaan liefdevol

29 november

29 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan (…) U moet uw...

Denk aan de zwakken

28 november

28 november

Zoekende het beste voor zijn volk. Esther 10:3 Heb uw medegelovige lief. Mordechai had zijn land en volk oprecht lief, en...

Laat je leiden door de Geest van God

28 november

28 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Want ik was zeer verblijd, toen er broeders kwamen die van uw waarheid...

Deze wonderlijke vergeving van God

27 november

27 november

De vergeving van de misdaden, naar de rijkdom van zijn genade. Efeze 1:7 Gelovige, is er iets heerlijkers dan vergeving? Er...

Dien God als een priester

27 november

27 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Daarna laat Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van...

Veracht de dag der kleine dingen niet

26 november

26 november

Want wie veracht de dag der kleine dingen? daar zich toch die zeven verblijden zullen, als zij het tinnen gewicht zullen zien in de hand van...

Wat je kan doen moet je ook doen

26 november

26 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen....

Het leerstuk van de verkiezing

25 november

25 november

Want Hij zegt tot Mozes:  Ik zal Mij ontfermen, diens Ik Mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien Ik barmhartig ben. Romeinen...

Wie kan jou nog veroordelen als God je vrijspreekt

25 november

25 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …om aan de gevangenen vrijlating te prediken… Lukas 4 vers 19 Alleen Jezus...

Maak de goede keuze!

24 november

24 november

Een weinig slapens, een weinig sluimerens, en weinig handvouwens, al nederliggende; zo zal uw armoede u overkomen, als een wandelaar, en uw velerlei...

Wat een versterking is God voor Zijn gemeente

24 november

24 november

Want de HEERE zal daar in Zijn macht bij ons zijn. Het zal een plaats van rivieren, van brede stromen...

Verlang naar meer

23 november

23 november

Klim op een hoge berg. Jesaja 40:9 Zie uit naar het nieuwe Jeruzalem! Iedere gelovige zou naar God moeten dorsten,...

Gemeenschap met Christus

23 november

23 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …gemeenschap met Hem… 1 Johannes 1 vers 6 Vanaf het moment waarop wij...

De kracht van Zijn opstanding

22 november

22 november

 De kracht van Zijn opstanding. Filippensen 3:10 Een vertroostend leerstuk. Het leerstuk over de verrezen Heiland is buitengewoon kostbaat. De opstanding is de hoeksteen van...

De ultieme Herder

22 november

22 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Israël diende om een vrouw. Hosea 12 vers 13 In zijn gesprek met...

Aan de tafel met Jezus

21 november

21 november

Lazarus was een van degenen, die met Hem aanzaten. Johannes 12:2 Liever Jezus dan de wereld. Lazerus moet wel benijd worden....

Bedroef de Heilige Geest van God niet

21 november

21 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Bedroef de Heilige Geest van God niet.  Efeze 4 vers 30 Alles wat...

Schuilen in de rots

20 november

20 november 1

De konijnen zijn een machteloos volk, nochtans stellen zij hun huis in de rotssteen Spreuken 30:26 Als een David in Adullam. De konijnen,...

Weg met je twijfel en angsten

20 november

20 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” U, Heere, hebt de rechtszaken van mijn ziel gevoerd. Klaagliederen 3 vers 58...

Och dat ik wist dat ik mijn God vinden zou

19 november

19 november

Och of ik wist dat ik Hem vinden kon Johannes 23:3 Het verlangen van een gelovige. In zijn uiterste nood riep...

Geef geen antwoord geven op dwaze vragen

19 november

19 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Ontwijk dwaze vragen. Titus 3 vers 9 Onze dagen zijn snel voorbij, en...

Hij is heden en gisteren dezelfde

18 november

18 november

Gij zijt van eeuwigheid af. Psalm 93:2 Hij is heden en gisteren dezelfde en tot in eeuwigheid. Christus is van eeuwigheid....

Wat God ooit eens in je begon kun je niet meer verliezen

18 november

18 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Een gesloten bron, een verzegelde fontein. Hooglied 4 vers 12 In dit beeld,...

Dagelijks door gevaar omringt

17 november

17 november

Wie hout klieft, zal daardoor in gevaar zijn. Prediker 10:9 Geestelijk gevaar. Onderdrukkers kunnen arme en behoeftige mensen even gemakkelijk...

Geef je God de heerlijkheid

17 november

17 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Romeinen 11 vers 36 Dit...

Hoe u Jezus in Zijn ware gelijkenis kunt zien

16 november

16 november

Uw ogen zullen de Koning zien in Zijn schoonheid Jesaja. 33:17 Wat is het heerlijk om Jezus in Zijn ware gelijkenis...

Maak de wereld maar jaloers

16 november

16 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel.  Klaagliederen 3 vers 24 Hier...

Geef ons nieuwe kracht

15 november

15 november

Sterk o God, wat Gij aan ons gewrocht hebt. Psalm 68:29 Kracht moet onderhouden worden. Het is zowel verstandig als...

Het uitgekozen volk door God

15 november

15 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Want het deel van de HEERE is Zijn volk.  Deuteronomium 32 vers 9...

Eerst het kruis, dan de kroon

14 november

14 november

En laban zeide: Men doet alzo niet te dezer onzer plaatse, dat men de kleinste uitgeven voor de eerstgeborene. Genesis 29:2b...

Dien allen God, want Hij haat huichelarij

14 november

14 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Ik zal uitroeien hen die zich neerbuigen en zweren bij de HEERE én...

Men moet altijd Bidden

13 november

13 november 1

Men moet altijd bidden. Lukas 18:1 Wat een groot voorrecht dat je mag bidden. Als mensen altijd bidden moeten en...

Vruchten komen niet uit jezelf voort

13 november

13 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” De rank kan geen vrucht dragen uit zichzelf. Johannes 15 vers 4 Op...

Bidden en waken

12 november

12 november

En het geschiedde in die dagen,dat Hij uitging, naar de berg, om te bidden, en Hij bleef de nacht over...

Je geloof op de proef gesteld

12 november

12 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …de beproeving van uw geloof… 1 Petrus 1 vers 7 Een geloof dat...

Wees tevreden met uw plaats

11 november

11 november

Hij verkiest voor ons onze erfenis. Psalm 47:5 Uw plaats de juiste plaats Gelovige, als uw erfenis klein is, moet...

Eeuwige armen van God die jou dragen

11 november

11 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …onder u zijn eeuwige armen. Deuteronomium 33 vers 27 De eeuwige God Zelf...

Een knecht is niet meer als zijn meester

10 november

10 november

Het zij de discipel genoeg, dat hij worde gelijk zijn meester. Mattheus 10:25 Uw lot zal in deze wereld niet beter...

God is jouw woning, ja een schuilplaats!

10 november

10 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” De eeuwige God is voor u een woning.  Deuteronomium 33 vers 27 Het...

Vertrouwen op uw Vader

9 november

9 november

De sterkten der steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn; zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis. Jesaja 33:16 Er...

Blijf in Jezus en wandel in Hem

9 november

9 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Wandel in Hem.  Kolossenzen 2 vers 6 Als wij Christus Zelf in het...

Waar is de eetzaal?

8 november

8 november

De Meester zegt: Waar is de eetzaal, waar ik het Pascha met Mijn discipelen eten zal? Markus 14:14 Christus wil...

Gaven ontvangen om Jezus aan te nemen

8 november

8 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem. Kolossenzen...

Getuig in alle omstandigheden van de Heere

7 november

7 november

En gij zult Mijn getuige zijn. Handelingen 1:8 Laat uw getuigenis uit vrees voor zwakke mensen nooit achterwege. Om te...

In Gods handpalmen gegraveerd

7 november

7 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Jesaja 49 vers 16 Aan...

Het bloed van het testament

6 november

6 november

Zeggende: Dit is het bloed van het testament, hetwelk God aan u heeft geboden. Hebreeën 9:20 Het bloed van Immanuel is...

Verfrist door het levende water van God

6 november

6 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge....

Looft Hem, prijst Zijn Naam

5 november

5 november

Looft Hem, Prijst Zijn Naam. Psalm 100:4 Zie de Zoon van God in al Zijn heerlijkheid. De Heere wil dat...

leven door vergeving uit vrije genade

5 november

5 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Toen Ik voorbij u kwam, zei Ik tegen u in uw bloed: Leef!...

Licht van ontdekking, een geschenk van God

4 november

4 november

In Uw licht zien wij het licht Psalm 36:9 Licht werd aan Petrus geschonken. Er is geen stem die de...

Als je zwak bent ben je toch sterk

4 november

4 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. 2 Korinthe 12 vers 9 Als je...

De kracht van het gebed

3 november

3 november

Hun gebed kwam tot Zijn heilige woning in de hemel 2 Kronieken 30:27 Het gebed heeft een ongekende kracht, het is...

Blijf bidden, God hoort jou en Hij begrijpt je

3 november

3 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …want zie, hij bidt. Handelingen 9 vers 11 In de hemel worden gebeden...

Zonde, een vijand van de gelovige

2 november

2 november

Grote beroering heeft mij bevangen vanwege de goddelozen, die Uw wet verlaten Psalm 119:53 Zonde laat de rechtvaardige ziel beven Lezer,...

God zal nooit veranderen

2 november

2 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Want Ik, de HEERE, ben niet veranderd. Maleachi 3 vers 6 Te midden...

Send this to a friend